Do 31 marca br. można ubiegać się o stypendia artystyczne Prezydenta na drugie półrocze 2023 r. w ramach kolejnej edycji projektu.

Stypendia Prezydenta Wrocławia przyznane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, które ukończyły 18. rok życia, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest Wrocław. Realizowane w ramach stypendium przedsięwzięcie powinno mieć charakter twórczy i indywidualny.

Stypendia są przyznawane na realizację konkretnych projektów związanych z Wrocławiem.

W ramach inicjatywy można ubiegać się o przyznanie stypendiów na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach: film, literatura, muzyka, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury.

Artyści mogą się ubiegać o półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełniony wniosek dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia [plik Word] złożyć osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, przy ul. G. Zapolskiej 4, można również przesłać pocztą na adres UM, na kopercie wpisując: stypendia — Wydział Kultury lub przesłać wniosek za pomocą platformy ePUAP podpisany profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Oceny wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie inicjatywy nastąpi do 12 czerwca 2023 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.