Do 21 kwietnia br. trwa nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO — Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, który jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Budżet projektu to 5,5 mln zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność. Zadaniem projektu jest także wspieranie bibliotek publicznych w podnoszeniu kompetencji ich pracowników oraz budowaniu i wzmacnianiu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa.

W ramach inicjatywy można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na realizacji kompleksowych zadań takich jak:

 • rozpoznawanie potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności;
 • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;
 • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez:
  • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych;
  • wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju np. wizyty studyjne, spotkania regionalne;
  • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”;
  • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie tworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa wśród Polaków.

Minimalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na dwuletnie zadanie wynosi 100 000 zł. Maksymalna natomiast to 140 000 zł.

Uprawnione do składania wniosków w konkursie są: biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 000 mieszkańców.

Zadania w ramach inicjatywy mogą być realizowane od 29 maja 2023 r. do 15 listopada 2024 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek poprzez system SOP NCK.