Do 16 czerwca br. samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie w nowym programie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Do rozdania w nim jest pół mln zł.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki. Okres organizacji potańcówek to 1 sierpnia — 31 października 2023 r.

Dzięki inicjatywie organizator zamierza:

  • wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego;
  • pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów;
  • wspierać artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

Oprócz samorządowych instytucji kultury o dofinansowanie mogą ubiegać się także:

  • koła gospodyń wiejskich,
  • ochotnicze straże pożarne,
  • inne organizacje pozarządowe.

Przy realizacji zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych. Przez lokalność rozumie się miejscowe tradycje, charakterystyczne dla danej wspólnoty kulturowej, regionu/subregionu etnograficznego lub grupy etnograficznej, w której organizowana jest potańcówka.

Wnioski do programu należy składać wyłącznie elektroniczne za pomocą systemu Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w jego ramach można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania, tj. 10 000 zł.

Ogłoszenie wyników programu — wykazu inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie — planowane jest na koniec lipca.

Więcej informacji, w tym regulamin, na stronie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.