Jeszcze tylko do 16 maja br. trwa nabór zgłoszeń do dwóch programów dotacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa” oraz „Niematerialne — przekaż dalej”. Inicjatywy finansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” został zapoczątkowany w 2016 r. i jego nadrzędnym celem jest wzmacnianie społecznego zaangażowania w ochronę dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie jego wartości dla rozwoju społecznego.

Wnioskodawcami programu „Wspólnie dla dziedzictwa” mogą być organizacje pozarządowe, które chcą realizować projekty polegające m.in. na identyfikowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego, realizujące działania edukacyjne i popularyzujące widzę na temat wartości dziedzictwa materialnego oraz promocji dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami ochrony dziedzictwa archeologicznego. O dofinansowanie mogą również starać się projekty mające na celu prace porządkowe i zabezpieczające przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnych ewidencjach zabytków.

Tegoroczny budżet programu wynosi 1 220 000 zł.

Narodowy Instytut Dziedzictwa w tym roku uruchomił także nowy program dotacyjny „Niematerialne — przekaż dalej”. Jego nadrzędnym celem jest wspieranie projektów dotyczących zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, służących wzmocnieniu przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji tych zjawisk.

Działania realizowane w ramach programu mają zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat roli dziedzictwa w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie poznawania, ochrony i opieki nad dziedzictwem niematerialnym.

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych, które są depozytariuszami zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, lub z nimi współpracują.

W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • działań związanych z dokumentowaniem elementów niematerialnego dziedzictwa prowadzącego do ich głębszego utrwalenia, zachowania dla kolejnych pokoleń oraz popularyzujących lokalne niematerialne dziedzictwo;
  • projektów wspierających międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności, prowadzących do nabycia nowych kompetencji we wszystkich dziedzinach związanych z danym zjawiskiem;
  • działań edukacyjnych prowadzących do wzmocnienia świadomości społecznej, szczególnie wśród młodego pokolenia, na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej.

Budżet programu wynosi 300 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywach, należy wnioski składać za pomocą platformy WITKAC.