Do 2 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do XIV edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „animacja + młodzież”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury a partnerami: Rzeszowski Dom Kultury oraz Wojewódzki Domu Kultury w Rzeszowie. Giełda projektów odbędzie się od 23 do 25 września w Rzeszowie.

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie organizowane we współpracy z lokalnymi partnerami, skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych w całej Polsce.

Tegoroczna edycja dotyczy tematu animacji kultury i edukacji kulturalnej w kontekście młodzieży, a w szczególności:

  • wspierania młodzieży w nauce, rozwijania umiejętności efektywnego uczenia się;
  • rozwoju psychoedukacyjnego związanego z wyzwaniami okresu dojrzewania (np. profilaktyki zdrowia psychicznego, komunikacji interpersonalnych);
  • działań wspierających postawy aktywności w życiu społecznym, obywatelskim, w tym promowanie wolontariatu i zaangażowania w inicjatywy oddolne (np. Młodzieżowe Rady);
  • identyfikacji, eksploracji i rozwijania zainteresowań osób młodych;
  • projektowania działań wraz z osobami młodymi, budowania więzi społecznych i wzmacnianie poczucia wspólnoty; rozwoju kompetencji społecznych w tym postaw liderskich;
  • tworzenia przestrzeni miejsc aktywności osób młodych, np. wspierających ich inicjatywy;
  • inicjatyw o charakterze badawczym dotyczącym diagnozy tej grupy wiekowej, a także działań strategicznych na rzecz polityki młodzieżowej, podnoszenia wśród uczestników kompetencji kulturowych przyczyniających się do pełniejszego odbioru treści kultury;
  • dziedzictwa przyrodniczego;
  • wpływu młodzieży na przestrzeń poprzez działania twórcze lub włączenia młodzieży w działania związane z aranżacją przestrzeni np. parki kieszonkowe, skateparki, sale szkolne.

Zgłaszane prace muszą być zrealizowane od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. lub być na zaawansowanym etapie realizacji w tym czasie. Zespół oceniający wybierze maksymalnie 26 projektów.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy zgłosić projekt poprzez System Obsługi Programów NCK.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w pierwszej połowie lipca br.