Adam Borawski

prawnik specjalizujący się w prawie instytucji kultury

Umowa użyczenia a zarząd nieruchomości

Nasza instytucja kultury otrzymała na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą budynek wraz z gruntem w określonych granicach oraz rzeczy ruchome z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. W granicach gruntu wskazanych na mapie znajdują się jeszcze trzy budynki (w pierwszym mieszczą się organizacje pozarządowe i mieszkania komunalne, a drugi i trzeci są nieużywane ze względu na zły stan techniczny). W granicach przekazanego w użyczenie gruntu mieści się również mały skate park, którego wyposażenie jest własnością gminy. Te trzy budynki oraz skate park nie zostały jednak objęte umową użyczenia. Przedmiotem umowy jest tylko jedna nieruchomość używana przez naszą instytucję.
Zastanawiamy się, jaki jest status prawny skate parku i kto jest jego zarządcą w sytuacji, gdy nie ma innego dokumentu przekazania tego majątku w zarząd naszej instytucji? Czy umowa użyczenia reguluje kwestie zarządu nieruchomości? W naszym statucie nie ma zapisów dotyczących zarządzania infrastrukturą sportową oraz realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Czy instytucja kultury może prowadzić działalność gospodarczą

• Działalność gospodarcza powinna stanowić jedynie źródło finansowania celów statutowych instytucji kultury • Możliwość prowadzenia działalności innej niż kulturalna powinna być przewidziana w statucie • Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony na cele inne niż statutowa działalność kulturalna jest opodatkowany

Jak zorganizować wystawę za granicą

• Istotne jest znalezienie odpowiedniego miejsca ekspozycji • Ważne też będzie znalezienie sponsora i zadbanie o dobry patronat • Trzeba będzie przeprowadzić także akcję informacyjno-reklamową

Własna strona www jako forma promocji instytucji kultury w Internecie

• Własna strona to dobra inwestycja • Zamieszczane na niej informacje powinny zachęcać internautów do współdziałania z instytucją • Warto podkreślić sposoby realizacji celów statutowych

Rejestr instytucji kultury

• Instytucja kultury podlega z urzędu wpisowi do rejestru • Dla każdej instytucji kultury prowadzi się odrębną księgę rejestrową • Księga rejestrowa składa się z czterech działów

Jak znaleźć sponsora dla instytucji kultury

• Istotne jest zawarcie umowy sponsoringowej • Sponsor będzie oczekiwał możliwości zareklamowania swoich produktów • Warto zadbać o patronat medialny i wsparcie poważnej lokalnej instytucji

Instytucja kultury jest samodzielnym podmiotem

• Organizator nie może modyfikować zakresu działalności instytucji kultury • Instytucja kultury musi uważać, aby nie stać się podmiotem błędnej uchwały • Dlatego należy dobrze poznać swój status prawny

Składanie zeznania CIT-8 przez bibliotekę

Gminna biblioteka publiczna uzyskiwane dochody w całości przeznacza na realizację celów statutowych objętych zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych. Czy powinna składać zeznanie CIT-8?

Prawna rola statutu instytucji kultury

• Organizator (gmina) nadaje statut instytucji kultury • Czy jest on zatem aktem wewnętrznym, czy aktem prawa miejscowego • Orzecznictwo do końca nie rozstrzyga tej kwestii

Można łatwo zorganizować imprezę artystyczną lub rozrywkową

• Gminę należy powiadomić o zamiarze przeprowadzenia imprezy • Prawidłowo przygotowany wniosek o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie pozytywnie wpłynie na decyzję gminy • Gmina odmawia/zezwala na imprezę w ciągu 7 dni przed planowanym jej terminem