Agnieszka Sorbian

księgowa

Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu wyposażenia biblioteki

W czerwcu 2012 r. biblioteka podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zakup wyposażenia. Jako zabezpieczenie jest weksel in blanco. Biblioteka musi zakupić wyposażenie, rozliczyć się i wtedy otrzyma na nie środki. Część kwoty biblioteka otrzyma od organizatora. A druga część pochodzi z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego. Czy prawidłowe są następujące księgowania:

  1. weksel — deklaracja do weksla: Ma „Zobowiązania warunkowe”,
  2. umowa o pomocy księgowana na podstawie dokumentu PK „Polecenie księgowania” Wn 240/Ma 845,
  3. wyciąg bankowy — kredyt Wn 131/Ma 134,
  4. dotacja od organizatora na zakup wyposażenia Wn 131/Ma 845,
  5. faktura VAT na zakup wyposażenia Wn 011/Ma 201 — Wn 400/Ma 070 i Wn 845/Ma 760,
  6. wpływ pomocy finansowej na konto Wn 131/Ma 240,
  7. spłata kredytu Wn 134/Ma 131,
  8. wyksięgowanie weksla — deklaracja do weksla Wn „Zobowiązania warunkowe”?

Nabycie od gminy budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu

W lipcu 2012 r. na podstawie aktu notarialnego gmina oddała miejskiemu ośrodkowi kultury (dalej: MOK) w użytkowanie wieczyste grunt oraz przeniosła odpłatnie na rzecz MOK własność budynku znajdującego się na tej działce.
Wartość gruntu ustalona według szacunków rzeczoznawcy w akcie notarialnym to kwota 23 000 zł, natomiast wartość budynku to 8300 zł. Od kwoty wartości budynku gmina udzieliła bonifikaty w wysokości 99,99%. Po uwzględnieniu bonifikaty MOK zapłacił więc za budynek 1 zł brutto (netto 0,85 zł).
Za użytkowanie wieczyste gruntu ustalono natomiast opłatę roczną w wysokości 85 zł, płatną do 31 marca następnego roku. Natomiast pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu to kwota 3400 zł. Po bonifikacie 99,99% MOK wpłacił do kasy urzędu miasta kwotę brutto 0,40 zł (0,35 zł netto). Ponadto MOK zapłacił opłatę sądową w wysokości 260 zł.
MOK prosi o podanie sposobu ujęcia w księgach rachunkowych odpłatnego przeniesienia na jego rzecz własności budynku oraz przyjęcia w użytkowanie wieczyste gruntu, przy uwzględnieniu podanych wartości.
Wymienione kwoty brutto zostały zaksięgowane następująco: zapłata za budynek na koncie kosztów „Materiały”, pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłata sądowa na koncie kosztów „Podatki i opłaty”. Czy prawidłowo?
Czy kwotę brutto 1 zł za budynek uznać za jego wartość początkową i czy w związku z niską wartością będzie to środek trwały niepodlegający amortyzacji? Jaką wartość początkową użytkowania wieczystego gruntu należy przyjąć przy jego wprowadzeniu do ewidencji księgowej?
MOK rozlicza koszty tylko na kontach zespołu „4″.