Aleksandra Kulesza

specjalista z zakresu finansów

Zaliczki w instytucji kultury

Instytucja zawiera umowy na wynajem nagłośnienia, a także umowy z artystami, które dotyczą przyszłych koncertów. Zdarza się, że w umowach zastrzeżone jest, że instytucja powinna zapłacić całą kwotę umowy lub zaliczkę wcześniej.
Czy na podstawie zawartych umów można zapłacić za te usługi przed wykonaniem przedmiotu umowy, a w przypadku artystów — nawet kilka miesięcy wcześniej?
Jak prawidłowo sformułować takie postanowienie w umowie?

Główny księgowy muzeum nie nalicza i nie wypłaca wynagrodzeń samodzielnie

Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym w muzeum odebrano głównej księgowej zadania z zakresu naliczania i wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Zdaniem kontrolerów, Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) zakazuje wykonywania takich zadań przez głównego księgowego.
Jakie obowiązki można więc powierzyć głównemu księgowemu w muzeum?

Oskładkowanie wielu umów-zleceń od 2016 r. w instytucjach kultury

 • Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady oskładkowania zbiegu tytułów do ubezpieczenia z tytułu umów-zlecenia
 • Dopiero gdy podstawa wymiaru składek przekroczy 1850 zł, umowa-zlecenie jest zwolniona od obowiązkowych składek na ZUS
 • Umowy-zlecenia nadal są obciążone składkami na ubezpieczenie zdrowotne

Podanie do wiadomości radnych wysokości wynagrodzeń pracowników instytucji kultury

Rada miejska w drodze uchwały zobowiązała instytucję kultury do sporządzenia projektu planu finansowego na kolejny rok. Radni życzą sobie, aby wymienić stanowiska pracy wraz z wynagrodzeniem.
Czy jest to zgodne z przepisami, skoro w niektórych przypadkach dane stanowisko pracy ewidentnie wskazuje konkretną osobę?

Likwidacja konta 013 i postępowanie z niskocennymi środkami trwałymi w gminnym ośrodku kultury

 • Czy można zlikwidować w ZPK konto 013 „Środki trwałe amortyzowane jednorazowo” (takie konto widnieje od dawna w stosowanym w GOK planie kont)?
 • Czy sposób ujęcia środków trwałych o niskiej wartości wpływa na zasady ich finansowania?
 • Czy po likwidacji konta 013 niskocenne składniki majątku polegają na inwentaryzacji i na jakich zasadach je likwidować?

Kontrasygnata w małej instytucji kultury

 • Jak w małej instytucji kultury rozwiązać problem kontrasygnaty głównego księgowego przed dokonaniem zobowiązania?
 • Czy należy wprowadzić kartę wydatku i stosować ją do każdego wydatku?

Amortyzacja przekazanych praw autorskich do dzieła sztuki

Biblioteka zawarła umowę o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na wykonanie rzeźby przez artystę rzeźbiarza o wartości 70 000 zł. Dodatkowo firma wykonała pod rzeźbę cokół o wartości 30 000 zł. Całość zadania instytucja pokryje z dotacji celowej od organizatora.

 • Jak księgować to zdarzenie? Czy po przyjęciu do użytkowania należy amortyzować jako środek trwały, jako dobro kultury, czy też jako wartość niematerialną i prawną (ze względu na przekazanie autorskich praw majątkowych) tylko bilansowo, a podatkowo już nie?
 • Czy od takiej budowli należy opłacać podatek od nieruchomości?

Obliczanie cen składników używanych do przygotowania napojów w kawiarni prowadzonej przez instytucję kultury

Instytucja kultury w kawiarni sprzedaje piwo, herbatę, kawę itp. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora, cenę towaru z faktury podwyższa o ustaloną marżę 20%. I o ile ustalenie ceny sprzedaży piwa czy batonu nie sprawia problemu, to kłopotem jest wyliczenie ceny cytryny czy cukru, który goście kawiarni dodają do herbaty czy kawy.
Jak je wycenić?

Uznanie praktyki w księgowości zależy od indywidualnej decyzji dyrektora instytucji kultury

Księgowa ze studiami magisterskimi z ekonomii i studiami podyplomowymi z rachunkowości chce podjąć pracę w instytucji kultury na stanowisku głównego księgowego.
Przez 4 lata współpracowała ze stowarzyszeniem realizującym projekty na podstawie umowy-zlecenia jako specjalista ds. rozliczeń projektów unijnych. Następnie podjęła pracę jako księgowa, wtedy też przez kilka miesięcy przebywała na chorobowym.

 • Czy ten okres można zaliczyć do stażu 3 lat pracy w księgowości?

Ewidencja publikacji wytwarzanych przez bibliotekę

Pytanie dotyczy ewidencji księgowej produktów gotowych, tj. wydawnictw w samorządowej bibliotece, która powadzi działalność wydawniczą i nie jest czynnym podatnikiem VAT. Biblioteka prowadzi ewidencję księgową na kontach zespołu 4 i 5, ale nie rozlicza kosztów pośrednich na zadania, nie prowadzi konta „Koszt własny realizacji zadań” ani konta „Rozliczenie kosztów zadań”.
Biblioteka przyjmuje do magazynu publikacje, które objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, w cenie wytworzenia.

 • Jak zaksięgować przekazanie wydawnictw na potrzeby biblioteki, np. do księgozbioru i do realizacji zadań?

Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim

Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pewien okres była nieobecna w pracy.

 • 30 kwietnia–16 września 2014 r. — urlop macierzyński
 • 17 września–28 października 2014 r. — urlop macierzyński dodatkowy
 • 29 października 2014 r.–28 kwietnia 2015 r. — urlop rodzicielski
 • 29–30 kwietnia 2015 r. — urlop wypoczynkowy

Jak ustalić wysokość wynagrodzenia pracownicy za kwiecień 2015 r., jeśli otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł?

Pełniący obowiązki dyrektora instytucji kultury — stanowisko bez podstawy prawnej

Czy organizator może powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora i czy takie działanie jest zgodne z przepisami?