Aneta Szymańska-Kubiak

specjalista ds. kadr i BHP

Gdy pracownik chce lub musi się dokształcić

• Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracownika nie wymaga związku z wykonywaną pracą, w przeciwieństwie do studiów, na które kieruje pracodawca • O tym, jakie uprawnienia ma pracownik instytucji kultury i jakie przysługują mu dodatkowe świadczenia decyduje tryb, w jakim podnosi on swoje kwalifikacje • Nie trzeba zawierać umowy, by pracownik odpracował koszty, jakie na jego naukę poniósł pracodawca, jeśli pracodawca tego nie wymaga

Wymagania techniczne stawiane obiektom budowlanym instytucji kultury

• Kontrole stanu technicznego budynku lub jego części powinny być przeprowadzane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi określonej specjalności • Właściciel lub zarządca musi przechowywać dokumentację techniczną budynku przez cały okres jego istnienia • Każdy obiekt użytkowany przez instytucję kultury musi posiadać książkę obiektu budowlanego

Pozapłacowe motywowanie pracowników w instytucjach kultury

• Zbudowanie pozafinansowego systemu motywacji pomaga zdobyć lojalność i zaangażowanie pracowników • Ścieżka kariery to „bezkosztowe” narzędzie motywacyjne • Nie ma jednego skutecznego sposobu motywowania dla wszystkich, ale trzeba unikać sprawdzających się sposobów demotywowania

Obowiązki instytucji kultury jako użytkownika obiektu budowlanego

• Instytucje kultury użytkując obiekty budowlane, muszą przestrzegać nie tylko przepisów prawa budowlanego • Dyrektor lub kierownik instytucji kultury odpowiada za zdrowie i życie pracowników i osób przebywających na terenie obiektu • Oznakowanie m.in. dróg ewakuacyjnych jest obowiązkowe

Jak zatrudnić pracownika na umowę o pracę

• Rekrutacja to najczęstszy sposób wyboru nowych pracowników • Kwestionariusz osobowy pomoże ocenić przydatność kandydata do danego stanowiska • Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych przez osoby ubiegające się o pracę

Nagrody roczne dla pracowników bibliotek

Na jakich zasadach mogą być wypłacane nagrody roczne dla pracowników bibliotek publicznych? Kto powinien je wypłacić (dyrektorowi i pracownikom)?