Anna Pierścińska-Perdeus

adwokat

Wypożyczanie DVD w bibliotece

Biblioteka otrzymała w darowiźnie kolekcję filmów na nośniku DVD do zbiorów bibliotecznych. Na większości z nich widnieje napis «Wszelkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa do nagrań zastrzeżone: powielanie, wynajmowanie, wypożyczanie i odtwarzanie bez zezwolenia zabronione». Jak to rozumieć? Czy taki napis na płycie zabrania wypożyczania tych nośników w bibliotece publicznej?

Kontrola ZAiKS w instytucji kultury

  • Czy inspektor ZAiKS może żądać od instytucji kultury okazania dokumentacji zawierającej poufne informacje, tj. żądać wglądu do umów, dokumentacji księgowej itp.? Czy może prosić, aby przesłać je e-mailem lub faksem?
  • W jaki sposób należy sporządzać umowy o organizację koncertu, aby wysokość odprowadzanych tantiem nie budziła wątpliwości kontrolera? Czy wystarczy oświadczenie o wysokości honorariów?
  • Jak ustalić wysokość tantiem odprowadzanych do ZAiKS? Czy według wysokości honorarium artysty, czy według wartości sprzedanych biletów? Czy może od tego, co jest bardziej korzystne dla artystów?

Autorskie prawa majątkowe pracownika

Muzeum jest wydawcą rocznika naukowego. Z autorami artykułów (w większości niebędących jego pracownikami) zawiera umowy wydawnicze z przejęciem majątkowych praw autorskich.
Jaką umowę należy zawrzeć z pracownikiem, autorem artykułu, który nie chce zawrzeć umowy przekazującej muzeum majątkowe prawa do tekstu? Tekst ten powstał częściowo w godzinach pracy, ponieważ dotyczył twórczości artysty, którego dzieła znajdują się także w zbiorach muzeum. Pracownik nie chce podpisać umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, gdyż chce ten tekst wykorzystać jeszcze w innej publikacji, u innego wydawcy, a od muzeum nie oczekuje wynagrodzenia związanego ze sprzedażą tomu.

Wynajem sal na imprezy okolicznościowe a opłaty na rzecz ZAiKS

Dom kultury wynajmuje sale na imprezy okolicznościowe (np. wesela, jubileusze). Dom kultury nie ingeruje w organizację imprezy przez wynajmującego, dlatego też nie posiada informacji na temat zaplecza muzycznego imprezy. Kto jest w takim przypadku odpowiedzialny za opłaty tantiem autorskich do ZAiKS: dom kultury czy wynajmujący salę? Dom kultury opłaca miesięcznie wynagrodzenie autorskie zgodnie z zawartą z ZAiKS umową.

Przekazanie praw autorskich do spektaklu a opłaty na rzecz ZAiKS

Teatr zawiera umowy o dzieło na realizację zadań związanych z opracowaniem spektaklu premierowego (opracowanie scenariusza, inscenizacji, reżyserii, zaprojektowanie scenografii i kostiumów, nadzór autorski nad wytworzeniem całości zaprojektowanych środków inscenizacji, ich montażem, oświetleniem i doprowadzeniem przedstawienia do właściwego kształtu plastycznego). Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone autorskie prawo materialne i niematerialne oraz że wykonane dzieło będzie spełniać wymogi utworu w rozumieniu prawa autorskiego.
Zgodnie z umową teatr przejmuje całość praw autorskich do scenografii, kostiumów zakresie realizacji i eksploatacji w swoim repertuarze. Czy trzeba wnosić opłaty na rzecz ZAiKS, jeśli prawa autorskie są przekazane na rzecz teatru?

Założenie i prowadzenie rachunku bankowego instytucji kultury — czy należy dochować procedury zamówień publicznych?

W małej miejscowości, w której znajduje się siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, mają swoje oddziały 3 różne banki.
Obsługę bankową dla instytucji wykonuje jeden z banków i do tej pory współpraca układała się bardzo pomyślnie. Dodatkowo koszty obsługi były niewielkie i wynosiły około 100 zł miesięcznie. Niedawno do instytucji dołączono zadania z zakresu sportu oraz świetlicę wiejską i koszty obsługi bankowej znacznie wzrosły, tj. do około 250 zł miesięcznie.
W czerwcu br. ośrodkowi kultury kończy się dotychczasowa umowa z bankiem. Czy należy dokonać wyboru 1 z 3 banków w trybie przetargu, czy można pozostać przy dotychczasowym banku i jedynie podpisać nową umowę? Roczne koszty obsługi będą wynosiły około 3000 zł, czyli jest to nadal niewielka kwota.

Dozwolony użytek w muzeach

• Wykorzystanie jeszcze nierozpowszechnionego utworu narusza prawo autora do decyzji o pierwszej publikacji i stanowi naruszenie praw autorskich • Dozwolony użytek muzeów obejmuje rozpowszechnianie utworów wyłącznie w celach informacyjnych, a nie zarobkowych • Muzeum nie może już zakazać fotografowania swoich zbiorów

Unikatowe dzieło sztuki a zamówienia publiczne

Nasza galeria planuje nabycie unikatowego dzieła sztuki. Czy musimy stosować procedury wynikające z prawa zamówień publicznych?

Dozwolony użytek chronionych utworów w instytucjach kultury

• Z dozwolonego użytku można korzystać tylko i wyłącznie w takim zakresie, na jaki wyraźnie pozwala prawo autorskie • W każdym przypadku granice dozwolonego użytku powinno się określać indywidualnie, na podstawie racjonalnej oceny tego, czego mógłby twórca oczekiwać w przypadku eksploatacji utworu przez osoby z niego korzystające • Dozwolony użytek dotyczy każdego utworu, w tym takich drobnych materiałów jak amatorskie rysunki, prywatne zdjęcia czy treści umieszczone przez inne osoby na ich stronach internetowych

Wybór oferty o cenie wyższej niż kwota zamówienia publicznego

Teatr prowadził postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego na dostawę, instalację oraz konfigurację systemu do obsługi zakupu biletów na spektakle przez Internet. Część środków przeznaczonych na to zamówienie miała pochodzić z dotacji celowej z urzędu miasta.
Przed otwarciem ofert teatr podał do publicznej wiadomości, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia określoną kwotę. Natomiast cena oferty, którą zamawiający uznał za najkorzystniejszą, jest o 5% wyższa od podanej kwoty. Co w tej sytuacji powinien zrobić teatr?

Konsola do gier i gry komputerowe w bibliotece

Biblioteka posiada w swoim wyposażeniu konsolę do gier XBOX 360 wraz z kontrolerem ruchu Kinect oraz grami i chce ją udostępnić czytelnikom.
Udostępnienie ma polegać na organizacji zajęć, podczas których czytelnicy będą mogli na niej pograć. Gry na konsolę były kupowane w sklepie.
Czy biblioteka musi spełnić jakieś specjalne warunki, aby pozwolić czytelnikom na korzystanie z konsoli?
Biblioteka chce też kupić edukacyjne gry komputerowe do działu dziecięcego. Gry będą zainstalowane na komputerach w tym dziale. Nie będą one dostępne do wypożyczenia, tylko do bieżącego użytkowania.
Czy biblioteka powinna kupić gry z jakąś specjalną licencją, czy też może kupić gry, np. w popularnym sklepie z grami?

Na co uważać przy zamówieniach publicznych o wartości poniżej 14 000 euro?

• Zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pozostają w dalszym ciągu zamówieniami publicznymi • Nie stosuje się jednak do nich przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, choć można się nimi posiłkować • Aby zapewnić przejrzystość, warto opracować w instytucji regulamin udzielania zamówień publicznych