Ewa Ostapowicz

specjalista w dziedzinie rachunkowości

Inwestycja bez efektu

Instytucja kultury w 2014 r. poniosła koszty na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z remontem i modernizacją budynku, co zostało zaksięgowane na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”. Cały koszt modernizacji poniósł organizator.
Czy w związku z tym należy wyksięgować konto 080 w korespondencji z kontem 760 „Pozostałe koszty operacyjne” jako inwestycja bez efektu, skoro w rzeczywistości instytucja kultury nie poniosła wszystkich kosztów remontu i modernizacji?
Jak to wpłynie na fundusz instytucji kultury?

Dotacja celowa w rachunku zysków i strat

Instytucja otrzymała dotację z Narodowego Centrum Kultury oraz środki unijne na organizację imprezy.
Jak ująć taką dotację celową w rachunku zysków i strat — w części A.VI. „Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową”, czy w D.II. „Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną”?
Jak ująć środki z funduszy unijnych otrzymane na organizację imprezy w rachunku zysków i strat?

Dotacja celowa na środki trwałe

Centrum kultury otrzymało z MKiDN dotację celową na zakup sprzętu scenicznego. Zakupiono środek trwały przeznaczony do amortyzacji oraz środek trwały amortyzowany jednorazowo. Środki dotacji centrum rozlicza w kwocie brutto, nie odlicza VAT.
Czy wpływ dotacji należy zaksięgować na konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” czy na konto 740 „Dotacje”?
Czy należy użyć konta 800 „Fundusz instytucji kultury”?

Amortyzacja środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków własnych a częściowo z dotacji

Biblioteka jest partnerem w projekcie informatyzacji bibliotek. Przekazała wkład własny w wysokości 20% projektu liderowi ze środków własnych, a nie z otrzymanej dotacji od organizatora, i dostała od lidera notę księgową na wysokość wkładu własnego.
Jak zaksięgować przekazanie środków na zapłatę noty oraz samą notę księgową?
Czy amortyzacja dotycząca środków trwałych z projektu będzie obejmować 100% wartości czy tylko 80%?

Zwrot organizatorowi przychodów osiągniętych w tytułu prowadzenia kawiarni

Umową użyczenia organizator przekazał instytucji kultury budynek w bezpłatne używanie i korzystanie z kawiarni z zapleczem kuchennym. Z jednego z punktów tej umowy wynikało, że wszystkie przychody z prowadzonej działalności mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu będącego przedmiotem użyczenia, a biorący w użyczenie zobowiązuje się do stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z przedmiotem użyczenia w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli oraz do prowadzenia odrębnego konta bankowego.
Towar do dalszej sprzedaży oraz koszty (media, remont budynku, doposażenie itp.) instytucja finansowała z przychodów, a wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników — z dotacji podmiotowej. Zgodnie z zarządzeniem organizatora, instytucja rozlicza dotację podmiotową na koniec roku budżetowego na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, a przychody pozostają do dyspozycji instytucji kultury jako środki własne. Ponieważ organizator wypowiedział umowę użyczenia kawiarni, instytucja musiała rozliczyć się z dotacji i przychodów oraz wyzerować konto bankowe.
Jak zaksięgować zwrot przychodów osiągniętych z tytułu prowadzenia kawiarni?

Rezerwy na świadczenia pracownicze

Jesteśmy samorządową instytucją kultury, która istnieje od 1994 r. Obecnie zatrudnia 34 osoby. W 2000 r. instytucja po raz pierwszy utworzyła rezerwę na świadczenia pracownicze — nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W zakresie wyceny tych zobowiązań jednostka nie korzysta z usług wykwalifikowanego aktuariusza. Wielkość wyliczonych rezerw podlega weryfikacji na koniec każdego roku obrotowego. Kwoty rezerw są porównywalne z roku na rok i uwzględniane w planie finansowym. W wieku okołoemerytalnym jest zaledwie kilka osób. Reszta załogi to ludzie młodzi z krótkim, a nawet bardzo krótkim stażem pracy.
Czy w związku z nowelizacją art. 39 ust. 6 i 7 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) można (oczywiście po zmianie zapisów w polityce rachunkowości) odstąpić od dalszej corocznej weryfikacji rezerw, a dotychczas utworzone rozwiązywać, wypłacając bieżące nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne?

Rozchód towaru zaksięgowanego przy zakupie bezpośrednio w koszty

Gminny ośrodek kultury (GOK) nie jest czynnym podatnikiem VAT, a koszty rozlicza tylko na kontach zespołu 4. W ramach koła zainteresowań w GOK działa chór, który z okazji 10-lecia istnienia planuje nagranie pamiątkowej płyty audio (około 2000 egzemplarzy, koszt produkcji 10 000 zł). Płyty będą rozdawane w ramach promocji mieszkańcom gminy jako dodatek do wydawanego przez organizatora informatora lokalnego. Koszty nagrania będą pokryte z dotacji podmiotowej. GOK kupił także do dalszej sprzedaży mapy, które zaksięgowano bezpośrednio w koszty na koncie Wn 401 „Zużycie materiałów i energii” z odpowiednią analityką.
Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych koszty nagrania płyty?
Czy należy zaprowadzić ewidencję rozchodu płyt?
Czy ewidencja księgowa map jest prawidłowa?
Jak rozliczyć towar na koniec roku?

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych

Czy biblioteka może z własnych środków, tj. środków pozostałych na koniec roku na rachunku bankowym oraz wypracowanych w roku bieżącym, sfinansować wydatki inwestycyjne?

Darowizna a mienie wydzielone

Dom kultury powstał w 2013 r. i wtedy otrzymał od organizatora grunt, a działalność prowadził w użyczonym pomieszczeniu. W listopadzie 2014 r. instytucja kultury otrzymała od gminy budynek w formie darowizny.
Czy budynek należy potraktować jak mienie wydzielone i zaksięgować na fundusz instytucji kultury czy wprowadzić go przez konto rozliczeń międzyokresowych przychodów?

Rozliczenie wyniku finansowego

Fundusz instytucji kultury na koniec 2018 r. wynosił 0 zł, natomiast fundusz rezerwowy na koniec 2018 r. odzwierciedlał zysk biblioteki za 2017 r. i wynosił 14 803,70 zł. W 2019 r. powstała strata w wysokości 15 625,22 zł. Stratę instytucja powinna pokryć funduszem rezerwowym, ale na tym koncie jest za mało o 821,52 zł.
Jak to zaksięgować?
Czy te 821,52 zł powinno pojawić się pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego na koncie 800, czyli na funduszu instytucji kultury?

Darowizna bonów podarunkowych

Instytucja kultury otrzymała w darowiźnie bony podarunkowe (vouchery) nieprzekraczające wartości 2000 zł z przeznaczeniem na konkurs miss organizowany podczas imprezy plenerowej.
W jaki sposób ująć bony w księgach rachunkowych oraz jak udokumentować przekazanie bonów?

Wyodrębnienie kont do rozliczenia programu EtnoPolska 2019

Instytucja kultury pozyskała środki z Narodowego Centrum Kultury z programu Etno Polska 2019. Na potrzeby obsługi projektu instytucja wydzieliła oddzielne konto bankowe i konta księgowe.
W jaki sposób prawidłowo rozliczyć dotację pod względem księgowym i finansowym?
Czy konieczne jest tworzenie oddzielnych kont rozrachunkowych, czy wystarczy wydzielić konta kosztowe?
Jakie księgowania należy zrobić na koniec roku?