Joanna Sosnowska-Krzepisz

prawnik, specjalista w zakresie finansów

Rozliczenie zwrotu kosztów dojazdu zleceniobiorcy

Samorządowa instytucja kultury zawarła umowę zlecenia, na podstawie której ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu zleceniobiorcy. Za wykonaną usługę zleceniobiorca wystawia rachunek do umowy zlecenia. Na jakiej podstawie można zwrócić koszty dojazdu — czy bilet lub ewidencja przebiegu pojazdu jest dowodem księgowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości?

Skan umowy dowodem księgowym

Biblioteka zawarła umowę o dzieło z wykonawcą mieszkającym w innym mieście. Wykonawca podpisał umowę i przesłał ją w formie skanu. W polityce rachunkowości biblioteki znajduje się zapis o dopuszczeniu dokumentu w formie skanu. Czy to wystarczy? Czy zgodnie z przepisami skan dokumentu może być dowodem księgowym?

Odsetki od pożyczki na środek trwały w instytucjach kultury

• Przy ewidencji księgowej odsetek należy pamiętać, że mogą one powstać przed i po dniu przekazania środka trwałego do używania • Prowizje, ubezpieczenie, odsetki od pożyczki na środek trwały naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania zwiększają jego wartość początkową • Odsetki naliczone i zapłacone po dniu wprowadzenia środka trwałego do używania stanowią koszty uzyskania przychodu instytucji kultury