Katarzyna Garncarska

aplikant radcowski

Zakres obowiązków instruktora zatrudnionego w filii biblioteki

Gminny ośrodek kultury (GOK) ma na terenie gminy 10 placówek: 1 bibliotekę główną i 9 filii. Jeden z pracowników jest odpowiedzialny za biblioteki, kieruje całokształtem pracy bibliotecznej i pracuje w głównej bibliotece gminnej na stanowisku starszego bibliotekarza. W pozostałych 9 placówkach są kluby kultury połączone z filiami bibliotek. GOK zatrudnia w nich pracownika na stanowisku instruktora, który wypożycza książki i opiekuje się filią biblioteki. GOK systematycznie uaktualnia zakres obowiązków pracowników.
Czy do opisu stanowiska instruktora kultury można dodać obowiązki należące do bibliotekarza, np. wypożyczanie książek, uczestniczenie w skontrum itp.?

Zmiana minimalnego wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Pracownik jest zatrudniony w instytucji kultury nieprzerwanie od 1 lipca 2022 r. i otrzymuje wynagrodzenie minimalne. W grudniu 2023 r. korzystał z dwudniowego urlopu z powodu siły wyższej, zaś w lutym 2024 r. przez jeden dzień chorował.
Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika?
Czy za dwa dni urlopu należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenie faktycznie wypłacone czy zasiłek wyrównać do kwoty minimalnej, która się zmieniła od 1 stycznia 2024 r.?

Wczasy pod gruszą a zatrudnienie na część etatu u dwóch pracodawców

Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu w miejskiej bibliotece publicznej oraz na 1/2 etatu w centrum kultury. Te dwie instytucje tworzą wspólny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a odpis jest naliczany u dwóch pracodawców.
Czy pracownikowi należą się tzw. wczasy pod gruszą u dwóch pracodawców, czy tylko u jednego?
Czy tzw. wczasy pod gruszą pomniejsza się proporcjonalnie do etatu?

Szkolenie BHP dla bibliotekarzy

Bibliotekarze ostatnie szkolenie okresowe odbyli 20 października 2020 r. Kiedy powinno odbyć się kolejne szkolenie BHP?
Specjalista do spraw BHP wpisuje w zaświadczeniu dla bibliotekarzy, że ukończyli oni szkolenie dla pracowników robotniczych. Czy taka treść zaświadczenia jest prawidłowa?
Czy instruktaż ogólny może wykonywać dyrektor, który ukończył szkolenie BHP dla pracodawcy, a następnie w czasie do 12 miesięcy dopiero specjalista ds. BHP?
Czy dyrektor może jedynie przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Zakończenie powołania a zasiłek chorobowy

Do końca września 2023 r. dyrektor był powołany przez organizatora, a od 1 października ub.r. został zatrudniony w tej instytucji kultury na innym stanowisku na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2024 r. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Z jakiego okresu wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego?

Potrącenia rat pożyczki z ZFŚS

Pracownik otrzymał pożyczkę z ZFŚS w wysokości 4000 zł i wyraził zgodę na potrącanie rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę. Aktualnie jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Instytucja kultury zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaca dodatek za wieloletnią pracę w wysokości około 500 zł miesięcznie.
Czy można dokonać potrącenia od kwoty dodatku stażowego wypłacanego obok zasiłku chorobowego?
W jaki inny sposób instytucja może wyegzekwować należność?

Zmiana regulaminu pracy dotycząca odzieży roboczej

Pracownicy gospodarczy w instytucji kultury otrzymują na podstawie regulaminu pracy raz w roku odzież roboczą zamawianą przez instytucję lub zwrot kosztów zakupu odzieży na podstawie przedłożonej faktury.
Instytucja kultury zamierza zmienić ten zapis regulaminu i od stycznia 2024 r. wypłacać pracownikom ustalony ekwiwalent pieniężny zamiast wydawanej odzieży.
Jakie zapisy powinny być umieszczone w nowym regulaminie lub zmianie poprzedniego?
Czy „behapowiec” powinien wyrazić zgodę na zmianę regulaminu pracy w zakresie zapewnienia odzieży roboczej?
Czy instytucja powinna wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży albo wydawać pracownikom proszek do prania?
Czy zapewnienie odzieży roboczej dotyczy również pracowników biurowych?

Nowe obowiązki pracownika

Czy specjalista ds. kadr i płac może mieć w zakresie obowiązków nadzór nad terminowością przeglądów okresowych budynków należących do instytucji kultury?

Nieobecność spowodowana chorobą — czy trzeba wyrównać do minimalnego wynagrodzenia?

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ze stałą stawką miesięczną 3720 zł. Norma czasu pracy w danym miesiącu wynosiła 21 dni. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim 17 dni kalendarzowych (w tym 10 dni roboczych), przepracowując w danym miesiącu 11 dni.
Czy pracownikowi przysługuje uzupełnianie wynagrodzenia?
Czy przy ustalaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca ma znaczenie wysokość wypłacanego wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego?
Czy rodzaj nieobecności w danym miesiącu ma znaczenie?
Czy gdy rozkład czasu pracy powoduje zmienną liczbę godzin do przepracowania w poszczególnych dniach, ma to wpływ na zasadność wyliczenia wyrównania?

Wynagrodzenie chorobowe przy zmianie etatu

Instytucja kultury zatrudniała od 1 kwietnia 2022 r. pracownika na 3/4 etatu, zaś od 1 lipca 2023 r. na cały wymiar czasu pracy. 4 lipca br. pracownik otrzymał nagrodę półroczną z osobowego funduszu płac, a od 6 lipca do 4 sierpnia 2023 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim.
Jak w takim przypadku przeliczyć wynagrodzenie chorobowe?
Czy uwzględnić tylko nowe wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i nagrodę?

Dni do przepracowania po urlopie bezpłatnym

Zatrudniony na 1/2 etatu w równoważnym systemie czasu pracy (pracuje także w soboty) pracownik od 1 czerwca do 16 lipca 2023 r. przebywał 10 dni na urlopie bezpłatnym. W lipcu miał on do przepracowania 84 godziny. Urlop bezpłatny obejmował 40 godzin, pozostało więc 11 dni roboczych (44 godziny).
Czy pracownik po zakończeniu urlopu bezpłatnego miał do przepracowania w lipcu br. 44 godziny?

Potrącenie z odprawy emerytalnej

Do 25. dnia każdego miesiąca instytucja kultury wypłaca pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze, od którego potrącone są sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. W ostatnim dniu pracy (31 października 2023 r.), w osobnej liście płac pracownikowi zostanie wypłacona odprawa emerytalna.
Czy należy zsumować wynagrodzenie zasadnicze oraz odprawę emerytalną i od łącznej kwoty dokonać potrącenia, stosując jedną kwotę wolną od potrąceń?