Katarzyna Garncarska

aplikant radcowski

Nowe obowiązki pracownika

Czy specjalista ds. kadr i płac może mieć w zakresie obowiązków nadzór nad terminowością przeglądów okresowych budynków należących do instytucji kultury?

Nieobecność spowodowana chorobą — czy trzeba wyrównać do minimalnego wynagrodzenia?

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ze stałą stawką miesięczną 3720 zł. Norma czasu pracy w danym miesiącu wynosiła 21 dni. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim 17 dni kalendarzowych (w tym 10 dni roboczych), przepracowując w danym miesiącu 11 dni.
Czy pracownikowi przysługuje uzupełnianie wynagrodzenia?
Czy przy ustalaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca ma znaczenie wysokość wypłacanego wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego?
Czy rodzaj nieobecności w danym miesiącu ma znaczenie?
Czy gdy rozkład czasu pracy powoduje zmienną liczbę godzin do przepracowania w poszczególnych dniach, ma to wpływ na zasadność wyliczenia wyrównania?

Wynagrodzenie chorobowe przy zmianie etatu

Instytucja kultury zatrudniała od 1 kwietnia 2022 r. pracownika na 3/4 etatu, zaś od 1 lipca 2023 r. na cały wymiar czasu pracy. 4 lipca br. pracownik otrzymał nagrodę półroczną z osobowego funduszu płac, a od 6 lipca do 4 sierpnia 2023 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim.
Jak w takim przypadku przeliczyć wynagrodzenie chorobowe?
Czy uwzględnić tylko nowe wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i nagrodę?

Dni do przepracowania po urlopie bezpłatnym

Zatrudniony na 1/2 etatu w równoważnym systemie czasu pracy (pracuje także w soboty) pracownik od 1 czerwca do 16 lipca 2023 r. przebywał 10 dni na urlopie bezpłatnym. W lipcu miał on do przepracowania 84 godziny. Urlop bezpłatny obejmował 40 godzin, pozostało więc 11 dni roboczych (44 godziny).
Czy pracownik po zakończeniu urlopu bezpłatnego miał do przepracowania w lipcu br. 44 godziny?

Potrącenie z odprawy emerytalnej

Do 25. dnia każdego miesiąca instytucja kultury wypłaca pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze, od którego potrącone są sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. W ostatnim dniu pracy (31 października 2023 r.), w osobnej liście płac pracownikowi zostanie wypłacona odprawa emerytalna.
Czy należy zsumować wynagrodzenie zasadnicze oraz odprawę emerytalną i od łącznej kwoty dokonać potrącenia, stosując jedną kwotę wolną od potrąceń?

Niezłożenie wniosku o zasiłek opiekuńczy oraz nieprzedłożenie zwolnienia lekarskiego a wypłata zasiłków

Pracownik przebywał na zasiłku opiekuńczym od 12 do 16 czerwca 2023 r. 15 czerwca pracownik sam trafił do szpitala ze względu na udar, co uniemożliwiło mu wypełnienie wniosku o zasiłek opiekuńczy Z-15.
Czy można wypłacić zasiłek opiekuńczy za dni od 12 do 14 czerwca?
Co zrobić, gdy do końca czerwca instytucja kultury nie otrzymała zwolnienia lekarskiego ze szpitala? Jak traktować taką nieobecność?

Umowa-zlecenie z Polakiem pracującym za granicą

Instytucja kultury zamierza podpisać umowę-zlecenie z Polakiem mającym miejsce zamieszkania w Polsce, ale zatrudnionym na umowę o pracę w Czechach. Umowa-zlecenie ma dotyczyć prowadzenia zajęć artystycznych przez 1 godzinę w tygodniu, za około 60 zł za godzinę.
Jak rozliczyć podatek dochodowy i składki ZUS?
Co w przypadku ustanowienia przez ZUS ustawodawstwa czeskiego?

Zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego

Pracownicy instytucji kultury otrzymują wynagrodzenie za pracę składające się z: wynagrodzenia zasadniczego, premii regulaminowej w stałej kwocie wynoszącej 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagradzania — stażowego oraz funkcyjnego do 30% wynagrodzenia zasadniczego.
Powyższe składniki ustalone są kwotowo w umowie o pracę i wypłacane co miesiąc w stałej wysokości. Za czas nieobecności proporcjonalnie zmniejszane są wszystkie składniki zapisane w umowie o pracę.
Czy wszystkie składniki wynagrodzenia wymienione w umowie o pracę, pomniejszane o czas choroby, należy uzupełnić? Jeśli tak, jak to zrobić? Czy do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego trzeba uwzględnić składniki wymienione kwotowo w umowie o pracę?
Jeśli premia była wcześniej wypłacana w stałej wysokości pomimo nieobecności pracownika, to czy należy uwzględnić ją w podstawie zasiłku chorobowego?

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia?

Pracownik, który jest zatrudniony na cały etat z wynagrodzeniem minimalnym (do 31 grudnia 2022 r. wynosiło 3010 zł, a od 1 stycznia 2023 r. — 3490 zł) otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 19% wynagrodzenia zasadniczego, który nie jest wliczany do podstawy wynagrodzenia chorobowego. Pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie od 3 stycznia 2023 r. Za 2022 r. podstawa wynagrodzenia chorobowego wynosiła 37 220 zł (po odjęciu składek ZUS jest to kwota 32 117,14 zł).
Jaką kwotę należy przyjąć do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego?

Uprawnienia rodzicielskie dyrektora instytucji kultury po zmianach

Dyrektor instytucji kultury, powołana dwa lata temu przez organizatora, przedłożyła zwolnienie lekarskie od 20 lutego 2023 r. z literką „B”. Do 24 marca 2023 r. wynagrodzenie chorobowe (100%) płaci instytucja kultury, natomiast od 25 marca 2023 r. zasiłek chorobowy (100%) wypłaca ZUS.
Czy w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora przysługują jej takie same świadczenia jak pozostałym pracownikom?
Czy okresy urlopów związanych z rodzicielstwem należy konkretnie określić jeszcze przed porodem?
Czy mimo złożonego wniosku tylko o zasiłek macierzyński, można przed końcem jego trwania złożyć następny wniosek o zasiłek rodzicielski?
Czy ostatnie zmiany w prawie pracy mają wpływ na uprawnienia rodzicielskie oraz długość urlopów związanych z rodzicielstwem?

Okresy choroby w świadectwie pracy niepełnoetatowca

Pracownica zatrudniona jest w bibliotece na 1/5 etatu.
Jak wpisać do jej świadectwa pracy okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego? Czy należy podać wszystkie dni zwolnienia (tj. tak jak wystawiono na tzw. L4), czy tylko te pojedyncze dni, w które pracownica powinna świadczyć pracę?

Nagrody w podstawie wynagrodzenia chorobowego

Czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego wliczyć nagrodę roczną (tzw. trzynastkę) i nagrodę z okazji Dnia Bbliotekarza?