Katarzyna Garncarska

aplikant radcowski

Odprawa emerytalna w przypadku zatrudnienia u dwóch pracodawców

Pracownik instytucji kultury, zatrudniony na pół etatu, odchodzi na emeryturę w czerwcu tego roku. Jednocześnie pracuje on na cały etat u innego pracodawcy.
Czy chcąc skorzystać z odprawy emerytalnej u jednego i drugiego pracodawcy, pracownik musi rozwiązać stosunek pracy jednego dnia?
Czy pracownik może rozwiązać umowę na cały etat wcześniej, a w instytucji kultury później, korzystając jednocześnie z dwóch odpraw emerytalnych?

Jak obliczyć staż urlopowy pracownika?

Pracownik ukończył dwie klasy zasadniczej szkoły zawodowej, co dokumentuje świadectwo z 1994 r. Dodatkowo przedłożył on świadectwo z 1996 r. uzyskania tytułu wykwalifikowanego robotnika na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (dalej: rozporządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji).
W marcu 2022 r. pracownik uzyskał 7-letni staż zatrudnienia. Do tej pory miał 20-dniowy wymiar urlopu wypoczynkowego.
W jaki sposób policzyć jego dalszy staż urlopowy? Czy liczyć 3 lata szkoły zawodowej i wtedy będzie miał 10 lat pracy, a wymiar urlopu zwiększy się do 26 dni, czy też uwzględnić 2 lata faktycznie odbytej nauki w szkole zawodowej i wtedy wymiar urlopu zwiększy się do 26 dni dopiero w marcu 2023 r.?

Dwa stanowiska — jedna umowa o pracę

Pracownica biblioteki jest zatrudniona na dwie umowy o pracę: na 1/2 etatu jako bibliotekarz i na 1/2 etatu jako sprzątaczka. Od stycznia 2022 r. w związku ze zmianami podatkowymi program płacowy błędnie nalicza zaliczkę na podatek. Przy zachowaniu dwóch umów pracownica dopiero na koniec roku, po rozliczeniu się z urzędem skarbowym, będzie mogła odzyskać nadpłacony podatek. Operator programu płacowego sugeruje zastosowanie jednej umowy o pracę.
Czy w takim przypadku dopuszczalne jest zawarcie jednej umowy o pracę z pracownicą? A jeśli tak, co powinna zawierać taka umowa?

Niedzielna praca rodzica małego dziecka w muzeum

Pracownica zatrudniona jest w muzeum na pełny etat.
Czy może pracować w niedzielę, jeżeli ma małe dziecko, czy też przepisy zabraniają takiej pracy?

Na co powinna zwrócić uwagę instytucja kultury, zatrudniając uciekających z Ukrainy?

  • W związku z napływem obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, wprowadzono nową, prostą i bezpłatną procedurę zatrudnienia Ukraińców
  • Instytucja kultury może zatrudniać Ukraińców na dotychczasowych zasadach lub poprzez zgłoszenie zatrudnienia na portalu praca.gov.pl
  • Przy zatrudnieniu obywatela Ukrainy obowiązki pracodawcy są takie same, jak przy zatrudnieniu Polaka

Nagroda roczna dla pracownika zatrudnionego na czas określony

W regulaminie instytucji kultury jest zapis: „Pracownicy nabywają prawo do nagrody rocznej po przepracowaniu u pracodawcy roku kalendarzowego. Wypłata nagrody rocznej następuje na podstawie oceny całokształtu pracy i sytuacji posiadania przez GOK wystarczających środków finansowych. Wysokość środków finansowych na nagrody określa pracodawca w porozumieniu z głównym księgowym, w oparciu o analizę ekonomiczną wykorzystania funduszu płac. Nagroda ta nie może być mniejsza niż miesięczna płaca zasadnicza”.
Czy pracownikowi, który był zatrudniony na czas określony, a jego stosunek pracy zakończył się 31 grudnia 2021 r., należy wypłacić nagrodę roczną?

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony

Dyrektor instytucji kultury chce rozwiązać zawartą na czas określony od 1 grudnia 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. umowę o pracę, w której nie ma klauzuli o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia.
Czy może to zrobić, a jeśli tak, to czy taką umowę można rozwiązać tylko przez wypowiedzenie, czy też za porozumieniem stron?

Czy dyrektor instytucji kultury może kupić kuchenkę mikrofalową dla pracowników?

Biblioteka mieści się w wyremontowanym w 2020 r. 6-piętrowym budynku. Ma on 7 aneksów kuchennych. Każdy z nich wyposażono w lodówkę i czajnik, a dwa z aneksów — w ekspres do kawy i warnik do wody. Pracownicy zwrócili się do pracodawcy z postulatem zakupu chociaż jednej mikrofalówki (zwłaszcza na piętro, na którym pracownicy pracują w równoważnym trybie pracy). Pracodawca uznał ten postulat za niemożliwy do spełnienia, zasłaniając się przepisami prawa budowlanego i o ochronie przeciwpożarowej.
Czy faktycznie przepisy prawa uniemożliwiają pracodawcy zakup kuchenki mikrofalowej i ustawienie jej w aneksie kuchennym?

Okresowy brak możliwości przyjęcia skazanych

Sąd skierował do instytucji kultury osobę do wykonania pracy na cele społeczne. Niestety obowiązujące obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią uniemożliwiają zorganizowanie pracy dla takiej osoby.
Czy instytucja kultury może odmówić sądowi?

Śmierć uprawnionego do świadczeń z ZFŚS

Czy z uwagi na śmierć uprawnionego do pobierania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS), na którego był dokonywany odpis, odpis ten należy na koniec roku skorygować?

Urlop wypoczynkowy przed emeryturą

Pracownik instytucji nabył prawo do emerytury w 2019 r., ale nadal pozostaje z instytucją kultury w stosunku pracy. Aktualnie pracownik korzysta z bieżącego urlopu wypoczynkowego.
Czy wraz z początkiem 2022 r. pracownik nabędzie prawo do pełnego wymiaru urlopu, tj. 26 dni, i może go wykorzystać w całości od początku stycznia?
Czy korzystając z urlopu wypoczynkowego, pracownik może wypowiedzieć stosunek pracy w celu przejścia na emeryturę?
Jak należy udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego za 2022 r., jeśli pracownik ustnie wspomniał, że w przyszłym roku zamierza przejść na emeryturę, nie określając, kiedy dokładnie to nastąpi?

Odbiór dni wolnych od pracy po zakończeniu okresu rozliczeniowego

W muzeum obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Ze względu na specyfikę muzeum, zdarzają się okresy wzmożonej pracy i wtedy pracownicy nie mają możliwości odebrania dni wolnych przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
Czy pracownicy muzeum mogą odebrać te dni w kolejnym okresie rozliczeniowym?
Jak rozumieć art. 26d Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?