Piotr Wieczorek

specjalista w zakresie rachunkowości, kontroler

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury?

• Postanowienia dotyczące obowiązku przedłożenia sprawozdania finansowego instytucji kultury powinny znaleźć się w statucie • Jeśli w statucie samorządowej instytucji kultury nie wskazano organu, który ma zatwierdzić sprawozdanie finansowe, to powinien być to wójt • Niektóre instytucje kultury muszą pamiętać o obowiązku badania ich sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

Nagroda w regulaminie wynagradzania ośrodka kultury

Instytucja kultury w regulaminie wynagradzania ma następujący zapis: „W Ośrodku Kultury tworzy się ze środków przeznaczonych na wynagrodzenie fundusz nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostających w dyspozycji dyrektora z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oraz 8,5% planowanych wynagrodzeń — fundusz wypłacany z wypracowanych środków jako nagroda roczna za rok poprzedni, płatna w pierwszym kwartale każdego roku”.
Czy zapis ten w regulaminie wynagradzania, w świetle znowelizowanej ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) jest nieaktualny i nagrody te nie przysługują pracownikom od 1 stycznia 2012 r.?
Czy dyrektor ma inne możliwości docenienia pracowników prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury?

Zmiany w planie finansowym instytucji kultury

Jeśli instytucja kultury wprowadza zmiany w planie finansowym w ciągu roku, dyrektor wydaje odpowiednie zarządzenie. Czy o wszystkich zmianach w planie finansowym należy powiadomić organizatora? Jeśli tak, to z jakich przepisów to wynika?

Zatrudnienie dyrektora centrum kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

Pytanie dotyczy zatrudnienia dyrektora centrum kultury. Organizatorem jest samorząd gminy i miasta, centrum kultury zostało utworzone decyzją rady gminy i miasta i działa na podstawie statutu. Obecnego dyrektora powołał w 2000 r. zarząd gminy i miasta.
Jak, w świetle ostatnich zmian w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), należy rozwiązać kwestię zatrudnienia dyrektora:

  1. czy dotychczasowa umowa (powołanie na stanowisko) wygasa z mocy nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej z końcem 2012 r., a jeżeli tak, to w jakim trybie należy zatrudnić nowego dyrektora (konkurs, powołanie)?
  2. kto, w przypadku procedury bezkonkursowej podejmuje decyzję o powołaniu (burmistrz, rada gminy)?
  3. na jaki okres maksymalnie można zawrzeć nową umowę z dyrektorem?

Dlaczego zasady rozliczania podróży służbowych pracowników instytucji kultury trzeba określić w regulaminie wynagradzania?

• Pracownicy instytucji kultury nie są pracownikami jednostek sfery budżetowej • Rozporządzenie w sprawie krajowych podróży służbowych nie dotyczy bezpośrednio instytucji kultury i jej pracowników i trudno je wprost stosować w instytucji • Postanowienia dotyczące podróży służbowych powinny znaleźć się w regulaminie wynagradzania albo w umowach o pracę pracowników instytucji kultury

Zastępstwo dyrektora podczas jego dłuższej nieobecności

Pytanie dotyczy funkcjonowania instytucji kultury w czasie dłuższej nieobecności dyrektora w małej instytucji, gdzie nie ma zastępcy. W praktyce instytucji kultury można się spotkać z dwojakim rozwiązaniem takiej sytuacji:

  1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje zarządzenie i na wniosek kierownika powierza jednemu z pracowników biblioteki pełnienie obowiązków kierownika na czas jego nieobecności,
  2. dyrektor instytucji swoim zarządzeniem wyznacza i upoważnia pracownika instytucji do wykonywania określonych czynności i obowiązków dyrektora niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji w czasie jego nieobecności.

Który z przedstawionych przypadków jest godny zastosowania i zgodny z przepisami? Czy zapisy dotyczące zastępowania dyrektora instytucji powinny znaleźć się w statucie czy w regulaminie organizacyjnym?

Zarządzenie dyrektora w sprawie planu finansowego biblioteki

Opracowując nowy statut gminnej biblioteki publicznej, posiłkujemy się tekstem wzorcowego statutu biblioteki zamieszczonego w kwietniowym numerze Poradnika Instytucji Kultury. Znajduje się w nim stwierdzenie, że plan finansowy zatwierdza dyrektor w drodze zarządzenia. W ustawie o działalności kulturalnej w brzmieniu od 1 stycznia 2012 r. jest art. 27 ust. 3, który wyraźnie stanowi, że plan finansowy ustala dyrektor z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Czy zatem potrzebne jest zarządzenie dyrektora przed zatwierdzeniem planu?

Wynik finansowy w statucie instytucji kultury

• Wskazanie w statucie organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jest wystarczające • Dla nabytej części mienia dyrektor powinien utworzyć w polityce rachunkowości instytucji tzw. fundusz z nabycia • Organizator nie może w statucie instytucji kultury określić zasad prowadzenia ewidencji księgowej poprzez wskazanie określonych funduszy, bo to narusza kompetencje dyrektora, który odpowiada zarówno za prowadzoną gospodarkę finansową, jak i jej rachunkowość

Wysługa lat po nowelizacji przepisów o działalności kulturalnej

W tym miesiącu mamy do wypłaty wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy dla pracownika. Nie wiemy, co — po ostatniej nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej — zrobić z wysługą lat. Dotychczas wysługę lat w okresie choroby wypłacał zakład pracy i nie była brana do podstawy zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.
Dodam, że w naszej instytucji jest regulamin wynagradzania oparty całkowicie na rozporządzeniu Ministra Kultury z 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury oraz Kodeksie pracy. Nie ma w nim żadnych dodatkowych zapisów na temat wysługi lat.

Wzorcowy statut biblioteki publicznej po nowelizacji przepisów

• Jeśli organizator nie dostosował jeszcze statutu biblioteki do nowych przepisów, warto aby z taką inicjatywą wystąpił dyrektor • Od 1 stycznia 2012 r. w statucie musi się znaleźć wskazanie źródeł finansowania działalności biblioteki • Warto przypilnować, aby w statucie nie znalazło się błędne stwierdzenie, że „biblioteka publiczna jest jednostką organizacyjną gminy”

Połączenie i podział instytucji kultury po zmianach

• Od 1 stycznia 2012 r. można połączyć instytucje kultury prowadzące działalność w różnych formach • Dodatkowe obowiązki dotyczą łączenia bibliotek i muzeów • Problemy mogą się pojawić przy połączeniu instytucji artystycznej z inną instytucją kultury

Najczęstsze błędy w inwentaryzacji w instytucjach kultury

• Dzięki prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów można zapewnić rzetelne i wiarygodne sprawozdania finansowe • Nieprawidłowości w inwentaryzacji mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych • Najwięcej nieprawidłowości w inwentaryzacji wskazuje się w bibliotekach