Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 869

Gospodarowanie składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa

W Dz.U. z 22 października 2019 r. pod poz. 2004 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Papierowe wersje zeznań CIT-8

W Dz.U. z 17 października 2019 r. pod poz. 1978 opublikowano Ustawę z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Statystyczna karta wypadku przy pracy

W Dz.U. z 16 października 2019 r. pod poz. 1972 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Realizowanie programu usług społecznych

W Dz.U. z 24 września 2019 r. pod poz. 1818 opublikowano ustawę z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (dalej: ustawa).

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

W Dz.U. z 18 września 2019 r. pod poz. 1778 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Nowe przepisy dotyczące ograniczenia zatorów płatniczych

W Dz.U. z 30 sierpnia 2019 r. pod poz. 1649 opublikowano Ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, dalej: nowelizacja.

Konwencja o koprodukcji filmowej

W Dz.U. z 9 października 2019 r. pod poz. 1913 opublikowano Konwencję Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawioną), sporządzoną w Rotterdamie 30 stycznia 2017 r.

Karty ewidencyjne zabytków

W Dz.U. z 4 października 2019 r. pod poz. 1886 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (dalej: nowelizacja).

Rzeczoznawcy MKiDN w zakresie opieki nad zabytkami

W Dz.U. z 24 września 2019 r. pod poz. 1811 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami.

Narodowy spis ludności i mieszkań

W Dz.U. z 26 września 2019 r. pod poz. 1775 opublikowano Ustawę z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Egzaminy eksternistyczne w szkołach artystycznych

W Dz.U. z 18 września 2019 r. pod poz. 1774 opublikowano w Rozporządzeniu MKiDN z 9 września 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych.