Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 698

Wzór legitymacji kontrolera przeciwdziałania praniu pieniędzy

W Dz.U. z 10 lipca 2018 r. pod poz. 1331 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

W Dz.U. z 4 lipca 2018 r. pod poz. 1293 opublikowano Ustawę z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Szerszy wykaz działalności objętych 50% kosztami uzyskania przychodów

W Dz.U. z 4 lipca 2018 r. pod poz. 1291 opublikowano Ustawę z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Uchylenie przepisów karnych w ustawie o IPN

W Dz.U. z 2 lipca 2018 r. pod poz. 1277 opublikowano Ustawę z 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dotacja celowa dla publicznych szkół artystycznych

W Dz.U. z 29 czerwca 2018 r. pod poz. 1274 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Nowe wzory formularzy CIT do rozliczenia podatku dochodowego za 2018 r.

W Dz.U. z 29 czerwca 2018 r. pod poz. 1268 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Kryteria i warunki techniczne kas rejestrujących

W Dz.U. z 22 czerwca 2018 r. pod poz. 1206 opublikowano Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Świadectwa i druki szkolne w szkołach artystycznych

W Dz.U. z 21 czerwca 2018 r. pod poz. 1193 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.

Międzynarodowa Rada Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

W Dz.U. z 15 czerwca 2018 r. pod poz. 1164 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15 czerwca 2018 r. w sprawie Międzynarodowej Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Przedłużenie okresu nauki w szkołach artystycznych dla niektórych uczniów

W Dz.U. z 15 czerwca 2018 r. pod poz. 1161 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Statut dla Narodowego Instytutu Wolności

W Dz.U. z 23 maja 2018 r. pod poz. 989 opublikowano Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 15 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.