Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 650

Wzór zaświadczenia ZAS-KP

W Dz.U. z 28 lutego 2018 r. pod poz. 447 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Ciążący na gminie obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego przedłużono do 31 grudnia 2019 r.

W Dz.U. z 15 lutego 2018 r. pod poz. 374 opublikowano Ustawę z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego

W Dz.U. z 14 lutego 2018 r. pod poz. 369 opublikowano Ustawę z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej: nowelizacja).

Elektromobilność i paliwa alternatywne

W Dz.U. z 7 lutego 2018 r. pod poz. 317 opublikowano Ustawę z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: ustawa o elektromobilności).

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od świadczeń otrzymanych na łagodzenie zagrożeń

W Dz.U. z 13 lutego 2018 r. pod poz. 363 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Ograniczenie handlu w niedzielę nie dotyczy instytucji kultury

W Dz.U. z 5 lutego 2018 r. pod poz. 305 opublikowano Ustawę z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (dalej: ustawa o zakazie handlu).

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W Dz.U. z 6 lutego 2018 r. pod poz. 310 opublikowano Ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zezwolenie na założenie szkoły artystycznej

W Dz.U. z 2 lutego 2018 r. pod poz. 301 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.

Ustawa budżetowa na 2018 r.

W Dz.U. z 1 lutego 2018 r. pod poz. 291 opublikowano Ustawę budżetową na rok 2018 z 11 stycznia 2018 r.

Polsko-rumuński program współpracy m.in. w zakresie kultury

W Dz.U. z 23 stycznia 2018 r. pod poz. 185 Program realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, podpisany w Warszawie 20 grudnia 2017 r.

MKiDN może udzielać pomocy publicznej na działalność kulturalną

W Dz.U. z 19 stycznia 2018 r. pod poz. 152 opublikowano Ustawę z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.