Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 832

Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

W Dz.U. z 14 czerwca 2019 r. pod poz. 1102 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Wysokość opłat kancelaryjnych w sprawach sądowoadministracyjnych

W Dz.U. z 12 czerwca 2019 r. pod poz. 1090 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych.

Badanie jakości kształcenia w szkołach artystycznych

W Dz.U. z 12 czerwca 2019 r. pod poz. 1087 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Wzór protokołu dotyczącego wypadków przy pracy

W Dz.U. z 10 czerwca 2019 r. pod poz. 1071 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MRPiPS) z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Zmiany w organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach artystycznych

W Dz.U. z 4 czerwca 2019 r. pod poz. 1033 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Zmiany w elektronicznym wykazie podmiotów dla potrzeb VAT

W Dz.U. z 31 maja 2019 r. pod poz. 1018 opublikowano Ustawę z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa artystycznego

W Dz.U. z 17 kwietnia 2019 r. pod poz. 717 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego.

Wzór zbiorczej deklaracji PCC-4

W Dz.U. z 7 czerwca 2019 r. pod poz. 1069 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zmiana niektórych formularzy VAT

Opublikowano Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru:

  • informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz.U. z 30 maja 2019 r. poz. 1007); chodzi o formularz VAT-23(3);
  • zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (Dz.U. z 31 maja 2019 r. poz. 1021); chodzi o formularz VAT-21(3);
  • dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 31 maja 2019 r. poz. 1022); chodzi o formularz VAT-22(3).

Sposób postępowania z aktami przekazywanymi do sądów administracyjnych

W Dz.U. z 29 maja 2019 r. opublikowano Rozporządzenia Prezydenta RP z 27 maja 2019 r. w sprawie:

  • szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego (poz. 1003);
  • sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym (poz. 1004).

Nagrody MKiDN dla nauczycieli akademickich

W Dz.U. z 29 maja 2019 r. pod poz. 997 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 23 maja 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich.