Spisy treści

Poprzez spis treści znajdą Państwo teksty, które ukazały się w poszczególnych numerach Poradnika Instytucji Kultury.

Liczba artykułów w dziale: 117

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie dokumenty zawierające dane osobowe pracownika instytucja może pozyskiwać i jak je przechowywać po ostatnich zmianach w kp?
 • Co to znaczy, że instytucja kultury ma obowiązek weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów na tzw. białej liście w przypadku niektórych płatności i jakie konsekwencje podatkowe powoduje zapłata na rachunek niewidniejący na tej liście?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektora instytucji w związku z jej podziałem? Czy zostaje on z mocy prawa dyrektorem jednej z nowo powstałych instytucji?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek udzielić informacji publicznej zastępcy burmistrza i radcy prawnemu organizatora, jeśli zwrócą się o nią jako osoby prywatne?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • W jakich sytuacjach dyrektor może — po ostatniej zmianie przepisów kp — żądać od kandydata do pracy podania wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia?
 • Czy można obniżyć wysokość odpisu na ZFŚS, gdy instytucja nie ma na to środków finansowych?
 • Jak ująć darowiznę pieniężną na przyszłe wydarzenie kulturalne w księgach rachunkowych?
 • Czy dotacja wolna od podatku ma wpływ na wysokość straty podatkowej wykazywanej w CIT-8?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo rozliczać pracę w sobotę i niedzielę w instytucji kultury?
 • Czy w ramach kontroli sprawozdania finansowego instytucji kultury organizator może domagać się okazania listy płac?
 • Jak ująć w księgach dotację celową na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
 • Czy świadczenie urlopowe korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i można je finansować ze środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS?
 • Jakie dokumenty wchodzą w zakres tzw. dokumentacji pracowniczej i gdzie umieścić zwolnienie lekarskie?
 • Gdzie w strukturze organizacyjnej instytucji kultury umieścić inspektora ochrony danych?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucja kultury ma obowiązek publikowania sprawozdania finansowego na swojej stronie internetowej i w BIP?
 • Jak ustalać wynagrodzenie urlopowe pracowników instytucji kultury?
 • Co zrobić, gdy podczas spisu z natury zostaną ujawnione obce składniki majątku?
 • Co trzeba wiedzieć o nowych przepisach o kasach fiskalnych online i kiedy instytucje kultury będą miały obowiązek je wprowadzić?
 • Czy organizator może odwołać dyrektora podczas zwolnienia lekarskiego?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie dokumenty musi przedłożyć pracownik instytucji kultury, aby zaliczyć mu okres pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powinien sprawdzać w Rejestrze Przestępców na Tle Seksualnym już zatrudnionych pracowników i współpracowników?
 • Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż biletów na wykład psychologa w domu kultury?
 • Dlaczego organizator nie może pozbawić dyrektora instytucji kultury dodatków: stażowego i funkcyjnego?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy z pisarzem zaproszonym na spotkanie autorskie z czytelnikami można podpisać umowę o dzieło czy musi to być umowa-zlecenie?
 • Czy stratę bilansową wykazuje się w CIT-8?
 • Jak liczyć wolne za święto pracowników zatrudnionych w instytucji kultury?
 • Czy gmina może przekazać instytucji kultury obiekt sportowy?
 • Jak rozliczyć podatkowo umowę o dzieło zawartą z niemieckim rezydentem podatkowym?
 • Czy pracownikowi instytucji kultury, który nie jest pracownikiem artystycznym, można wypłacić nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie informacje można — z jednej strony zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych a z drugiej strony przepisami o dostępie do informacji publicznej — przekazywać radnym?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych ulepszenie w obcym środku trwałym?
 • Jak prawidłowo zrezygnować z funkcji dyrektora?
 • Czy po zmianie przepisów dotyczących kół gospodyń wiejskich powinny również zmienić się zasady współpracy instytucji kultury z tymi podmiotami?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo oddawać pracownikom wolne za pracę w sobotę i święta?
 • Czy mała instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?
 • Według jakiej procedury likwidować druki ścisłego zarachowania w instytucji?
 • Czy dyrektorowi instytucji przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy pracownikowi instytucji kultury, który już otrzymał odprawę emerytalną w innym zakładzie pracy, może należeć się tzw. odprawa emerytalna uzupełniająca?
 • Kogo instytucja kultury powinna zweryfikować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i jak to zrobić prawidłowo?
 • Czy w związku z obowiązkiem elektronicznego składania sprawozdań finansowych instytucja kultury, która do tej pory prowadziła księgowość ręcznie, musi kupić program do księgowania?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych obowiązują instytucje kultury od 1 stycznia 2019 r.?
 • Czy pracownicy mogą odmówić przygotowywania uroczystości oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych po godzinach pracy?
 • Czy złożenie sprawozdania finansowego za 2018 r. w formie elektronicznej obowiązuje również takie instytucje, których sprawozdanie finansowe nie jest poddane obowiązkowemu badaniu?
 • Czy słusznie sanepid wymaga od pracowników instytucji kultury — instruktorów, pracowników działu organizacji imprez i osób sprzątających — książeczek zdrowia?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są najnowsze interpretacje przepisów dotyczących nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, które wejdą w życie od 2019 r.?
 • Czy organizator może umorzyć instytucji podatek od nieruchomości i jak to zrobić prawidłowo?
 • Jak przyjąć do ewidencji i ująć w księgach rachunkowych środek trwały używany sezonowo?
 • Jak podatkowo rozliczyć świadczenia dodatkowe dla artysty?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane ze sprzedażą (likwidacją) części środka trwałego oraz jak tę sytuację zaprezentować w sprawozdaniu finansowym instytucji?
 • W jakim zakresie można wykorzystać teledysk artysty umieszczony w serwisie YouTube do promocji organizowanego przez instytucję jego koncertu?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może żądać od kasjera i głównego księgowego przedstawienia zaświadczenia o niekaralności?
 • Jaka jest najnowsza lista zawodów, do której stosuje się koszty autorskie w podatku dochodowym od osób prawnych?