Spisy treści

Poprzez spis treści znajdą Państwo teksty, które ukazały się w poszczególnych numerach Poradnika Instytucji Kultury.

Liczba artykułów w dziale: 106

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane ze sprzedażą (likwidacją) części środka trwałego oraz jak tę sytuację zaprezentować w sprawozdaniu finansowym instytucji?
 • W jakim zakresie można wykorzystać teledysk artysty umieszczony w serwisie YouTube do promocji organizowanego przez instytucję jego koncertu?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może żądać od kasjera i głównego księgowego przedstawienia zaświadczenia o niekaralności?
 • Jaka jest najnowsza lista zawodów, do której stosuje się koszty autorskie w podatku dochodowym od osób prawnych?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie nowe zasady obowiązują instytucje kultury od 2019 r. w zakresie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej?
 • Jak rozliczyć podatkowo wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane do działalności statutowej: kulturalnej i gospodarczej?
 • Jak się ma umorzenie należności nieściągalnej do dyscypliny finansów publicznych?
 • Na jakiej podstawie prawnej wprowadzić w instytucji regulamin naboru pracowników i dlaczego warto to zrobić?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (split payment), co to znaczy że jest dobrowolny i od czego to zależy, oraz jak go wykorzystać do rozliczeń z urzędem skarbowym?
 • O jakich nadchodzących zmianach w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej należy pamiętać i jak się do nich przygotować?
 • Co zrobić, aby pracownicy instytucji kultury wykorzystywali w roku kalendarzowym przysługujący im urlop?
 • Dlaczego instytucja kultury nie może skorzystać z jednorazowej amortyzacji przysługującej nowo powstałym jednostkom?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak mechanizm podzielonej płatności (split payment) wpływa na zmiany w ewidencji księgowej instytucji kultury?
 • Czy zgodnie z RODO wystarczy, jeśli instytucja jako organizator imprezy umieści na bilecie informację o treści: «Wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w Internecie i mediach» z podaniem jej nazwy jako administratora danych osobowych?
 • Kiedy instytucja wypłaca premię a kiedy nagrodę, jak szybko ją trzeba wypłacić i jak poprawnie sformułować niektóre przepisy wewnątrzzakładowe?
 • Czy w bibliotece koniecznie trzeba zatrudnić z zewnątrz inspektora ochrony danych osobowych?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy pozostawienie na karcie bibliotecznej niezaszyfrowanych: imienia i nazwiska oraz numeru karty czytelnika jest naruszeniem przepisów RODO?
 • Co zrobić, aby po zakończeniu powołania na dyrektora bezpiecznie wrócić na poprzednie stanowisko pracy?
 • RODO: Kiedy trzeba tworzyć analizę ryzyka oraz ocenę skutków w instytucji kultury?
 • Kto po przekazaniu obsługi finansowo-księgowej do gminy odpowiada za przygotowanie polityki rachunkowości — kierownik instytucji kultury czy kierownik jednostki obsługującej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • RODO: kiedy instytucja ma obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych?
 • Opłaty startowe pobierane przez instytucję kultury: zwolnienie od VAT czy stawka 8%?
 • Czy organizator może przedłużyć powołanie dyrektora na podstawie porozumienia?
 • Czy organizator ma rację, twierdząc, że w pierwszej kolejności instytucja powinna wydawać środki własne a następnie dotację otrzymaną od organizatora?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak się przygotować do wprowadzenia RODO w instytucji kultury?
 • W jakich sytuacjach bal charytatywny organizowany w instytucji kultury nie będzie zbiórką publiczną?
 • Jak ująć w księgach środek trwały powstały w wyniku umowy o dzieło?
 • Kiedy objąć pracowników ruchomym czasem pracy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Kiedy dyrektor instytucji kultury wypłaca premię i jakie niebudzące wątpliwości zapisy powinny się znaleźć w regulaminie określającym zasady jej wypłaty?
 • Na jakiej podstawie prawnej dyrektor instytucji kultury ma prawo odmówić udostępnienia w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej informacji o przyznanych poszczególnym pracownikom premiach i nagrodach?
 • Ile oświadczeń majątkowych powinien złożyć dyrektor instytucji kultury powołany na drugą kadencję?
 • Co zrobić, gdy z prowizorycznej szatni w instytucji kultury zginą ubrania? Czy osoby poszkodowane mają roszczenie do instytucji kultury w takim przypadku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie ostatnie zmiany w przepisach mogą spowodować konieczność przystosowania polityki rachunkowości instytucji kultury w 2018 r.?
 • Czy w świetle najnowszego orzecznictwa organizator ma prawo powierzyć instytucji kultury zadania z zakresu sportu?
 • W jakiej formie można wypłacić głównemu księgowemu wynagrodzenie za czasowe wykonywanie dodatkowych obowiązków?
 • Jak wydłużyć dobę — czyli co zrobić, aby nie siedzieć po godzinach?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak od 1 stycznia 2018 r. instytucja ma wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych?
 • Kiedy dyrektor instytucji kultury może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp podmiotom zewnętrznym?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych polisę ubezpieczeniową obejmującą kilka kolejnych lat?
 • W jakim przypadku instytucja może w 2018 r. skorzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych obowiązują instytucje kultury od 1 stycznia 2018 r.?
 • Jak w księgach rachunkowych ująć darowiznę gruntu i budynku?
 • Dlaczego nie można przyznać nagrody uznaniowej głównemu księgowemu instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2017)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucje kultury nadal mają obowiązek ewidencjonowania wydatków strukturalnych i czy składają Rb-Ws za 2017 r.?
 • Czy nagroda jubileuszowa dla dyrektora instytucji kultury wymaga przyznania jej przez organizatora czy przysługuje z mocy prawa?
 • Kiedy, jak i na jakiej podstawie prawnej instytucja koryguje plan finansowy?
 • Które z usług instytucji kultury zaliczyć do wartości obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego?