Zapowiedzi

Liczba artykułów w dziale: 87

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2020) [Zapowiedzi]

 • Czy można zapisać możliwość pracy zdalnej na stałe w regulaminie pracy instytucji kultury?
 • Czy w związku z sytuacją epidemiczną biblioteka może zaniechać wystawiania, wysyłania i poboru upomnień czytelniczych? Czy będzie to naruszenie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych z tytułu nieustalenia i niedochodzenia należności?
 • Komu instytucja może wypłacić odprawę pośmiertną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop po śmierci pracownika?
 • W jaki sposób określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę pracownika instytucji kultury — czy można je określić jako dana gmina czy też należy wymienić poszczególne miejsca?
 • Czy w związku z COVID-19 instytucja może nie wypłacać pracownikom nagród?
 • Czy instytucja kultury, która wynajmuje lokal fundacji, może zgodnie z prawem zgodzić się na to, aby najemca sprzedawał podczas imprezy alkohol?
 • W jakich przypadkach instytucja kultury nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy dla pracownika?
 • Czy można wypłacić nagrodę roczną w wysokości proporcjonalnej, jeśli zastępca dyrektora przepracował co najmniej pół roku na tym stanowisku?
 • W jaki sposób odliczać VAT naliczony od wydatków związanych z używaniem samochodu (np. paliwo), jeżeli instytucja nie jest w stanie ustalić, jaka część wydatków służyła działalności, a jaka celom statutowym?
 • Jak ująć przychody ze sprzedaży towarów i koszty ich zakupu w planie finansowym?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2020) [Zapowiedzi]

 • Czy przenosząc na instytucję nieodpłatnie prawa autorskie, twórca uzyska przychód z praw majątkowych, skutkujący obowiązkiem pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 • Jak ująć przychody ze sprzedaży towarów i koszty ich zakupu w planie finansowym?
 • W jaki sposób zmienić regulaminy: organizacyjny, wynagradzania i pracy po zmianie nazwy instytucji kultury?
 • Czy instytucja ma obowiązek stosować przepisy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych?
 • Jak powinny wyglądać prawidłowe księgowania przelewania i wypłacania środków z ZFŚS, który instytucja kultury prowadzi wspólnie z gminą?
 • Czy instytucja kultury może wystawić duplikat świadectwa pracy dla byłego pracownika?
 • Jaka stawkę VAT należy obecnie stosować przy sprzedaży publikacji dla dzieci do zajęć z regionalizmu?
 • Czy wycieczki organizowane przez instytucję kultury podlegają VAT?
 • Komu instytucja może wypłacić odprawę pośmiertną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop po śmierci pracownika?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oczywiście realizując przy tym wydarzenia kulturalne? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów dla kota może być finansowany ze środków własnych instytucji? Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2020) [Zapowiedzi]

 • Czy w związku z zamknięciem instytucji i nieosiąganiem przychodów z działalności gospodarczej dom kultury może skorzystać z trzymiesięcznego dofinansowania wynagrodzenia pracowników oraz ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne?
 • Czy instytucja kultury, która na dzień 29 lutego 2020 r. zgłasza do ubezpieczeń 11 osób, w tym 9 do ubezpieczeń społecznych i 2 tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, może być zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od marca do czerwca br. na podstawie wniosku złożonego do ZUS?
 • Wynagrodzenie z którego miesiąca należy wykazać we wniosku zleceniobiorcy o świadczenie postojowe?
 • Czy w związku ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży usług instytucja powinna zmienić plan finansowy?
 • Kiedy na fakturze wpisuje się podstawę prawną zwolnienia z VAT?
 • Jak prawidłowo ustalać prawo do nagrody jubileuszowej i wypłacać to świadczenie pracownikom?
 • Czy w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia dyrektora należy przeprowadzić inwentaryzację, aby nowy dyrektor mógł przyjąć na stan mienie powierzone byłemu dyrektorowi?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Jak prawidłowo policzyć wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia rozwiązanej w trakcie miesiąca?
 • Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów dla kota przebywającego na stałe na terenie instytucji może być finansowany ze środków własnych instytucji? Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Czy dyrektor ośrodka kultury może przyznać członkom działającego przy nim zespołu (kapeli ludowej) nagrodę pieniężną (np. roczną) za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2020) [Zapowiedzi]

 • W jakiej formie należy złożyć sprawozdanie organizatorowi do zatwierdzenia po ostatniej zmianie przepisów?
 • Jak prawidłowo ustalać prawo do nagrody jubileuszowej i wypłacać to świadczenie pracownikom?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek sporządzenia w sprawozdaniu finansowym noty podatkowej dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto za 2019 r.?
 • Czy w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia dyrektora należy przeprowadzić inwentaryzację, aby nowy dyrektor mógł przyjąć na stan mienie powierzone byłemu dyrektorowi?
 • Czy pracownica powinna wnioskować o urlop wychowawczy w sposób ciągły, czy może w jego trakcie wykorzystać dwa dni opieki na dziecko do lat 14?
 • W jaki sposób rozliczać zwolnienie od pracy pracownika, który jest sołtysem, na czas sesji rady gminy?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oczywiście realizując przy tym wydarzenia kulturalne? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów dla kota może być finansowany ze środków własnych instytucji? Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Czy przepisy ustawy o dostępności cyfrowej dotyczą samorządowych instytucji kultury?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Czy dyrektor ośrodka kultury może przyznać członkom działającego przy nim zespołu (kapeli ludowej) nagrodę pieniężną (np. roczną) za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury?
 • Czy instytucja kultury może przystąpić do PPE jako alternatywa dla PPK?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2020) [Zapowiedzi]

 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy?
 • Czy pracownica powinna wnioskować o urlop wychowawczy w sposób ciągły, czy może w jego trakcie wykorzystać dwa dni opieki na dziecko do lat 14?
 • Jak amortyzować środek trwały częściowo sfinansowany ze środków własnych a częściowo z dotacji?
 • Czy przepisy ustawy o dostępności cyfrowej dotyczą samorządowych instytucji kultury?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego?
 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych inwestycję bez efektu?
 • Jak organy podatkowe traktują obecnie zastosowanie zwolnienia od VAT do importu usług kulturalnych?
 • Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów dla kota może być finansowany ze środków własnych instytucji? Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • Jak prawidłowo ustalać prawo do nagrody jubileuszowej i wypłacać to świadczenie pracownikom?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Jak ująć dotację celową w rachunku zysków i strat?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oczywiście realizując przy tym wydarzenia kulturalne? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • W jaki sposób rozliczać zwolnienie od pracy pracownika, który jest sołtysem, na czas sesji rady gminy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2020) [Zapowiedzi]

 • Czy powołanie na stanowisku dyrektora przedłuża się do końca urlopu macierzyńskiego, czy ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który powołano dyrektora?
 • W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych przekazanie w darowiźnie bonów z przeznaczeniem na konkurs organizowany przez instytucję oraz w jaki sposób udokumentować przekazanie bonów zwycięzcom?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizując przy tym wydarzenia kulturalne? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Co należy zawrzeć w umowie o dzieło na opracowanie scenariusza do filmików edukacyjnych w zakresie upubliczniania wizerunku prowadzącej np. na portalach społecznościowych?
 • Czy biblioteka może sfinansować wydatki inwestycyjne z własnych środków?
 • Jak rozliczyć stratę, jeśli na koncie funduszu rezerwowego jest za mało środków?
 • Czy prawidłowe jest zawieranie jednej umowy o dzieło z jednym artystą na cały rok, bez względu na to, w jakich przedstawieniach czy spektaklach bierze on udział?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem zatrudnić byłego pracownika?
 • Gdzie w miesięcznej karcie pracy należy wykazać godziny za urlop bezpłatny?
 • W jaki sposób rozliczać zwolnienie od pracy pracownika, który jest sołtysem, na czas sesji rady gminy?
 • Czy dyrektorowi w związku z końcem kadencji przysługuje odprawa?
 • Jak obliczyć wysokość nagrody rocznej dyrektora, jeśli przez część roku przebywał on na zwolnieniu lekarskim?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2020) [Zapowiedzi]

 • Czy instytucje kultury mają od 2020 r. obowiązek naliczania wynagrodzenia minimalnego powiększonego o dodatek za wysługę lat?
 • Czy w przypadku otrzymania faktury o wartości powyżej 15 000 zł instytucja podmiotowo zwolniona z VAT i niezarejestrowana na potrzeby VAT musi dokonywać płatności mechanizmem podzielonej płatności?
 • Czy kierownik biblioteki powinien otrzymywać dodatek za pracę w godzinach nocnych?
 • Czy po zmianie dyrektora biblioteki trzeba przeprowadzić skontrum?
 • Czy w regulaminie wynagradzania pracowników biblioteki można nie stosować kategorii zaszeregowania, lecz ustalić własną tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego?
 • Czy wydatki na szkolenie wolontariusza korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Na jaki okres powołuje się dyrektora nieartystycznej instytucji kultury?
 • Czy dyrektorowi w związku z końcem kadencji przysługuje odprawa?
 • Czy instytucję kultury obejmuje obowiązek posiadania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej?
 • Jak udokumentować sprzedaż, jeśli biblioteka nie jest podatnikiem VAT?
 • Czy otrzymany w darowiźnie od organizatora budynek powinien być potraktowany jak mienie wydzielone i zaksięgowany na fundusz instytucji kultury czy wprowadzony przez rozliczenia międzyokresowe?
 • Jak ująć kaucję w sprawozdaniu Rb-N?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może sfinansować z własnych środków, tj. środków pozostałych na koniec roku na rachunku bankowym oraz wypracowanych w roku bieżącym, wydatki inwestycyjne?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2019) [Zapowiedzi]

 • Jak ująć w księgach rachunkowych połączonej instytucji kultury mienie przejęte z instytucji łączonych?
 • Czy w regulaminie wynagradzania pracowników biblioteki można nie stosować kategorii zaszeregowania, lecz ustalić własną tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego?
 • Czy wydatki na szkolenie wolontariusza korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Jak ująć kaucję w sprawozdaniu Rb-N?
 • Jak udokumentować sprzedaż, jeśli biblioteka nie jest podatnikiem VAT?
 • Czy pracownicy w wieku przedemerytalnym, który nie może już wykonywać pracy na swoim stanowisku, można zgodnie z przepisami zmniejszyć wynagrodzenie? Czy mały ośrodek kultury musi zakupić opał, korzystając z procedur wynikających z zamówień publicznych?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?
 • Czy instytucję kultury obejmuje obowiązek posiadania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej?
 • Jak wyceniać otrzymane od osoby fizycznej w drodze darowizny muzealia?
 • Na jaki okres powołuje się dyrektora nieartystycznej instytucji kultury?
 • Czy pracodawca może ograniczać dostęp do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wyznaczyć pracownika, do którego należy się udać, aby on udostępnił regulamin jedynie do wglądu?
 • Jak ująć dotację celową na działalność inną niż kulturalna w rachunku zysków i strat?
 • Co zrobić, jeśli dyrektor zatrudnił pracownika niezgodnie z obowiązującymi w instytucji procedurami?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2019) [Zapowiedzi]

 • Dlaczego wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury nie może być jednoskładnikowe?
 • Czy biblioteka może przyjmować dobrowolne wpłaty w postaci datku do skarbonki?
 • Jakie są nowe zasady pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych po zmianach, które wprowadziła tzw. ustawa sektorowa?
 • W jakich przypadkach zaliczać pracę na gospodarce do pracowniczego stażu pracy?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-Z w części E należy wpisać odsetki od pożyczki udzielonej instytucji kultury przez bank?
 • Czy pracodawca może ograniczać dostęp do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych i wyznaczyć pracownika, do którego należy się udać, aby udostępnił regulamin jedynie do wglądu?
 • Czy wypracowane przez instytucję dodatkowe zyski, przeznaczone na premie dla pracowników, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 • Jak wyceniać otrzymane od osoby fizycznej w drodze darowizny muzealia?
 • Czy instytucję kultury obejmuje obowiązek posiadania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej?
 • Na jaki okres powołuje się dyrektora nieartystycznej instytucji kultury?
 • Czy zwolnienie od podatku dochodowego nagród w konkursach organizowanych przez instytucję kultury obejmuje także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?
 • Czy nowy dyrektor może zmniejszyć wynagrodzenie ‒ płacę zasadniczą ‒ tylko głównemu księgowemu i jaka musiałaby być do tego podstawa prawna?
 • Jak ująć dotację celową na działalność inną niż kulturalna w rachunku zysków i strat?
 • Czy pracownicy w wieku przedemerytalnym, który nie może już wykonywać pracy na swoim stanowisku, można zgodnie z przepisami zmniejszyć wynagrodzenie i zmienić warunki pracy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2019) [Zapowiedzi]

 • Jakie są nowe zasady pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych po zmianach, które wprowadziła tzw. ustawa sektorowa?
 • Co to są: matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa i co ich wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. oznacza dla rozliczeń podatkowych instytucji kultury?
 • Jak zmienić godziny pracy instytucji kultury?
 • Czy ustępujący dyrektor musi wykorzystać zaległy urlop?
 • Z jaką stawką sprzedawać popcorn na imprezach organizowanych w instytucji kultury?
 • W jakich przypadkach zaliczać pracę na gospodarce do pracowniczego stażu pracy?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-Z w części E. należy wpisać odsetki od pożyczki udzielonej instytucji kultury przez bank?
 • Czy pracodawca może ograniczać dostęp do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych i wyznaczyć pracownika, do którego należy się udać aby on udostępnił regulamin jedynie do wglądu?
 • Na jaki okres powołuje się dyrektora nieartystycznej instytucji kultury?
 • Na jakie potrącenia z wynagrodzenia instytucja musi mieć zgodę pracownika?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy w punkcie ksero znajdującym się w domu kultury można skopiować dowód osobisty?
 • Jak warunki musi spełnić instytucja i jakie umowy zawrzeć, np. z ZAiKS, aby zgodnie z prawem w holu budynku zamontować telewizor, który umili czas rodzicom czekającym na dzieci podczas ich zajęć?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?
 • Czy instytucja kultury może obciążyć swojego organizatora fakturą za ponadplanowe działania nie ujęte w kalendarium całorocznych działań, np. za wykonanie usługi organizacji wydarzenia artystycznego, nagłośnienia, zabezpieczenia technicznego koncertu itp.?
 • Czy dyrektor i główny księgowy instytucji kultury mają obowiązek stawienia się na posiedzeniu komisji rewizyjnej w celu odczytania sprawozdania finansowego instytucji i odpowiedzi na pytania?
 • Jak ująć dotację celową na działalność inną niż kulturalna w rachunku zysków i strat?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2019) [Zapowiedzi]

 • Jakie dokumenty zawierające dane osobowe pracownika instytucja może pozyskiwać i jak je przechowywać po ostatnich zmianach w kp?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektora instytucji w związku z jej podziałem? Czy zostaje on z mocy prawa dyrektorem jednej z nowopowstałych instytucji?
 • Na jakie potrącenia z wynagrodzenia instytucja musi mieć zgodę pracownika?
 • Czy w punkcie ksero znajdującym się w domu kultury można skopiować dowód osobisty?
 • Jak warunki musi spełnić instytucja i jakie umowy zawrzeć, np. z ZAiKS, aby zgodnie z prawem w holu budynku zamontować telewizor, który umili czas rodzicom czekającym na dzieci podczas ich zajęć?
 • Czy za każdym razem instytucja kultury musi zgłaszać budowę sceny ruchomej do powiatowego nadzoru budowlanego?
 • Z jaką stawką sprzedawać popcorn na imprezach organizowanych w instytucji kultury?
 • Czy wynagrodzenie za lipiec 2019 r., wypłacone 9 sierpnia 2019 r. należy zaliczyć do przychodów sierpnia i zastosować zwolnienie z PIT w stosunku do pracowników, którzy nie ukończyli 26 lat i złożyli stosowne oświadczenie?
 • Czy ustępujący dyrektor musi wykorzystać zaległy urlop?
 • Czy to prawda, że jeśli instytucja wystawia faktury VAT, to muszą one być również przekazywane odbiorcom bez ich żądania?
 • Czy instytucja kultury może z dotacji podmiotowej lub ze środków własnych dopłacać do kosztów obsługi księgowej pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (PKZP) działającej przy urzędzie miejskim?
 • Czy nota księgowa może być podstawą do zapłaty za szkolenie?
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać głównym księgowym w instytucji kultury i o uznaniu których decyduje sam dyrektor?
 • Czy dyrektor i główny księgowy instytucji kultury mają obowiązek stawienia się na posiedzeniu komisji rewizyjnej w celu odczytania sprawozdania finansowego instytucji i odpowiedzi na pytania?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-Z w części E. należy wpisać odsetki od pożyczki udzielonej instytucji kultury przez bank?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2019) [Zapowiedzi]

 • Czy można obniżyć wysokość odpisu na ZFŚS, gdy instytucja nie ma na to środków finansowych?
 • W jaki sposób instytucja kultury powinna fakturować koszty organizacji warsztatów zleconych przez gminę?
 • Jak ująć darowiznę pieniężną na przyszłe wydarzenie kulturalne w księgach rachunkowych?
 • Jakie najważniejsze dla instytucji kultury przepisy wprowadziła tzw. ustawa sektorowa w sprawie dostosowania polskich przepisów do RODO?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektora instytucji w związku z jej podziałem? Czy zostaje on z mocy prawa dyrektorem jednej z nowopowstałych instytucji?
 • Jak zaewidencjonować nieodpłatne zbycie gminie środka trwałego, otrzymanego wcześniej od gminy za darmo?
 • Czy instytucja kultury musi zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu wypłaty odszkodowania z tytułu dyskryminacji zasądzonego dla pracownika?
 • Czy nagroda roczna zastępcy dyrektora podlega wymogom ustawy kominowej czy obowiązującemu w bibliotece regulaminowi wynagradzania, w którym określone są korzystniejsze od ustawy zasady nagradzania pracowników?
 • Czy pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński z ZUS nie należy wypłacać dodatku stażowego?
 • Co to znaczy wykorzystanie dotacji podmiotowej — czy kasowo czy wydatkowo?
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę z wolontariuszem na świadczenie darmowej pracy dla instytucji kultury?
 • Czy książki zakupione w celu odsprzedaży można zaewidencjonować bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, natomiast przychód ze sprzedaży na konto przychodów, z pominięciem kont zapasów i odchyleń od cen ewidencyjnych?
 • Czy za każdym razem instytucja kultury musi zgłaszać budowę sceny ruchomej do powiatowego nadzoru budowlanego?
 • Z jaką stawką sprzedawać popcorn na imprezach organizowanych w instytucji kultury?