Zapowiedzi

Liczba artykułów w dziale: 95

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2021) [Zapowiedzi]

 • Jak zgodnie z przepisami ujmować zakupy inwestycyjne w planie oraz sprawozdaniach finansowych?
 • Jak zaewidencjonować zakup lub otrzymanie bezpłatne dzieł sztuki, np. rzeźb czy obrazów?
 • Czy instytucja kultury może finansować budowę przepompowni ścieków?
 • Czy w instytucji kultury może być zatrudniony tylko jeden pracownik — dyrektor?
 • Czy instytucja, która opłaciła 50% składek na ZUS ze środków z działalności gospodarczej, musi informować organizatora o zmianie planu finansowego?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy nie można pokryć straty ani z funduszu rezerwowego, ani z funduszu instytucji kultury?
 • Czy uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę dla głównego księgowego może być brak zaufania, ze względu na jego niewystarczającą słabą znajomość obsługi informatycznej księgowości?
 • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy dyrektora instytucji kultury z niepełnosprawnościami?
 • Jak wykazać dotację podmiotową od organizatora w CIT-8?
 • Jak ująć zakup towarów w planie finansowym?
 • Jak prawidłowo wypłacać dodatek specjalny w instytucji kultury?
 • Czy finansowanie odsetek np. z tytułu zaległości podatkowych z wpłat pracowników powoduje, że instytucja powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
 • Czy gminny ośrodek kultury może przyjmować na organizowane przez siebie zajęcia artystyczne uczestników spoza terenu gminy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2021) [Zapowiedzi]

 • Czy w związku z trwającą epidemią pracodawca może wysłać pracowników na świadczenie postojowe na czas nieokreślony?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury nieodpłatne nabycie autorskich praw majątkowych?
 • Czy w instytucji kultury może być zatrudniony tylko jeden pracownik — dyrektor?
 • Jak uwzględniać obowiązkowy 35-godzinny tygodniowy odpoczynek w harmonogramach czasu pracy?
 • Czy można odliczyć VAT od kosztów odpłatnej wystawy?
 • Czy instytucja, która opłaciła 50% składek na ZUS ze środków z działalności gospodarczej, musi informować organizatora o zmianie planu finansowego?
 • Jeśli muzeum zawarło z inną jednostką umowę na nieodpłatne udostępnienie wizerunków muzealiów, to czy ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej ze stawką VAT zwolnioną?
 • Czy uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę dla głównego księgowego może być brak zaufania, ze względu na słabą orientację i znajomość obsługi informatycznej księgowości?
 • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy niepełnosprawnego dyrektora instytucji kultury?
 • Czy dyrektor muzeum może podjąć decyzję o zaprzestaniu pobierania opłat za wstęp do muzeum i jakie to ma konsekwencje podatkowe?
 • Czy organizator (powiat) może narzucić bądź przekazać zadania wydziału kultury takich, jak organizacja wydarzeń patriotycznych czy produkcja gadżetów promujących powiat, do realizacji przez instytucję kultury?
 • Jak ująć w księgach zakup sceny mobilnej i według jakiej stawki ją amortyzować?
 • Czy podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste wpływa na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu?
 • Jak prawidłowo zlikwidować muzealia?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2021) [Zapowiedzi]

 • Czy bibliotekarz, który dojeżdża do czytelnika z zamówionymi książkami w ramach akcji „Książka na telefon”, powinien posiadać badania psychologiczne? Czy konieczna jest w tym przypadku zmiana zakresu obowiązków?
 • Czy tworząc fundusz rezerwowy, należy przeksięgować zysk z konta 860 „Wynik finansowy” bezpośrednio na konto 802, czy też należy użyć jeszcze konta 800 „Fundusz instytucji kultury”?
 • Jakie konsekwencje można ponieść za udostępnienie na portalu internetowym lub w mediach społecznościowych skanu lub wersji elektronicznej PDF czasopisma (np. całego numeru) bez zgody wydawcy?
 • Jak dokonać korekty VAT towarów handlowych, jeśli instytucja planuje powrócić do statusu podatnika VAT zwolnionego?
 • Kto powinien podpisać świadectwo pracy dla dyrektora?
 • Czy pracownik może ponosić wspólną odpowiedzialność materialną za starodruki?
 • Jak potraktować opłacenie zaliczki na poczet przyszłego koncertu w podatku dochodowym od osób prawnych? Jak taką zaliczkę wykazać w CIT-8?
 • Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków?
 • Jak zgodnie z prawem oddelegować pracownika do pracy u innego pracodawcy?
 • Jak ująć w księgach zakup kalendarzy przeznaczonych do sprzedaży i promocji?
 • Czy rada miejska jest właściwym organem, który składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury i decyduje o jej wysokości?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie?
 • Czy ulepszenie muzealium powoduje konieczność zwiększenia jego wartości początkowej w księdze inwentarzowej?
 • Czy podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste wpływa na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2020) [Zapowiedzi]

 • Jak ująć w nowym JPK_VAT takie wydarzenia artystyczne jak koncerty i wernisaże oraz odpłatne zajęcia wokalne i taneczne z instruktorem? Czy te usługi należy oznaczyć kodem GTU_12?
 • Czy wpłaty do PPK należy uwzględnić w PIT pracownika?
 • Czy instytucja ma podpisać w imieniu pracowników długo nieobecnych w pracy (zwolnienie lekarskie, urlopy rodzicielskie) umowę o prowadzenie PPK?
 • Czy od nagrody jubileuszowej, którą pracownik instytucji kultury ma otrzymać w przyszłym roku, należy odprowadzić wpłaty na PPK, jeśli pracownik będzie ich uczestnikiem?
 • Czy pracownikom na pracy zdalnej naliczać podwyższone koszty uzyskania przychodów?
 • Jak potraktować opłacenie zaliczki na poczet przyszłego koncertu w podatku dochodowym od osób prawnych? Jak taką zaliczkę wykazać w CIT-8?
 • Czy gminny ośrodek kultury może przyjmować na organizowane przez siebie zajęcia artystyczne uczestników spoza terenu gminy, która jest jego statutowym obszarem działania? Czy trzeba w takim przypadku zmieniać statut?
 • Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków?
 • Jak zgodnie z prawem oddelegować pracownika do pracy u innego pracodawcy?
 • Jak ująć w księgach zakup kalendarzy przeznaczonych do sprzedaży i promocji?
 • Czy rada miejska jest właściwym organem, który składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury i decyduje o jej wysokości?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie?
 • Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku zajęć językowo-artystycznych prowadzonych w instytucji kultury?
 • Jak naliczyć należny urlop do końca 2020 r., skoro pracownica do tej pory podlegała pod przepisy Karty nauczyciela, a teraz podlega pod Kodeks pracy?
 • Czy do wpisów wartości muzealiów w księdze inwentarzowej prowadzonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach należy stosować zasady ustawy o rachunkowości?
 • Czy podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste wpływa na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2020) [Zapowiedzi]

 • Czy pracodawca ma obowiązek stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do tzw. utworów pracowniczych, tj. utworów stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy?
 • Czy w związku z najnowszymi przepisami antycovidowymi instytucja kultury może prowadzić zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży?
 • Jak zgodnie z prawem oddelegować pracownika do pracy u innego pracodawcy?
 • Jak ująć w księgach zakup kalendarzy przeznaczonych do sprzedaży i promocji?
 • Czy dyrektor instytucji może korzystać z samochodu służbowego do celów prywatnych i co na to ustawa kominowa?
 • Czy rada miejska jest właściwym organem, który składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury i decyduje o jej wysokości?
 • Jak i kiedy zaksięgować różnice z przeprowadzonego skontrum?
 • Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie?
 • Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku zajęć językowo-artystycznych prowadzonych w instytucji kultury? Czy będzie to zwolnienie od VAT? A jeśli byłaby to tylko nauka języka, to czy właściwa jest stawka VAT 23%?
 • Jak naliczyć należny urlop do końca 2020 r., skoro pracownica do tej pory podlegała pod przepisy Karty nauczyciela, a teraz podlega pod Kodeks pracy?
 • Czy do wpisów wartości muzealiów w księdze inwentarzowej prowadzonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach należy stosować zasady ustawy o rachunkowości?
 • Czy podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste wpływa na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2020) [Zapowiedzi]

 • Jak prawidłowo udzielać pełnomocnictwa oraz wyznaczać osobę zastępującą dyrektora instytucji podczas jego nieobecności?
 • Czy pracownik instytucji kultury, któremu organizator powierzył pełnienie obowiązków dyrektora, ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe, a jeśli tak, to do kiedy?
 • Jak zgodnie z prawem oddelegować pracownika do pracy u innego pracodawcy?
 • Jak zaksięgować koszty szycia maseczek wielorazowych dla urzędu gminy, które GOK finansuje z dotacji podmiotowej?
 • Jak i kiedy zaksięgować różnice z przeprowadzonego skontrum?
 • Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków?
 • Jak ująć w księgach przekazanie przez organizatora modernizacji budynku, którego instytucja nie jest właścicielem?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem skrócić pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym 3-miesięczny okres wypowiedzenia?
 • Jak sformułować w umowie o pracę dla głównego księgowego zatrudnionego na 1/5 etatu porozumienie w sprawie przekroczenia wymiaru czasu pracy?
 • Czy środki, które jeszcze nie wpłynęły do instytucji kultury, można zaksięgować jako przychód?
 • Jak zaksięgować i ująć w deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości zakup działki z budynkiem do remontu?
 • W jakiej formie organizator powinien przekazać nowo utworzonej instytucji kultury majątek? Czy forma użyczenia nieruchomości jest właściwa?
 • Jak ująć w księgach zakup kalendarzy przeznaczonych do sprzedaży i promocji?
 • Czy dyrektor instytucji może korzystać z samochodu służbowego do celów prywatnych i co na to ustawa kominowa?
 • Czy rada miejska jest właściwym organem, który składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury i decyduje o jej wysokości?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2020) [Zapowiedzi]

 • Czy panel wyświetlający zdjęcia i opisy związane z tematyką muzeum można uznać za eksponat i jak jego darowiznę ująć w księgach rachunkowych?
 • Jak prawidłowo rozliczyć koszty bezpłatnego użyczenia sali?
 • Czy pracownica może korzystać z urlopu macierzyńskiego tylko u innego pracodawcy, a w instytucji nadal prowadzić księgowość?
 • Czy pracownik instytucji kultury, któremu organizator powierzył pełnienie obowiązków dyrektora, ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe, a jeśli tak, to do kiedy?
 • Jak zgodnie z prawem oddelegować pracownika do pracy u innego pracodawcy?
 • Jak zachować 35-godzinny odpoczynek, jeśli w instytucji obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy?
 • Czy dyrektor instytucji może korzystać prywatnie z samochodu służbowego?
 • Jak zaksięgować koszty szycia dla urzędu gminy maseczek wielorazowych, które GOK finansuje z dotacji podmiotowej?
 • Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków?
 • W jaki sposób zaksięgować poniesione koszty realizacji koncertu, który — ze względu na epidemię — odbędzie się dopiero w następnym roku?
 • Czy ponowne zatrudnienie pracownika na umowę na czas określony jest zgodne z prawem?
 • Jakie są uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury? Czego absolutnie nie może robić organizator?
 • Czy środki, które jeszcze nie wpłynęły do instytucji kultury, można zaksięgować jako przychód?
 • Jak wykazać niskocenne środki trwałe w deklaracji VAT-7?
 • W jakiej formie organizator powinien przekazać nowo utworzonej instytucji kultury majątek? Czy forma użyczenia nieruchomości jest właściwa?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2020) [Zapowiedzi]

 • Jakie są uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury? Czego absolutnie nie może robić organizator?
 • Czy w związku z COVID‒19 instytucja może nie wypłacać pracownikom nagród?
 • Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek sporządzania informacji na temat udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych?
 • Czy środki, które jeszcze nie wpłynęły do instytucji kultury, można zaksięgować jako przychód?
 • Jak wykazać niskocenne środki trwałe w deklaracji VAT-7?
 • Czy instytucja kultury może zwracać pracownikom koszty dojazdu do pracy?
 • Jaki jest status osoby pełniącej obowiązki dyrektora: czy jest on dyrektorem czy pracownikiem?
 • W jakiej formie organizator powinien przekazać nowo utworzonej instytucji kultury majątek? Czy forma użyczenia nieruchomości jest właściwa?
 • Czy osoba pełniąca obowiązki dyrektora instytucji kultury powinna złożyć oświadczenie majątkowe?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Jak zadekretować przedpłaconą fakturę za usługi?
 • Czy dyrektor może na stałe przesunąć pracownika z biblioteki głównej do pracy na filię bez jego zgody?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy w związku z sytuacją epidemiczną biblioteka może zaniechać wystawiania, wysyłania i poboru upomnień czytelniczych? Czy będzie to naruszenie ustawy o finansach publicznych z tytułu nieustalenia i niedochodzenia należności?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2020) [Zapowiedzi]

 • Czy można zapisać możliwość pracy zdalnej na stałe w regulaminie pracy instytucji kultury?
 • Czy w związku z sytuacją epidemiczną biblioteka może zaniechać wystawiania, wysyłania i poboru upomnień czytelniczych? Czy będzie to naruszenie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych z tytułu nieustalenia i niedochodzenia należności?
 • Komu instytucja może wypłacić odprawę pośmiertną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop po śmierci pracownika?
 • W jaki sposób określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę pracownika instytucji kultury — czy można je określić jako dana gmina czy też należy wymienić poszczególne miejsca?
 • Czy w związku z COVID-19 instytucja może nie wypłacać pracownikom nagród?
 • Czy instytucja kultury, która wynajmuje lokal fundacji, może zgodnie z prawem zgodzić się na to, aby najemca sprzedawał podczas imprezy alkohol?
 • W jakich przypadkach instytucja kultury nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy dla pracownika?
 • Czy można wypłacić nagrodę roczną w wysokości proporcjonalnej, jeśli zastępca dyrektora przepracował co najmniej pół roku na tym stanowisku?
 • W jaki sposób odliczać VAT naliczony od wydatków związanych z używaniem samochodu (np. paliwo), jeżeli instytucja nie jest w stanie ustalić, jaka część wydatków służyła działalności, a jaka celom statutowym?
 • Jak ująć przychody ze sprzedaży towarów i koszty ich zakupu w planie finansowym?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2020) [Zapowiedzi]

 • Czy przenosząc na instytucję nieodpłatnie prawa autorskie, twórca uzyska przychód z praw majątkowych, skutkujący obowiązkiem pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 • Jak ująć przychody ze sprzedaży towarów i koszty ich zakupu w planie finansowym?
 • W jaki sposób zmienić regulaminy: organizacyjny, wynagradzania i pracy po zmianie nazwy instytucji kultury?
 • Czy instytucja ma obowiązek stosować przepisy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych?
 • Jak powinny wyglądać prawidłowe księgowania przelewania i wypłacania środków z ZFŚS, który instytucja kultury prowadzi wspólnie z gminą?
 • Czy instytucja kultury może wystawić duplikat świadectwa pracy dla byłego pracownika?
 • Jaka stawkę VAT należy obecnie stosować przy sprzedaży publikacji dla dzieci do zajęć z regionalizmu?
 • Czy wycieczki organizowane przez instytucję kultury podlegają VAT?
 • Komu instytucja może wypłacić odprawę pośmiertną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop po śmierci pracownika?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oczywiście realizując przy tym wydarzenia kulturalne? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów dla kota może być finansowany ze środków własnych instytucji? Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2020) [Zapowiedzi]

 • Czy w związku z zamknięciem instytucji i nieosiąganiem przychodów z działalności gospodarczej dom kultury może skorzystać z trzymiesięcznego dofinansowania wynagrodzenia pracowników oraz ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne?
 • Czy instytucja kultury, która na dzień 29 lutego 2020 r. zgłasza do ubezpieczeń 11 osób, w tym 9 do ubezpieczeń społecznych i 2 tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, może być zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od marca do czerwca br. na podstawie wniosku złożonego do ZUS?
 • Wynagrodzenie z którego miesiąca należy wykazać we wniosku zleceniobiorcy o świadczenie postojowe?
 • Czy w związku ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży usług instytucja powinna zmienić plan finansowy?
 • Kiedy na fakturze wpisuje się podstawę prawną zwolnienia z VAT?
 • Jak prawidłowo ustalać prawo do nagrody jubileuszowej i wypłacać to świadczenie pracownikom?
 • Czy w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia dyrektora należy przeprowadzić inwentaryzację, aby nowy dyrektor mógł przyjąć na stan mienie powierzone byłemu dyrektorowi?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Jak prawidłowo policzyć wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia rozwiązanej w trakcie miesiąca?
 • Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów dla kota przebywającego na stałe na terenie instytucji może być finansowany ze środków własnych instytucji? Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Czy dyrektor ośrodka kultury może przyznać członkom działającego przy nim zespołu (kapeli ludowej) nagrodę pieniężną (np. roczną) za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2020) [Zapowiedzi]

 • W jakiej formie należy złożyć sprawozdanie organizatorowi do zatwierdzenia po ostatniej zmianie przepisów?
 • Jak prawidłowo ustalać prawo do nagrody jubileuszowej i wypłacać to świadczenie pracownikom?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek sporządzenia w sprawozdaniu finansowym noty podatkowej dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto za 2019 r.?
 • Czy w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia dyrektora należy przeprowadzić inwentaryzację, aby nowy dyrektor mógł przyjąć na stan mienie powierzone byłemu dyrektorowi?
 • Czy pracownica powinna wnioskować o urlop wychowawczy w sposób ciągły, czy może w jego trakcie wykorzystać dwa dni opieki na dziecko do lat 14?
 • W jaki sposób rozliczać zwolnienie od pracy pracownika, który jest sołtysem, na czas sesji rady gminy?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oczywiście realizując przy tym wydarzenia kulturalne? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów dla kota może być finansowany ze środków własnych instytucji? Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Czy przepisy ustawy o dostępności cyfrowej dotyczą samorządowych instytucji kultury?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Czy dyrektor ośrodka kultury może przyznać członkom działającego przy nim zespołu (kapeli ludowej) nagrodę pieniężną (np. roczną) za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury?
 • Czy instytucja kultury może przystąpić do PPE jako alternatywa dla PPK?