Zapowiedzi

Liczba artykułów w dziale: 65

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2018) [Zapowiedzi]

 • Przerwanie imprezy plenerowej w związku z pogorszeniem pogody — jak rozliczyć się z artystami i pracownikami obsługi?
 • W jakim zakresie można wykorzystać teledysk artysty umieszczony w serwisie YouTube do promocji organizowanego przez instytucję jego koncertu?
 • Jak rozliczyć podatkowo wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane do działalności statutowej i gospodarczej?
 • Jak policzyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, którego instytucja zatrudnia ponownie?
 • Jak rozliczyć fakturę za występ szwajcarskiego stowarzyszenia zwolnionego w tym kraju z VAT?
 • Czy osoba pełniąca obowiązki głównego księgowego albo pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora może otrzymać premię lub nagrodę?
 • W jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych oddanie zniszczonych książek na makulaturę?
 • Czy pracownikowi zwalnianemu z powodu likwidacji jego stanowiska pracy należy się odprawa?
 • Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, a otrzymała fakturę za materiały budowlane z odwrotnym obciążeniem, musi podjąć jakieś działania, aby rozliczyć VAT?
 • Jakie są skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny?
 • Jakie są skutki zawarcia układu ratalnego z ZUS w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2018) [Zapowiedzi]

 • Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (split payment), co to znaczy, że jest dobrowolny, i od czego to zależy oraz jak go wykorzystać do rozliczeń z urzędem skarbowym?
 • O jakich nadchodzących zmianach w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej należy pamiętać i jak przygotować się do zmian?
 • Jak policzyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, którego instytucja zatrudnia ponownie?
 • Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej muzealia?
 • Czy instytucja kultury może udostępnić kontrolującemu ją skarbnikowi akta osobowe pracowników?
 • Czy instytucja może skorzystać z jednorazowej amortyzacji dla podmiotów rozpoczynających działalność?
 • Czy pracownikowi zwalnianemu z powodu likwidacji jego stanowiska pracy należy się odprawa?
 • W jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych oddanie zniszczonych książek na makulaturę?
 • Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, a otrzymała fakturę za materiały budowlane z odwrotnym obciążeniem, musi podjąć jakieś działania, aby rozliczyć VAT?
 • Jakie są skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny?
 • Jakie są skutki zawarcia układu ratalnego z ZUS w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Czy osoba pełniąca obowiązki głównego księgowego albo pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora może otrzymać premię lub nagrodę?
 • W jakiej formie zawrzeć umowę na koncert z artystą, który wykonuje swoje własne utwory (za każdym razem te same) — czy ma to być umowa-zlecenie, umowa o dzieło, czy faktura?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2018) [Zapowiedzi]

 • Czy w bibliotece koniecznie trzeba zatrudnić z zewnątrz inspektora ochrony danych osobowych?
 • Które dane dotyczące pracowników dyrektor może, a których nie powinien udostępniać radnym?
 • Jakie są skutki zawarcia układu ratalnego z ZUS w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Czy pracownikowi rozwiązującemu umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę przysługuje także nagroda jubileuszowa?
 • Czy wypłata pomocy finansowej ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • Jak rozliczać VAT od sprzedaży biletów obcych?
 • Czy według RODO na biletach sprzedawanych na wydarzenia kulturalne organizator musi umieszczać informację o tym, że wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w sieci internetowej i mediach z podaniem nazwy organizatora jako administratora danych osobowych?
 • Czy dodatkowe świadczenia dla artysty w postaci zakwaterowania i wyżywienia są jego przychodem, który korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku?
 • Czy od wydatków na budowę obiektu, który w przyszłości będzie służył sprzedaży opodatkowanej instytucji kultury, można zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot VAT naliczonego?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jakie są skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny?
 • Jak zaewidencjonować wpłaty za zajęcia dokonane za pomocą PayU?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Co to jest nagroda, jak określić przesłanki do niej uprawniające, oraz czy dyrektorzy i główni księgowi mają prawo do premii i nagród?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2018) [Zapowiedzi]

 • Czy pozostawienie na karcie bibliotecznej niezaszyfrowanych: imienia i nazwiska oraz numeru karty czytelnika jest naruszeniem przepisów wg RODO?
 • Czy muzeum może nagrodzić znalazcę przekazanego mu skarbu nagrodą pieniężną 3000 zł i czy od tej nagrody trzeba odprowadzić podatek?
 • Czy wypłata pomocy finansowej ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • Czy według RODO na biletach sprzedawanych na wydarzenia kulturalne, organizator musi umieszczać informację o tym, że wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w sieci internetowej i mediach z podaniem nazwy organizatora jako administratora danych osobowych?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jakie są skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny?
 • Czy można przyjąć inny termin rozpoczęcia amortyzacji bilansowej i inny dla amortyzacji podatkowej?
 • Występy artystów wykonujących własne utwory na podstawie zawartej z instytucją umowy a opłaty na rzecz ZAiKS — czy nie zachodzi podwójne finansowanie tej samej usługi?
 • Jak zgodnie z prawem połączyć bibliotekę z inną instytucją kultury?
 • Jak zaewidencjonować wpłaty za zajęcia dokonane za pomocą PayU?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Co to jest nagroda, jak określić przesłanki do niej uprawniające oraz czy dyrektorzy i główni księgowi mają prawo do premii i nagród?
 • Czy po wydzieleniu osobnego rachunku na środki własne odsetki od środków na rachunku bankowym, na który wpływa dotacja od organizatora, można traktować jako przychody własne, czy też trzeba je oddać organizatorowi?
 • Jak postąpić w sytuacji gdy zmiany w regulaminie wynagradzania wpływają na zmianę grup zaszeregowania czy zmianę widełek płacowych dla pracowników?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2018) [Zapowiedzi]

 • Czy według RODO na biletach sprzedawanych na wydarzenia kulturalne organizator musi umieszczać informację o tym, że wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w sieci internetowej i mediach z podaniem nazwy organizatora jako administratora danych osobowych?
 • Jak ująć w księgach otrzymanie książek w akcji „Paczka Literacka”?
 • Jakie są podatkowe skutki poniesienia kosztu niebędącego kosztem statutowym?
 • Czy organizator ma rację twierdząc, że w pierwszej kolejności instytucja powinna wydawać środki własne, a następnie dotację otrzymaną od organizatora?
 • Czy obliczając prewspółczynnik do przychodów wykonanych samorządowej instytucji kultury bierze się pod uwagę refundację wynagrodzeń otrzymywaną z urzędu pracy?
 • Co to jest nagroda, jak określić przesłanki do niej uprawniające oraz czy dyrektorzy i główni księgowi mają prawo do premii i nagród?
 • Czy można przyjąć inny termin rozpoczęcia amortyzacji bilansowej i inny dla amortyzacji podatkowej?
 • Jak zaewidencjonować wpłaty za zajęcia dokonane za pomocą PayU?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jak ująć zakup urządzenia grzewczego w planie finansowym i otrzymanie dotacji celowej na tę inwestycję?
 • Czy instytucja kultury powinna wydzielić osobne konto bankowe na środki własne?
 • Jak postąpić w sytuacji gdy zmiany w regulaminie wynagradzania wpływają na zmianę grup zaszeregowania czy zmianę widełek płacowych dla pracowników?
 • Kiedy nagroda roczna jest kosztem?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych nieprzyznane odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Czy można zatrudnić głównego księgowego na umowę-zlecenie w instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2018) [Zapowiedzi]

 • Co to jest nagroda, jak określić przesłanki do niej uprawniające oraz czy dyrektorzy i główni księgowi maja prawo do premii i nagród?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury powinna wydzielić osobne konto bankowe na środki własne?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy zmiany w regulaminie wynagradzania wpływają na zmianę grup zaszeregowania czy zmianę widełek płacowych dla pracowników?
 • Czy instytucja kultury może mieć dwa programy do fakturowania?
 • W jaki sposób rozwiązać umowę z pracownikiem, który utracił zdolność do wykonywania pracy?
 • Jak udokumentować zwrot kosztów naprawy czytaka uszkodzonego przez czytelnika?
 • Jak ująć niektóre przychody i koszty instytucji kultury w CIT-8?
 • Czy z dotacji podmiotowej można sfinansować koszty, które nie są kosztem uzyskania przychów i nie dotyczą bezpośrednio działalności kulturalnej, jak np. odsetki do ZUS, kary, PFRON?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych nieprzyznane odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Co zrobić, gdy pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na opiekę nad chorym ojcem: jak obliczyć zasiłek opiekuńczy, kto go zapłaci i jakie dokumenty należy uzupełnić?
 • W których częściach sprawozdania finansowego ująć informacje o wydzieleniu z muzeum nowej instytucji kultury?
 • Czy w instytucji kultury można zatrudnić głównego księgowego na umowę-zlecenie?
 • Jak ująć w księgach zakup kilkunastu zilustrowanych legend od autora? Czy są to wartości niematerialne i prawne?
 • Jak zgodnie z prawem instytucja powinna przeprowadzić inwestycje budowlana na działce, której właścicielem jest Skarb Państwa, zaś użytkownikiem wieczystym powiat?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2018) [Zapowiedzi]

 • Co zrobić, gdy z prowizorycznej szatni w instytucji kultury zginą ubrania? Czy osoby poszkodowane mają roszczenie do instytucji kultury w takim przypadku?
 • Jak ująć w księgach zakup kilkunastu zilustrowanych legend od autora? Czy są to wartości niematerialne i prawne?
 • Czy zwrócone pracownikom, korzystającym w podróży służbowej z samochodów prywatnych, udokumentowane wydatki są neutralne dla podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na fakt, iż dochody instytucji kultury w części przeznaczonej na działalność statutową korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku?
 • Czy pracę na rzecz WOŚP należy potraktować jako wykonanie innego polecenia dyrektora, a w związku z tym, czy za wykonaną pracę w niedzielę pracownikom należy się dzień wolny, czy raczej należy potraktować ten dzień jako pracę w ramach wolontariatu?
 • Czy instytucja kultury może nieodpłatnie udostępniać swoim pracownikom salę na ich uroczystości rodzinne i jakie obowiązki podatkowe się z tym wiążą?
 • Kiedy dyrektor instytucji kultury wypłaca premię, a kiedy nagrodę? Czym różnią się te dwa świadczenia w świetle najnowszego orzecznictwa?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jak wypłacać zasiłek opiekuńczy na chore dziecko pracownika instytucji kultury?
 • Czy pracownicy korzystający podczas pracy ze służbowego lub prywatnego samochodu osobowego muszą przechodzić w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej testy psychotechniczne?
 • Kiedy instytucja stosuje współczynnik, a kiedy proporcję w VAT?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Jak poprawnie zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło i czy można zbiorczo księgować wypłaty z tytułu wszystkich umów cywilnoprawnych w danym miesiącu?
 • Czy strój ludowy można uznać za środek trwały?
 • Jakie skutki w VAT ma nieodpłatne udostępnienie sali stowarzyszeniu?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powołany na drugą kadencję ma obowiązek składać oświadczenie majątkowe?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2018) [Zapowiedzi]

 • Kiedy dyrektor instytucji kultury wypłaca premię, a kiedy nagrodę? Czym różnią się te dwa świadczenia w świetle najnowszego orzecznictwa?
 • Czy po ostatniej zmianie dotyczącej wartości środków trwałych (obecnie 10 000 zł — było 3500 zł) konieczne są zmiany w polityce rachunkowości instytucji kultury i jak to wpływa na finansowanie zakupu środków trwałych?
 • Dyrektor instytucji kultury powołany na drugą kadencję — czy ma obowiązek składać oświadczenie majątkowe?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Czy organizator ma prawo powierzyć instytucji kultury zadania z zakresu sportu? — najnowsze orzecznictwo sądowe
 • Zakup eksponatów przez instytucję kultury — jakie skutki podatkowe dla osoby fizycznej?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do organizacji jarmarku wielkanocnego?
 • W jakiej formie można głównemu księgowemu wypłacić wynagrodzenie za czasowe wykonywanie dodatkowych obowiązków?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jak zaewidencjonować wytworzenie filmu na płycie CD?
 • Czy pracownikowi nieobecnemu w pracy przez dłuższy czas należy się nagroda jubileuszowa?
 • Jak poprawnie zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło?
 • Jak rozliczyć niedobór księgozbioru w instytucji kultury?
 • Czy strój ludowy można uznać za środek trwały?
 • Czy od należnych diet dla obcokrajowca należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2018) [Zapowiedzi]

 • Kiedy instytucja kultury może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP podmiotom zewnętrznym?
 • W jakich sytuacjach wolno przeszukać pracownika i jakie dokumenty powinny regulować te kwestie w instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury może podpisywać umowy najmu jej sali na imprezy okolicznościowe nawet z rocznym wyprzedzeniem i pobierać z tego tytułu zaliczkę?
 • Jak od 1 stycznia 2018 r. instytucja ma wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych?
 • Czy pracownicy zatrudnionej w instytucji na dwie umowy o pracę — na pół etatu każda — przysługuje przerwa na karmienie piersią?
 • Czy pracownikowi nieobecnemu w pracy przez dłuższy czas należy się nagroda jubileuszowa?
 • Jak opodatkować przychód z nagrody w konkursie organizowanym przez instytucję — zdobytej przez jej pracownika?
 • Jak rozliczyć niedobór księgozbioru w instytucji kultury?
 • Czy strój ludowy można uznać za środek trwały?
 • Czy można zmusić pracownicę w ciąży do odebrania niewykorzystanych dni wolnych przysługujących jej za pracę w soboty i niedziele?
 • Czy od należnych diet dla obcokrajowca należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?
 • Jakie korzyści płyną z zaangażowania wolontariuszy w działalność instytucji kultury i w jaki sposób przygotować plan wolontariatu, który zaciekawi jego potencjalnych uczestników?
 • Czy w instytucji kultury można wprowadzić czas ruchomy razem z czasem podstawowym i czy należy podpisać porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2017) [Zapowiedzi]

 • Jak rozliczyć niedobór księgozbioru w instytucji kultury?
 • Czy strój ludowy można uznać za środek trwały?
 • Czy od kwoty darowizny wydanej na cele inne niż zakup pamiątek muzeum powinno zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
 • Jakie zagadnienia i niezbędną dokumentację w zakresie koniecznego minimum powinien winien obejmować system kontroli zarządczej w małej instytucji kultury?
 • Jakich 7 postanowień noworocznych powinna podjąć każda osoba zarządzająca zasobami ludzkimi w instytucji kultury?
 • Czy można zmusić pracownicę w ciąży do odebrania niewykorzystanych dni wolnych przysługujących jej za pracę w soboty i niedziele?
 • Jak poprawnie zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło?
 • Czy w celu ochrony wzroku pracownika pracującego przy komputerze a nieposiadającego żadnej wady wzroku ani konieczności jego korekcji pracodawca może dofinansować zakup tzw. „zerówek”, czyli szkieł tylko z powłoką chroniącą wzrok przed promieniowaniem z ekranu komputerowego?
 • Czy pracownicy odchodzącej z pracy na rentę rodzinną należy wypłacić 3-miesięczną odprawę?
 • W jakich sytuacjach instytucja kultury może udostępnić gminie na potrzeby jej promocji zdjęcia dzieci biorących udział w organizowanych przez nią zajęciach?
 • Czy dofinansowanie do szkolenia dla głównego księgowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to dotacja celowa?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2017) [Zapowiedzi]

 • Kiedy, jak i na jakiej podstawie prawnej instytucja koryguje plan finansowy?
 • Czy nagroda jubileuszowa dla dyrektora instytucji kultury wymaga przyznania jej przez organizatora czy przysługuje z mocy prawa?
 • Jakie zagadnienia i jaką niezbędną dokumentację powinien obejmować system kontroli zarządczej w małej instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury może na swój koszt zorganizować nocleg osobom zapraszanym w związku z realizacją jej celów statutowych i czy może koszt takiego noclegu pokryć z funduszu reprezentacyjnego?
 • Jak poprawnie zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło?
 • Czy podczas urlopu wypoczynkowego dyrektor biblioteki może podpisywać dokumenty związane z jej bieżącą działalnością, np. opisy faktur, sprawozdania z rozliczenia dotacji?
 • Czy gry kupowane dla dzieci i instalowane na konsoli Xbox znajdującej się w bibliotece, należy uznać za materiały biblioteczne, a co za tym idzie — wpisywać je do inwentarzy?
 • W jakich sytuacjach instytucja kultury może udostępnić gminie na potrzeby jej promocji zdjęcia dzieci biorących udział w organizowanych przez nią zajęciach?
 • Czy dofinansowanie do szkolenia dla głównego księgowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w 80% finansowanego z Urzędu Pracy, to dotacja celowa?
 • Czy mała instytucja kultury może dobrowolnie prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?
 • Czy pracownikowi, który pracuje na pół etatu od kilku miesięcy w instytucji kultury, a nabył prawo do emerytury, należy wypłacić odprawę emerytalną? Czy można uzależnić wypłatę odprawy od przepracowania w instytucji minimum np. 3 lat?
 • Co zrobić z niewykorzystaną dotacją celową na zakup środka trwałego?
 • Jakie zapisy można zawierać w umowach wydawniczych z autorami tekstów i fotografii?
 • Czy pozostałe na koniec ubiegłego roku środki pieniężne instytucja może wydać w tym roku na dokumentację pod inwestycję?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2017) [Zapowiedzi]

 • Czy dyrektor instytucji kultury może wyrazić zgodę, aby zobowiązany na naprawienia szkody pracownik spłacał należność w ratach?
 • Czy instytucja kultury o niewielkiej liczbie zatrudnionych może dobrowolnie prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?
 • Jaką stawką VAT instytucja powinna opodatkować usługę parkingową a jaką opłatę za zgubienie biletu parkingowego?
 • Jak prawidłowo wyliczyć odprawę emerytalną?
 • Czas pracy: czy w pierwszej kolejność należy udzielić pracownikowi urlopu, czy oddać czas wolny za nadgodziny?
 • Czy wartość dofinansowania kosztów transportu wycieczki z ZFŚS jest zwolniona od podatku dochodowego, czy też należy od tej kwoty odprowadzić podatek?
 • Czy w przypadku, gdy dyrektor w planie finansowym instytucji chce ująć nagrody roczne dla pracowników, trzeba wprowadzić regulamin wynagradzania?
 • Jak zaksięgować wykazany na fakturze podatek akcyzowy od wyrobów węglowych, a jak fakturę za zakup audiobooków?
 • Czy pozostałe na koniec ubiegłego roku środki pieniężne instytucja może wydać w tym roku na dokumentację pod inwestycję?
 • Jak rozliczyć podatkowo i jak ująć w księgach koszty zaniechanej inwestycji? Kto powinien podjąć decyzję o zaniechaniu inwestycji — dyrektor instytucji czy organizator?
 • Jak często biblioteka powinna przeprowadzać inwentaryzację: co 4 lata zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy wystarczy skontrum, które można przeprowadzić co 5 lat?
 • Czy instytucja kultury powinna prowadzić ewidencję pieczątek?
 • Co zrobić z niewykorzystaną dotacją celową na zakup środka trwałego?