Zapowiedzi

Liczba artykułów w dziale: 104

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2022) [Zapowiedzi]

 • Czy przyznanie dodatkowego dnia wolnego na szczepienie przeciwko COVID-19 albo przyznanie finansowego bonusu dla zaszczepionych to nierówne traktowanie pracowników?
 • Czy instytucja kultury może być organizatorem aukcji obrazów?
 • Jak ująć w księgach zwrot nienależnie pobranego przez zleceniobiorcę wynagrodzenia?
 • Czy Koło Gospodyń Wiejskich może działać w strukturach instytucji kultury i prowadzić własną księgowość?
 • Czy organizator może zlecać audyt wewnętrzny w instytucji kultury?
 • Czy zakupienie do gabinetu dyrektora instytucji kultury godła Polski (haftowanego obrazu w ramce) należy traktować jako zakup materiałów czy jako reprezentację?
 • Czy organizator może wymagać od instytucji kultury przedłożenia kopii list płac jako dokumentu potwierdzającego wydatek realizowany z udzielonej dotacji celowej?
 • Jaką stawką VAT opodatkować wykonane na zamówienie przez instytucję wyroby ceramiczne?
 • Czy biblioteka może pobierać opłatę za bilety na zorganizowany przez nią spektakl? Czy takie imprezy może robić tylko bezpłatnie?
 • Jak zaewidencjonować zakup popcornu do kina prowadzonego w instytucji kultury?
 • Czy zastępca dyrektora, któremu na pewien czas powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, po upływie tego okresu pozostaje na swoim stanowisku? Czy organizator może na okres powierzenia obowiązków dyrektora zawrzeć z dotychczasowym zastępcą porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2021) [Zapowiedzi]

 • Jakie zmiany podatkowe dla instytucji kultury niosą przepisy tzw. Polskiego Ładu?
 • Czy instytucje kultury będą miały obowiązek zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu?
 • Czy pracownik urzędu gminy, działający na podstawie upoważnienia wójta, może przeprowadzić kontrole płac i zatrudnienia w gminnym ośrodku kultury z powołaniem na art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym?
 • Czy na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców istnieje możliwość wystawienia przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej faktury VAT?
 • Jaką stawką VAT opodatkować usługę nagłośnienia podczas koncertu współorganizowanego przez instytucję kultury? Czy jest to usługa zwolniona od VAT?
 • Czy biblioteka może pobierać opłatę za bilety na zorganizowany przez nią spektakl? Czy takie imprezy może robić tylko bezpłatnie?
 • Na jakie konto księguje się wypłatę odprawy pośmiertnej?
 • Czy w związku ze zmianą etatu głównego księgowego trzeba zmieniać cały regulamin organizacyjny, czy wystarczy aneks do umowy o pracę?
 • Czy obecny zastępca dyrektora po okresie powierzenia mu pełnienia obowiązków dyrektora nadal zostaje na swoim stanowisku? Czy organizator może na okres powierzenia obowiązków dyrektora zawrzeć z dotychczasowym zastępcą porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?
 • Czy odpłatne wynajęcie sceny mobilnej na imprezę jest opodatkowane stawką VAT 23%, czy też można je uznać za usługę kulturalną zwolnioną z VAT?
 • Czy z okazji swojego jubileuszu instytucja może, a jeśli tak, to w jaki sposób wypłacić autorom tekstów do lokalnej gazety nagrody pieniężne za wieloletnią pracę charytatywną?
 • Jak zaewidencjonować zakup popcornu do kina prowadzonego w instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2021) [Zapowiedzi]

 • Jak naliczać odsetki za opóźnienie w płatności wyrażonej w walucie obcej?
 • Na jakie konto księguje się wypłatę odprawy pośmiertnej, na 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” czy na 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”?
 • Czy w związku ze zmianą etatu głównego księgowego trzeba zmieniać cały regulamin organizacyjny, czy wystarczy zrobić to aneksem do umowy o pracę?
 • Czy jeśli że seans filmowy nie odbywa się z powodu braku publiczności, to pracownik kina może zakończyć pracę wcześniej, nie odrabiając godzin pracy?
 • Jak rozliczać czas pracy, jeśli pracownik z jednym pracodawcą ma zawarte dwie umowy o pracę w celu wykonywania pracy na dwóch różnych stanowiskach pracy?
 • Co dzieje się z trwającą umową dyrektora instytucji kultury w przypadku połączenia instytucji? Czy organizator może w jej trakcie zwiększyć zakres czynności i odpowiedzialności dyrektora?
 • Czy nowo utworzona instytucja kultury może przez pierwsze 3 miesiące funkcjonować bez dyrektora i głównego księgowego i nie prowadząc żadnej działalności kulturalnej?
 • Czy biblioteka może pobierać opłatę za bilety na zorganizowany przez nią spektakl? Czy takie imprezy może robić tylko bezpłatnie?
 • Czy odpłatne wynajęcie sceny mobilnej na imprezę jest opodatkowane stawką VAT 23%, czy też można je uznać za usługę kulturalną zwolnioną z VAT?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2021) [Zapowiedzi]

 • Czy instytucja kultury musi prowadzić kasę, jeśli przyjmuje wpłaty gotówkowe?
 • Co zrobić ze środkami na ZFŚS, pozostałymi przy przekształceniu miejskiego domu kultury w gminną instytucję kultury?
 • Jak po zmianach w JPK_VAT prawidłowo księgować raporty kasowe?
 • Czy odpłatne wynajęcie sceny mobilnej na imprezę jest opodatkowane stawką VAT 23%, czy też można je uznać za usługę kulturalną zwolnioną z VAT?
 • Czy wydatki na zakup produktów spożywczych, które będą wykorzystywane np. podczas spotkań dyrektora z pracownikami czy kontrolerów realizacji projektów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 • Czy usługa promocji banku podczas wydarzenia powinna być oznaczona w JPK_VAT kodem GTU_12?
 • Jak ująć nadpłacone składki na Fundusz Pracy w księgach rachunkowych?
 • Kiedy zaliczać pracę na roli do stażu pracy?
 • Jak naliczać odsetki za opóźnienie w płatności wyrażonej w walucie obcej?
 • Czy urlop na żądanie jest płatny czy jest to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna?
 • Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek informacyjny w przypadku dotacji podmiotowej na działalność statutową?
 • Kiedy stosować proporcję, a kiedy prewspółczynnik w ośrodku kultury?
 • Jak często przeprowadzać inwentaryzację w bibliotece i czy po przejściu bibliotekarzy na emeryturę należy przeprowadzić skontrum?
 • Czy z okazji swojego jubileuszu instytucja może, a jeśli tak, to w jaki sposób wypłacić autorom tekstów do lokalnej gazety nagrody pieniężne za wieloletnią pracę charytatywną?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2021) [Zapowiedzi]

 • Czy można pracownikowi wpłacić odprawę dwa razy: raz z powodu odejścia na rentę, a drugi — na emeryturę?
 • Czy biblioteka publiczna powinna uiścić opłatę skarbową za odpis pełny z rejestru instytucji kultury dotyczący tej biblioteki?
 • Czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych samorządowa instytucja kultury ma obowiązek informacyjny w przypadku dotacji podmiotowej na działalność statutową?
 • Czy informacja dotycząca pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury (przed zawarciem umowy) musi zostać udostępniona jako informacja publiczna?
 • Jak zgłosić ministrowi nową stronę BIP instytucji kultury — czy ma to być odrębna strona, czy jako strona podrzędna dla strony BIP urzędu gminy?
 • Czy z okazji swojego jubileuszu instytucja może, a jeśli tak, to w jaki sposób wypłacić autorom tekstów do lokalnej gazety nagrody pieniężne za wieloletnią pracę charytatywną?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych nowo powstałej instytucji majątek instytucji połączonych?
 • Jak często przeprowadzać inwentaryzację w bibliotece i czy po przejściu bibliotekarzy na emeryturę należy przeprowadzić skontrum?
 • Jaka kwota jest wolna od potrąceń, jeśli pracownik otrzymał w gotówce świadczenie, tzw. wczasy pod gruszą?
 • Czy okres odpowiadający urlopowi wychowawczemu podlega wliczeniu do stażu pracy?
 • Jak rozliczać czas pracy w podróży służbowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2021) [Zapowiedzi]

 • Czy można pracownikowi wypłacić odprawę dwa razy: raz z powodu odejścia na rentę, a drugi — na emeryturę?
 • Jak należy po ostatnich zmianach ewidencjonować sprzedaż biletów obcych?
 • W jaki sposób prawidłowo udzielić wolnego pracownikom na czas szczepienia przeciwko COVID‒19?
 • Z jaką stawką VAT teatr powinien wystawić fakturę za zagranie spektaklu na rzecz innej instytucji kultury?
 • Jak rozliczyć podatkowo zakup kwiatów od rolnika?
 • Jak ująć zakup towarów w planie finansowym?
 • Czy czas studiów doktoranckich i okres służby wojskowej należy zaliczyć do stażu pracy?
 • Czy z okazji jubileuszu instytucja może, a jeśli tak, to w jaki sposób wypłacić autorom tekstów do lokalnej gazety nagrody pieniężne za wieloletnią pracę charytatywną?
 • Jak zgłosić ministrowi nową stronę BIP instytucji kultury — czy ma to być odrębna strona, czy jako strona podrzędna dla strony BIP urzędu gminy?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych nowo powstałej instytucji majątek instytucji połączonych?
 • Co stanowi podstawę do naliczenia zasiłku chorobowego z tytułu umowy-zlecenia?
 • Jak ująć w ewidencji księgowej koszty budowy środka trwałego poniesione przed podpisaniem umowy o realizację projektu?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2021) [Zapowiedzi]

 • Jak prawidłowo zawrzeć z konserwatorem zabytków umowę na konserwację obiektów muzealnych?
 • Czy dotację podmiotową organizatora należy w sprawozdaniu finansowym ująć w całości, czy tylko jej wykorzystaną część?
 • Jak zaksięgować usługę wykonania makiety na wystawę stałą w muzeum?
 • Dlaczego nie można zakupić karmy do schroniska z dotacji podmiotowej w ramach akcji charytatywnej?
 • Czy samorządowa instytucja kultury zatrudniająca do 20 pracowników ma obowiązek wybrania przedstawiciela pracowników?
 • Co stanowi podstawę do naliczenia zasiłku chorobowego z tytułu umowy-zlecenia?
 • Czy firma budowlana, której właścicielem jest główny księgowy instytucji, powinna wykonywać usługi na jej rzecz?
 • Czy alkohol — nalewka — może być nagrodą podczas festiwalu literackiego?
 • Jak ująć nakłady na inwestycję w deklaracji podatkowej?
 • Czy okres studiów doktoranckich i okres służby wojskowej należy zaliczyć do stażu pracy?
 • Jak ująć zakup towarów w planie finansowym?
 • Jak często przeprowadzać inwentaryzację w bibliotece i czy po odejściu bibliotekarzy na emeryturę należy przeprowadzić skontrum?
 • Czy dyrektorowi instytucji kultury można przyznać dodatek specjalny?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2021) [Zapowiedzi]

 • Czy dyrektorowi instytucji kultury można przyznać dodatek specjalny?
 • Czy świadczenie urlopowe jest zwolnione od podatku ze względu na COVID-19?
 • Jak zmienić umowę o pracę bibliotekarza zatrudnionego w bibliotece głównej, aby mógł jeszcze sprzątać filię?
 • Czy bezpłatne użyczenie instytucji kosiarki ma skutki w jej rozliczeniach VAT?
 • Jak prowadzić ewidencję VAT, jeśli instytucja jest podmiotowo zwolniona od VAT?
 • Czy okres studia doktoranckie i służba wojskowa należy zaliczyć do stażu pracy?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy konserwatora, który obsługuje 21 świetlic?
 • Czy instytucja kultury może udostępniać na stronie internetowej nagranie z koncertu wykonanego przez uczestników zajęć?
 • Jak często przeprowadzać inwentaryzację w bibliotece?
 • Jak ująć nakłady na inwestycję w deklaracji podatkowej?
 • Czy kwotę zwrotu za studia przez odchodzącego z pracy bibliotekarza uznać za środki własne biblioteki czy za środki z dotacji podmiotowej, które należy zwrócić organizatorowi?
 • Jak ująć w księgach grant otrzymany na wykonanie zadania?
 • Jak ująć zakup towarów w planie finansowym?
 • Co zrobić, aby po zmianie godzin pracy instytucji pracownik z niepełnosprawnością zatrudniony na umowę o pracę przepracował 35 godzin tygodniowo?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2021) [Zapowiedzi]

 • Jak odliczyć VAT od zakupu książek do zbiorów bibliotecznych w muzeum?
 • Jak ująć zakup towarów w planie finansowym?
 • Czy mural wykonany na falochronie, który nie jest własnością instytucji kultury, przyjąć jako jej środek trwały?
 • Jak ująć w księgach i amortyzować budynek wybudowany na gruncie organizatora?
 • Co zrobić, aby po zmianie godzin pracy instytucji pracownik z niepełnosprawnością zatrudniony na umowę o pracę przepracował 35 godzin tygodniowo?
 • Czy kary nakładane na podstawie przepisów o dostępności cyfrowej dotyczą instytucji kultury czy jej dyrektora?
 • Jak prawidłowo wypłacać dodatek specjalny w instytucji kultury?
 • Czy kwotę zwrotu za studia przez odchodzącego z pracy bibliotekarza uznać za środki własne biblioteki czy za środki z dotacji podmiotowej, które należy zwrócić organizatorowi?
 • Czy szkoła może udostępnić muzeum kronikę szkolną do celów badawczych?
 • Czy instytucja kultury może udostępniać na stronie internetowej nagranie z koncertu wykonanego przez uczestników zajęć?
 • Czy gminny ośrodek kultury może przyjmować na organizowane przez siebie zajęcia artystyczne uczestników spoza terenu gminy?
 • Czy instytucja, która opłaciła 50% składek na ZUS ze środków z działalności gospodarczej, musi informować organizatora o zmianie planu finansowego?
 • Jak zaewidencjonować zakup lub otrzymanie bezpłatne dzieł sztuki, np. rzeźb czy obrazów?
 • Jak ująć w księgach grant otrzymany na wykonanie zadania?
 • Czy jeśli umowa ciężarnej pracownicy kończy się w lipcu, to pracodawca musi przedłużyć jej umowę do czasu porodu? Czy pracownica musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o terminie porodu?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2021) [Zapowiedzi]

 • Jak zgodnie z przepisami ujmować zakupy inwestycyjne w planie oraz sprawozdaniach finansowych?
 • Jak zaewidencjonować zakup lub otrzymanie bezpłatne dzieł sztuki, np. rzeźb czy obrazów?
 • Czy instytucja kultury może finansować budowę przepompowni ścieków?
 • Czy w instytucji kultury może być zatrudniony tylko jeden pracownik — dyrektor?
 • Czy instytucja, która opłaciła 50% składek na ZUS ze środków z działalności gospodarczej, musi informować organizatora o zmianie planu finansowego?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy nie można pokryć straty ani z funduszu rezerwowego, ani z funduszu instytucji kultury?
 • Czy uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę dla głównego księgowego może być brak zaufania, ze względu na jego niewystarczającą słabą znajomość obsługi informatycznej księgowości?
 • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy dyrektora instytucji kultury z niepełnosprawnościami?
 • Jak wykazać dotację podmiotową od organizatora w CIT-8?
 • Jak ująć zakup towarów w planie finansowym?
 • Jak prawidłowo wypłacać dodatek specjalny w instytucji kultury?
 • Czy finansowanie odsetek np. z tytułu zaległości podatkowych z wpłat pracowników powoduje, że instytucja powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
 • Czy gminny ośrodek kultury może przyjmować na organizowane przez siebie zajęcia artystyczne uczestników spoza terenu gminy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2021) [Zapowiedzi]

 • Czy w związku z trwającą epidemią pracodawca może wysłać pracowników na świadczenie postojowe na czas nieokreślony?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury nieodpłatne nabycie autorskich praw majątkowych?
 • Czy w instytucji kultury może być zatrudniony tylko jeden pracownik — dyrektor?
 • Jak uwzględniać obowiązkowy 35-godzinny tygodniowy odpoczynek w harmonogramach czasu pracy?
 • Czy można odliczyć VAT od kosztów odpłatnej wystawy?
 • Czy instytucja, która opłaciła 50% składek na ZUS ze środków z działalności gospodarczej, musi informować organizatora o zmianie planu finansowego?
 • Jeśli muzeum zawarło z inną jednostką umowę na nieodpłatne udostępnienie wizerunków muzealiów, to czy ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej ze stawką VAT zwolnioną?
 • Czy uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę dla głównego księgowego może być brak zaufania, ze względu na słabą orientację i znajomość obsługi informatycznej księgowości?
 • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy niepełnosprawnego dyrektora instytucji kultury?
 • Czy dyrektor muzeum może podjąć decyzję o zaprzestaniu pobierania opłat za wstęp do muzeum i jakie to ma konsekwencje podatkowe?
 • Czy organizator (powiat) może narzucić bądź przekazać zadania wydziału kultury takich, jak organizacja wydarzeń patriotycznych czy produkcja gadżetów promujących powiat, do realizacji przez instytucję kultury?
 • Jak ująć w księgach zakup sceny mobilnej i według jakiej stawki ją amortyzować?
 • Czy podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste wpływa na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu?
 • Jak prawidłowo zlikwidować muzealia?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2021) [Zapowiedzi]

 • Czy bibliotekarz, który dojeżdża do czytelnika z zamówionymi książkami w ramach akcji „Książka na telefon”, powinien posiadać badania psychologiczne? Czy konieczna jest w tym przypadku zmiana zakresu obowiązków?
 • Czy tworząc fundusz rezerwowy, należy przeksięgować zysk z konta 860 „Wynik finansowy” bezpośrednio na konto 802, czy też należy użyć jeszcze konta 800 „Fundusz instytucji kultury”?
 • Jakie konsekwencje można ponieść za udostępnienie na portalu internetowym lub w mediach społecznościowych skanu lub wersji elektronicznej PDF czasopisma (np. całego numeru) bez zgody wydawcy?
 • Jak dokonać korekty VAT towarów handlowych, jeśli instytucja planuje powrócić do statusu podatnika VAT zwolnionego?
 • Kto powinien podpisać świadectwo pracy dla dyrektora?
 • Czy pracownik może ponosić wspólną odpowiedzialność materialną za starodruki?
 • Jak potraktować opłacenie zaliczki na poczet przyszłego koncertu w podatku dochodowym od osób prawnych? Jak taką zaliczkę wykazać w CIT-8?
 • Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków?
 • Jak zgodnie z prawem oddelegować pracownika do pracy u innego pracodawcy?
 • Jak ująć w księgach zakup kalendarzy przeznaczonych do sprzedaży i promocji?
 • Czy rada miejska jest właściwym organem, który składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury i decyduje o jej wysokości?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie?
 • Czy ulepszenie muzealium powoduje konieczność zwiększenia jego wartości początkowej w księdze inwentarzowej?
 • Czy podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste wpływa na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu?