Zapowiedzi

Liczba artykułów w dziale: 74

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2019) [Zapowiedzi]

 • Czy instytucja kultury ma obowiązek publikowania sprawozdania finansowego na swojej stronie internetowej i w BIP?
 • Kiedy wypłaca się nagrodę roczną głównemu księgowemu — czy w miesiącu, w którym zadecyduje o tym dyrektor instytucji kultury, czy np. po zatwierdzeniu przez radę gminy sprawozdania finansowego i czy konieczny jest wniosek, czy wystarczy zarządzenie dyrektora?
 • Czy organizator może odwołać dyrektora podczas zwolnienia lekarskiego?
 • Co trzeba wiedzieć o nowych przepisach o kasach fiskalnych online i kiedy instytucje kultury będą miały obowiązek je wprowadzić?
 • Czy instytucja kultury, która wykupi parasol licencyjny oferowany przez jedną z firm na wyświetlanie filmów wymienionych w licencji producentów, powinna też zawrzeć umowę (stałą, czasową) z ZAIKS?
 • Jak wykazać podatek od dochodu wydatkowanego na cel inny niż objęty zwolnieniem od podatku w zeznaniu CIT-8?
 • Czy zmiana nazwy instytucji kultury pociąga za sobą konieczność zmiany NIP?
 • Czy można zmienić warunki pracy i płacy pracownika zatrudnionego na zastępstwo?
 • Czy w bibliotece publicznej do przeprowadzania zajęć z dziećmi przez bibliotekarza wymagane jest przygotowanie pedagogiczne? Czy pracownicy muzeum, prowadzący lekcje muzealne i warsztaty z dziećmi i np. mieć ukończone studia podyplomowe z pedagogiki?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektorów, którzy byli zatrudnieni w instytucjach kultury przed 2012 r. na umowę na czas nieokreślony, a których organizator nie powołał ponownie na to stanowisko po zmianie przepisów?
 • Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi i móc z nich sfinansować to wydarzenie?
 • Czy instytucja kultury może w formie dotacji przekazać środki finansowe innej instytucji kultury na współorganizację imprezy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2019) [Zapowiedzi]

 • Czy w bibliotece publicznej do przeprowadzania zajęć z dziećmi przez bibliotekarza wymagane jest przygotowanie pedagogiczne? Czy pracownicy muzeum, prowadzący lekcje muzealne i warsztaty z dziećmi i młodzieżą, powinni spełniać jakieś związane z tym zajęciem dodatkowe wymagania, chociażby mieć ukończone studia podyplomowe z pedagogiki?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektorów, którzy byli zatrudnieni w instytucjach kultury przed 2012 r. na umowę na czas nieokreślony, a których organizator nie powołał ponownie na to stanowisko po zmianie przepisów?
 • Jak ująć zwrot wydatków na realizację projektu w zeznaniu CIT-8?
 • Jak ująć refundację wynagrodzenia stażysty w sprawozdaniu Rb-N?
 • Czy instytucja kultury powinna zgodzić się na zrealizowanie wydanego przez organizatora polecenia utworzenia świetlicy wiejskiej?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powinien sprawdzać w Rejestrze Przestępców na Tle Seksualnym już zatrudnionych pracowników?
 • Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi i móc z nich sfinansować to wydarzenie?
 • Czy powołanemu już raz na stanowisko dyrektorowi można przedłużyć kadencję, czy konieczne jest przeprowadzenie kolejnego konkursu, zgodnie ze statutem instytucji kultury?
 • Czy ośrodek kultury może wypłacić nagrodę finansową — przyznaną przez jury konkursu — funkcjonującemu przy nim zespołowi?
 • Jak sformalizować przyłączenie do instytucji działającego od wielu lat przy niej kapeli i teatru amatorskiego?
 • Jakie powinny być zadania komisji inwentaryzacyjnej i komisji spisowych? Czy obydwie komisje muszą być powołane przy przeprowadzeniu inwentaryzacji?
 • Jak ująć w księgach korektę błędu zauważonego przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, a jak po jego zatwierdzeniu?
 • Czy zbierane przez działający przy GOK Klub Seniora comiesięczne składki powinny być wpłacane na konto GOK i księgowane jako jego przychód, a następnie po wydatkowaniu księgowane w koszty GOK?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2019) [Zapowiedzi]

 • Jak ująć zwrot wydatków na realizację projektu w zeznaniu CIT-8?
 • Jak rozliczyć podatkowo umowę o dzieło zawartą z niemieckim rezydentem podatkowym?
 • Po czyjej stronie leży obowiązek sfinansowania badań epidemiologiczno-sanitarnych zleceniobiorcy?
 • Jaka jest stawka amortyzacyjna dla zewnętrznego systemu wystawienniczego o wartości powyżej 10 000 zł?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Czy pracownicy niemerytoryczni w muzeum mogą być uznani za pracowników samorządowych?
 • Czy z pisarzem zaproszonym na spotkanie autorskie z czytelnikami, na które autor przygotował własny scenariusz i według niego przeprowadzi spotkanie, można podpisać umowę o dzieło czy musi to być umowa-zlecenie?
 • Czy kilka lat od powołania dyrektor powinien przyjąć od wójta zakres obowiązków i czy ten dokument jest w ogóle potrzebny?
 • Czy organizując w ferie bal karnawałowy dla dzieci biblioteka publiczna może wynająć animatora kultury do przeprowadzenia zabawy?
 • Czy instytucje kultury powinny od stycznia 2019 r. odprowadzać składki na fundusz solidarnościowy i w jakim procencie?
 • Czy instytucja kultury może zamieścić ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego (samochód) na portalach sprzedażowych, takich jak np. OLX?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powinien sprawdzać w Rejestrze Przestępców na Tle Seksualnym już zatrudnionych pracowników?
 • Jakie dokumenty powinno mieć muzeum funkcjonujące w ramach ośrodka kultury, aby zgodnie z prawem pozyskiwać i eksponować zabytki, które chcą przekazać prywatni kolekcjonerzy czy organizacje?
 • Czy z ZFŚS można sfinansować wyjazd do teatru dla pracowników instytucji kultury? Jak w takim przypadku rozliczyć koszty transportu?
 • Jakie powinny być zadania komisji inwentaryzacyjnej i komisji spisowych? Czy obydwie komisje muszą być powołane przy przeprowadzeniu inwentaryzacji?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2019) [Zapowiedzi]

 • W jakim języku podpisać umowę o pracę z Ukraińcami zatrudnianymi do porządkowania zabytkowego ogrodu po zimie?
 • Czy od wiaty gospodarczej wybudowanej w muzeum należy zapłacić podatek od nieruchomości?
 • Jakie dokumenty powinno mieć muzeum funkcjonujące w ramach ośrodka kultury, aby zgodnie z prawem pozyskiwać i eksponować zabytki, które chcą przekazać prywatni kolekcjonerzy czy organizacje?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powinien sprawdzać w Rejestrze Przestępców na Tle Seksualnym już zatrudnionych pracowników?
 • Czy organizując w ferie bal karnawałowy dla dzieci, biblioteka publiczna może wynająć animatora kultury do przeprowadzenia zabawy?
 • Czy instytucje kultury powinny od stycznia 2019 r. odprowadzać składki na fundusz solidarnościowy i w jakim procencie?
 • Czy z pisarzem zaproszonym na spotkanie autorskie z czytelnikami, na które autor przygotował własny scenariusz, można podpisać umowę o dzieło czy musi to być umowa-zlecenie?
 • Jak wykazać w planie finansowym danego roku refundację kosztów, która nastąpi w roku następnym?
 • Czy kilka lat od powołania dyrektor powinien przyjąć od wójta zakres obowiązków i czy ten dokument jest w ogóle potrzebny?
 • Jak rozliczyć z urzędem skarbowym transakcję zakupu sprzętu nagłośnieniowego w niemieckim sklepie internetowym dla instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Czy opłata za przetrzymywanie książek ma charakter cywilnoprawny czy publicznoprawny?
 • Jak prawidłowo zlikwidować bibliotekę wchodzącą w skład GOK?
 • Czy po zmianie przepisów dotyczących kół gospodyń wiejskich powinny również zmienić się zasady współpracy instytucji kultury z tymi podmiotami?
 • Jakie powinny być zadania komisji inwentaryzacyjnej i komisji spisowych? Czy obydwie komisje muszą być powołane przy przeprowadzeniu inwentaryzacji?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2019) [Zapowiedzi]

 • Jak powinna wyglądać współpraca instytucji kultury z kołami gospodyń wiejskich po ostatniej zmianie przepisów?
 • Jak rozliczyć z urzędem skarbowym transakcję zakupu sprzętu nagłośnieniowego w niemieckim sklepie internetowym dla instytucji kultury?
 • Według jakiej procedury likwidować druki ścisłego zarachowania w instytucji?
 • Czy prawidłowy jest zapis w statucie instytucji, że oświadczenia woli składane przez instytucję wymagają podpisu dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych, i czy w związku z tym w przypadku nieobecności głównego księgowego może on wyznaczyć na swoje zastępstwo do podpisywania umów oraz zatwierdzania dokumentów pod względem formalnym dyrektora instytucji?
 • Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa operacji dotyczących przekazania organizatorowi środka trwałego (budynku), który jest umorzony częściowo (lub całkowicie)?
 • Czy skrócony okres wypowiedzenia liczy się do stażu pracy?
 • Jak wykazać w planie finansowym danego roku refundację kosztów, która nastąpi w roku następnym?
 • Czy instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Czy w sytuacji gdy fundusz instytucji kultury jest ujemny, a w danym roku nastąpił zysk netto, który przeksięgowano na fundusz rezerwowy, należy środki z funduszu rezerwowego przeksięgować na fundusz instytucji kultury, zmniejszając jednocześnie stratę instytucji kultury?
 • Jak opodatkować import dzieła sztuki?
 • Czy twórca może przenieść na instytucję prawa autorskie do albumu wykorzystywanego przez inny podmiot?
 • Czy opłata za przetrzymywanie książek ma charakter cywilnoprawny czy publicznoprawny?
 • Jak prawidłowo zlikwidować bibliotekę wchodzącą w skład GOK?
 • Czy zapłata zaległych składek ZUS za zleceniobiorców jest przychodem instytucji do opodatkowania?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2019) [Zapowiedzi]

 • Czy zapłata zaległych składek ZUS za zleceniobiorców jest przychodem instytucji do opodatkowania?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Jak opodatkować import dzieła sztuki?
 • Czy twórca może przenieść na instytucję prawa autorskie do albumu wykorzystywanego przez inny podmiot?
 • Czy opłata za przetrzymywanie książek ma charakter cywilnoprawny czy publicznoprawny?
 • Jak prawidłowo zlikwidować bibliotekę wchodzącą w skład GOK?
 • Czy obecnemu dyrektorowi, który od 1 lutego będzie pełnił obowiązki dyrektora do czasu ogłoszenia wyników konkursu na nowego dyrektora, należy wystawić świadectwo pracy?
 • Czy skrócony okres wypowiedzenia liczy się do stażu pracy?
 • Jaką stawką VAT opodatkować zajęcia z pierwszej pomocy i samoobrony organizowane w instytucji kultury?
 • Jak powinno wyglądać rozliczenie podatku dochodowego i VAT od faktury wystawionej przez niemiecką agencję za występ artysty z tego kraju?
 • Czy należności z tytułu kar umownych instytucja powinna wykazywać w sprawozdaniu Rb-N, a jeśli tak, to w której pozycji?
 • Czy instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?
 • W jakiej formie należy wypłacić odszkodowanie dla artysty za zniszczone obrazy i jak ująć to w księgach?
 • Czy sprzęt komputerowy można kupić z dotacji podmiotowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2018) [Zapowiedzi]

 • Czy pracownicy mogą odmówić przygotowywania uroczystości oraz udziału w wydarzeniu po godzinach pracy?
 • Czy słusznie sanepid wymaga od pracowników instytucji kultury — instruktorów, pracowników działu organizacji imprez i osób sprzątających — książeczek zdrowia?
 • Czy osoba, która pełni funkcję zastępcy dyrektora ośrodka kultury, może być radnym w radzie gminy?
 • Czy imię i nazwisko to są dane osobowe i czy dziennik osób korzystających z czytelni — niebędących czytelnikami — powinien być traktowany jak zbiór danych osobowych?
 • Jak powinno wyglądać rozliczenie podatku dochodowego i VAT od faktury wystawionej przez niemiecką agencję za występ artysty z tego kraju?
 • Czy instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?
 • Gdzie w planie finansowym umieścić kredyt bankowy?
 • Jaką stawką VAT opodatkować zajęcia z pierwszej pomocy i samoobrony organizowane w instytucji kultury?
 • Jak należy zaksięgować zakup książek do odsprzedaży, sprzedaż i zwrot do wydawnictwa?
 • Jak opodatkować umowę-zlecenie zawartą na rok z wynagrodzeniem poniżej 200 zł miesięcznie?
 • Czy z dotacji podmiotowej można pokryć koszty zakupu artykułów żywnościowych na pożegnanie rozwiązywanego zespołu ludowego działającego przy instytucji?
 • Jaki jest zakres obowiązków głównego księgowego instytucji kultury i czy może być on odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem umów cywilnoprawnych zawieranych przez instytucję?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2018) [Zapowiedzi]

 • Jakie są najnowsze interpretacje przepisów dotyczących nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, które wejdą w życie od 2019 r.?
 • Jaką stawką VAT opodatkować zajęcia z pierwszej pomocy i samoobrony organizowane w instytucji kultury?
 • Czy organizator może umorzyć instytucji podatek od nieruchomości i jak to zrobić prawidłowo?
 • Czy pracownikowi instytucji kultury, który osiągnął wiek emerytalny, lecz zamierza zrezygnować z emerytury z ZUS i pobierać świadczenie — rentę rodzinną po zmarłym dziecku ze służb mundurowych — przysługuje odprawa emerytalna?
 • Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek informować na swojej stronie BIP o prowadzonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy?
 • Czy należy zapłacić podatek dochodowy od dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z PFRON i jak prawidłowo należy zaksięgować tę kwotę?
 • Czy zastępcy dyrektora instytucji kultury należy się oprawa emerytalna z regulaminu wynagradzania czy z ustawy kominowej?
 • Czy księgowy w instytucji ma obowiązek księgować zaangażowanie budżetowe i rozliczać tak jak wymaga urząd gminy?
 • Przerwanie imprezy plenerowej w związku z pogorszeniem pogody — jak rozliczyć się z artystami i pracownikami obsługi?
 • Czy z dotacji podmiotowej można pokryć koszty zakupu artykułów żywnościowych na to pożegnanie zespołu ludowego działającego przy instytucji?
 • Jaki jest zakres obowiązków głównego księgowego instytucji kultury i czy może być on odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem umów cywilnoprawnych zawieranych przez instytucję?
 • Jak należy zaksięgować na kontach zakup książek do odsprzedaży, sprzedaż i zwrot do wydawnictwa?
 • Czy instytucja kultury na obowiązek wypłacić nagrodę jubileuszową, do której prawo pracownik nabył przed zawarciem stosunku pracy?
 • Jak skorygować rachunek, który błędnie wystawiono na gminę, zamiast na instytucję kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2018) [Zapowiedzi]

 • Czy w czasie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego można podpisać z pracownicą umowę-zlecenie?
 • Czy zastępcy dyrektora instytucji kultury należy się oprawa emerytalna z regulaminu wynagradzania czy z ustawy kominowej?
 • Jaka jest najnowsza lista zawodów, do której stosuje się koszty autorskie w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Jak rozliczyć fakturę za występ szwajcarskiego stowarzyszenia zwolnionego w tym kraju z VAT?
 • Czy bibliotekarka, która jest osobą odpowiedzialną materialnie za zbiory biblioteczne, może być powołana w skład komisji inwentaryzacyjnej jako jej członek?
 • Czy koszty zakupu artykułów żywnościowych na pożegnanie członków działającego przy instytucji zespołu ludowego można pokryć z dotacji podmiotowej?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane ze sprzedażą (likwidacją) części środka trwałego oraz jak tę sytuację zaprezentować w sprawozdaniu finansowym instytucji?
 • W jakim zakresie można wykorzystać teledysk artysty umieszczony w serwisie YouTube do promocji organizowanego przez instytucję jego koncertu?
 • Jakie jest zakres obowiązków głównego księgowego instytucji kultury?
 • Przerwanie imprezy plenerowej w związku z pogorszeniem pogody — jak rozliczyć się z artystami i pracownikami obsługi?
 • Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, a otrzymała fakturę za materiały budowlane z odwrotnym obciążeniem, musi podjąć jakieś działania, aby rozliczyć VAT?
 • Czy instytucja może zakupić artykuły spożywcze takie jak np. kawa, herbata, ciasto, batoniki dla dzieci na daną imprezę kulturalną lub sportową i z jakich środków można sfinansować te zakupy?
 • Czy księgowy w instytucji ma obowiązek księgować zaangażowanie budżetowe i rozliczać tak jak wymaga urząd gminy?
 • Cyberbezpieczeństwo — co każdy pracownik instytucji kultury powinien o nim wiedzieć, aby nie narażać siebie oraz instytucji, jakie potknięcia mogą być najgorsze dla instytucji i jak szkolić pracowników w tym względzie?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2018) [Zapowiedzi]

 • Przerwanie imprezy plenerowej w związku z pogorszeniem pogody — jak rozliczyć się z artystami i pracownikami obsługi?
 • W jakim zakresie można wykorzystać teledysk artysty umieszczony w serwisie YouTube do promocji organizowanego przez instytucję jego koncertu?
 • Jak rozliczyć podatkowo wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane do działalności statutowej i gospodarczej?
 • Jak policzyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, którego instytucja zatrudnia ponownie?
 • Jak rozliczyć fakturę za występ szwajcarskiego stowarzyszenia zwolnionego w tym kraju z VAT?
 • Czy osoba pełniąca obowiązki głównego księgowego albo pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora może otrzymać premię lub nagrodę?
 • W jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych oddanie zniszczonych książek na makulaturę?
 • Czy pracownikowi zwalnianemu z powodu likwidacji jego stanowiska pracy należy się odprawa?
 • Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, a otrzymała fakturę za materiały budowlane z odwrotnym obciążeniem, musi podjąć jakieś działania, aby rozliczyć VAT?
 • Jakie są skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny?
 • Jakie są skutki zawarcia układu ratalnego z ZUS w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2018) [Zapowiedzi]

 • Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (split payment), co to znaczy, że jest dobrowolny, i od czego to zależy oraz jak go wykorzystać do rozliczeń z urzędem skarbowym?
 • O jakich nadchodzących zmianach w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej należy pamiętać i jak przygotować się do zmian?
 • Jak policzyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, którego instytucja zatrudnia ponownie?
 • Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej muzealia?
 • Czy instytucja kultury może udostępnić kontrolującemu ją skarbnikowi akta osobowe pracowników?
 • Czy instytucja może skorzystać z jednorazowej amortyzacji dla podmiotów rozpoczynających działalność?
 • Czy pracownikowi zwalnianemu z powodu likwidacji jego stanowiska pracy należy się odprawa?
 • W jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych oddanie zniszczonych książek na makulaturę?
 • Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, a otrzymała fakturę za materiały budowlane z odwrotnym obciążeniem, musi podjąć jakieś działania, aby rozliczyć VAT?
 • Jakie są skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny?
 • Jakie są skutki zawarcia układu ratalnego z ZUS w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Czy osoba pełniąca obowiązki głównego księgowego albo pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora może otrzymać premię lub nagrodę?
 • W jakiej formie zawrzeć umowę na koncert z artystą, który wykonuje swoje własne utwory (za każdym razem te same) — czy ma to być umowa-zlecenie, umowa o dzieło, czy faktura?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2018) [Zapowiedzi]

 • Czy w bibliotece koniecznie trzeba zatrudnić z zewnątrz inspektora ochrony danych osobowych?
 • Które dane dotyczące pracowników dyrektor może, a których nie powinien udostępniać radnym?
 • Jakie są skutki zawarcia układu ratalnego z ZUS w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Czy pracownikowi rozwiązującemu umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę przysługuje także nagroda jubileuszowa?
 • Czy wypłata pomocy finansowej ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • Jak rozliczać VAT od sprzedaży biletów obcych?
 • Czy według RODO na biletach sprzedawanych na wydarzenia kulturalne organizator musi umieszczać informację o tym, że wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w sieci internetowej i mediach z podaniem nazwy organizatora jako administratora danych osobowych?
 • Czy dodatkowe świadczenia dla artysty w postaci zakwaterowania i wyżywienia są jego przychodem, który korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku?
 • Czy od wydatków na budowę obiektu, który w przyszłości będzie służył sprzedaży opodatkowanej instytucji kultury, można zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot VAT naliczonego?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jakie są skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny?
 • Jak zaewidencjonować wpłaty za zajęcia dokonane za pomocą PayU?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Co to jest nagroda, jak określić przesłanki do niej uprawniające, oraz czy dyrektorzy i główni księgowi mają prawo do premii i nagród?