Zapowiedzi

Liczba artykułów w dziale: 113

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2022) [Zapowiedzi]

 • Czy centrum kultury powinno zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od pożyczki otrzymanej od innej jednostki organizacyjnej gminy?
 • W jaki sposób należy udokumentować okres zatrudnienia?
 • Jak rozliczyć inwestycję w ogrodzeniu budynku należącego do organizatora?
 • Jak liczyć czas pracy w delegacji osób zarządzających instytucją kultury?
 • Jakie przychody instytucji zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych?
 • Na jakich kontach ująć druk i zakup materiałów reklamowych?
 • Jak ująć środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym?
 • Jakie składniki wynagrodzenia liczyć do wynagrodzenia za urlop, jeśli bezpośrednio przed nim pracownik był na zwolnieniu lekarskim?
 • Czy przedpłaty za zajęcia stanowią przychód podatkowy?
 • Komu instytucja wypłaca kilometrówkę? Czy pracownik musi być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, czy może samochód pożyczyć, np. od sąsiada, partnera itp.?
 • Czy zatrudniając ponownie na to samo stanowisko tego samego pracownika, który ma ważne badania lekarskie, czy należy go skierować na badania wstępne?
 • Czy wydatek na upominki dla współpracowników można potraktować jako koszt uzyskania przychodu? Czy jest to przychód dla osób, które otrzymają prezenty?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2022) [Zapowiedzi]

 • Czy należy wypłacać dodatek funkcyjny za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim i na urlopie?
 • Na jakich kontach ująć druk i zakup materiałów reklamowych?
 • Jak zaksięgować pobranie i zwrot kaucji za najem?
 • Czy nadwyżka ponad limit przewidziany w przepisach za nocleg w podroży służbowej jest dla pracownika przychodem do opodatkowania i oskładkowania?
 • Czyj podpis powinien się znaleźć na przyznaniu odprawy emerytalnej dyrektorowi biblioteki gminnej — wójta czy pracownika upoważnionego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora?
 • Jak ująć środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym?
 • Jakie składniki wynagrodzenia liczyć do wynagrodzenia za urlop?
 • Jak prawidłowo udokumentować staż pracy?
 • Czy przedpłaty za zajęcia organizowane w instytucji kultury stanowią przychód podatkowy?
 • Czy pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego, jeśli ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • Jak wykazać w deklaracji VAT zakup programu graficznego spoza Unii Europejskiej, jeśli instytucja jest zwolniona od VAT?
 • Jakie świadczenia po zmarłym pracowniku należą się osobom uprawnionym?
 • Czy środki otrzymane w ramach sponsoringu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, tak jak np. darowizny przekazane na organizację imprezy dla instytucji kultury?
 • Jak udokumentować umowę najmu na rzecz przedsiębiorcy?
 • Jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej osób zarządzających instytucją kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2022) [Zapowiedzi]

 • Kiedy dyrektor powinien złożyć u organizatora wniosek o odwołanie ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę?
 • Czy biblioteka może sfinansować renowację kroniki lokalnego stowarzyszenia?
 • Dlaczego instytucja kultury nie może zmieniać w regulaminie wynagradzania przepisów powszechnie obowiązujących na niekorzyść pracowników?
 • Jak ująć w księgach przekazanie częściowo zamortyzowanego środka trwałego organizatorowi?
 • Czy kandydowanie dyrektora do rady powiatu lub sejmiku województwa albo posiadanie mandatu radnego organów samorządu terytorialnego może stanowić podstawę do odwołania dyrektora?
 • Jak wykazać w deklaracji VAT zakup programu graficznego spoza Unii Europejskiej, jeśli instytucja jest zwolniona od VAT?
 • Jak prawidłowo zakwalifikować mobilne kino plenerowe o wartości 70 000 zł, a jak panele słoneczne?
 • Czy prezent na pożegnanie pracownika odchodzącego na emeryturę jest opodatkowany podatkiem dochodowym i czy jest oskładkowany?
 • Czy pokrycie przez wykonawcę remontu instytucji kultury kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego powoduje obowiązek wystawienia faktury i doliczenia 23% VAT, czy też wystarczy nota obciążeniowa?
 • Jak ująć środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym?
 • Jakie składniki wynagrodzenia liczyć do wynagrodzenia za urlop?
 • Czy przedpłaty za zajęcia stanowią przychód podatkowy?
 • Czy można zwolnić pracownicę, która niedługo nabędzie prawo do emerytury, jeżeli ta przedłuża zwolnienie lekarskie i nie kontaktuje się z pracodawcą?
 • Czy pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego, jeśli ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2022) [Zapowiedzi]

 • Jakie zmiany niesie dla instytucji kultury jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych nowelizacja Polskiego Ładu?
 • Czy w świetle prawa dzieci poniżej 16. roku życia mogą brać udział w spektaklach wystawianych przez instytucję kultury?
 • Jak prawidłowo zmienić pracownikowi system czasu pracy?
 • Jak ująć w księgach otrzymanie z MKiDN nagrody dla działającej przy instytucji kultury orkiestry?
 • Czy chcąc skorzystać z odprawy emerytalnej u dwóch pracodawców, pracownik powinien rozwiązać stosunek pracy jednego dnia?
 • Czy pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego, jeśli ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • Jak ująć środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym?
 • Czy refundacja za pomoc świadczoną dla Ukraińców jest opodatkowana VAT i instytucja powinna wystawić fakturę dla gminy z tego tytułu?
 • Czy za pokrycie przez wykonawcę remontu instytucji kultury kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego powoduje obowiązek wystawienia faktury i doliczenia 23% VAT czy wystarczy nota obciążeniowa?
 • Czy w związku ze zmianą stanu epidemii na stan zagrożenia epidemiologicznego zasadne jest wypłacanie dodatku covidowego pracownikom?
 • Czy można zwolnić pracownicę, która niedługo nabędzie prawo do emerytury, jeżeli ta przedłuża zwolnienie lekarskie i nie kontaktuje się z pracodawcą?
 • Czy przedpłaty za zajęcia stanowią przychód podatkowy?
 • Jak obliczyć staż urlopowy pracownika?
 • Jakie umowy ujmować w obowiązkowym publicznym rejestrze umów po ostatnich zmianach?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2022) [Zapowiedzi]

 • Czy głównej księgowej zatrudnionej w instytucji kultury należą się przyznawane pracownikom instytucji: bony ze środków na wynagrodzenia (nie z Funduszu Świadczeń Socjalnych) z okazji świąt, świadczenie urlopowe także dofinansowanie do zakupu okularów?
 • Kiedy nagroda w konkursie zorganizowanym przez instytucję stanowi przychód zwycięzcy?
 • Jak obliczyć staż urlopowy pracownika?
 • Czy można zwolnić pracownicę, która niedługo nabędzie prawo do emerytury, jeżeli ta przedłuża zwolnienie lekarskie i nie kontaktuje się z pracodawcą?
 • Czy GOK powinien nabywać węgiel opałowy opodatkowany akcyzą na zasadach ogólnych i zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych?
 • Na jakich zasadach dokonuje się wpisów i zmian w rejestrze instytucji kultury?
 • Czy faktury dokumentujące nocleg i posiłek dla artystów mogą stanowić koszt uzyskania przychodu instytucji kultury? Czy można odliczyć VAT z tych faktur?
 • Czy przedpłaty za zajęcia stanowią przychód podatkowy?
 • Na jakich zasadach instytucja może wynajmować pomieszczenia wykorzystywane na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą?
 • Jakie umowy ujmować w obowiązkowym od 1 lipca br. publicznym rejestrze umów po ostatnich zmianach?
 • Jak rozliczyć podatkowo wynajęcie mieszkania stypendyście?
 • Na jakich zasadach przekazuje się zużyty sprzęt do utylizacji?
 • Czy pracownik na dwóch stanowiskach pracy powinien mieć dwie umowy o pracę?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2022) [Zapowiedzi]

 • Czy pracownik na dwóch stanowiskach pracy powinien mieć dwie umowy o pracę?
 • Jak ująć w księgach sprzedaż zamortyzowanego środka trwałego?
 • Czy rodzic dziecka do lat 4 może odmówić wykonywania pracy w niedzielę?
 • Czy w każdej instytucji kultury musi być rada programowa?
 • Jakie umowy ujmować w obowiązkowym od 1 lipca br. publicznym rejestrze umów?
 • Na co zwrócić uwagę, zatrudniając uchodźców z Ukrainy?
 • Na jakich zasadach dokonuje się wpisów i zmian w rejestrze instytucji kultury?
 • Czy źródło finansowania wydatków wpływa na prewspółczynnik?
 • Jak rozliczać pracę w delegacji?
 • Czy w instytucji kultury dopuszczalne jest wprowadzenie indywidualnej pracy artystycznej polegającej na wykonywaniu przez pracownika pracy indywidualnej nad repertuarem poza zajęciami zespołowymi w miejscu i czasie przez niego wybranym?
 • Czy organizator ma prawo ingerować we wkład własny w projekcie i czy trzeba w związku z tym zwracać dotację celową?
 • Jak rozliczyć podatkowo wynajęcie mieszkania stypendyście?
 • Na jakich zasadach przekazuje się zużyty sprzęt do utylizacji?
 • Jakich obowiązków należy dopełnić, aby — ze względu nie nieosiągnięcie limitu sprzedaży 200 000 zł — wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2022) [Zapowiedzi]

 • Jakie umowy ujmować w obowiązkowym od 1 lipca br. publicznym rejestrze umów?
 • Na co zwrócić uwagę, zatrudniając uchodźców z Ukrainy?
 • Czy organizator ma prawo ingerować we wkład własny w projekcie i czy trzeba w związku z tym zwracać dotację celową?
 • Czy dyrektorowi instytucji kultury należy waloryzować wynagrodzenie, skoro taki zapis znajduje się w regulaminie wynagradzania?
 • Czy każdą zmianę w planie finansowym trzeba zgłaszać organizatorowi?
 • Czy w umowie z pracownikiem trzeba zawrzeć na piśmie informację o możliwych innych godzinach pracy, czy też jest to kwestia umowy ustnej między pracownikiem a pracodawcą?
 • Czy zmiana przeznaczenia środka trwałego powoduje konieczność skorygowania VAT odliczonego?
 • Czy kierownik biblioteki w gminnym centrum kultury powinien — zgodnie z zapisami w statucie — otrzymać powołanie na to stanowisko, czy też powinien być zatrudniony na umowę o pracę?
 • Gdzie w aktach osobowych pracowników należy przechowywać skierowania na badania wstępne, kontrolne i okresowe?
 • Na jakich zasadach przekazuje się zużyty sprzęt do utylizacji?
 • Czy dyrektor może podpisać ze swoim małżonkiem umowę wolontariacką na obsługę informatyczną instytucji kultury?
 • Czy dyrektor w czasie urlopu bezpłatnego na czas pełnienia swojej funkcji może wykorzystać urlop zaległy ze stanowiska, które zajmował w instytucji kultury wcześniej?
 • Jakich obowiązków należy dopełnić, aby — ze względu nie nieosiągnięcie limitu sprzedaży 200 000 zł — wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Jak fakturować sprzedaż biletów na wydarzenia obce?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2022) [Zapowiedzi]

 • Co ujmować w obowiązkowym od 1 lipca br. rejestrze umów i jak prawidłowo prowadzić ten rejestr?
 • Czy notą księgową można rozliczyć wspólne przedsięwzięcie?
 • Na jak długo dyrektor biblioteki głównej może zawiesić działalność jej filii?
 • Czy instytucja może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania nabytego oprogramowania?
 • Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony?
 • Czy pracownikowi zatrudnionemu od 10 lat w instytucji kultury, który w 2019 r. został powołany na stanowisko jej dyrektora, należy założyć nowe akta osobowe?
 • Czy przewodniczący rady gminy może przyznać nagrodę roczną dla dyrektora gminnego ośrodka kultury?
 • Jakich obowiązków należy dokonać, aby — ze względu nie nieosiąganie limitu sprzedaży 200 000 zł — wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Czy kierownik biblioteki w gminnym centrum kultury powinien — zgodnie z zapisami w statucie — otrzymać powołanie na to stanowisko, czy też powinien być zatrudniony na umowę o pracę?
 • Jak fakturować sprzedaż biletów na wydarzenia obce?
 • Czy przychód z koncertu wykonanego przez cudzoziemca należy rozliczyć w Polsce? Czy potrącić podatek, składki na ubezpieczenia oraz wpisać umowę do rejestru umów o dzieło?
 • Jak odliczyć VAT od wydatków na remont mostu sfinansowanych dotacją?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2022) [Zapowiedzi]

 • Czy pracodawca ma obowiązek wpinać umowy na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników w ich akta osobowe pracowników, czy też wystarczy prowadzenie samego rejestru umów?
 • Jak zaksięgować uhonorowanie zespołów pracujących w instytucji nagrodą finansową?
 • Czy przychód z koncertu wykonanego przez cudzoziemca należy rozliczyć w Polsce? Czy potrącić podatek, składki na ubezpieczenia oraz wpisać umowę do rejestru umów o dzieło?
 • Jakich obowiązków należy dokonać, aby — ze względu nie nieosiąganie limitu sprzedaży 200 000 zł — wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Na jak długo dyrektor biblioteki głównej może zawiesić działalność jej filii?
 • Czy zwrot dotacji podmiotowej ma skutki w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?
 • Czy organizator może wymagać od instytucji kultury przedłożenia kopii list płac jako dokumentu potwierdzającego wydatek realizowany z udzielonej dotacji celowej?
 • Czy instytucje kultury mają obowiązek wymiany kas fiskalnych na tzw. kasy online?
 • Jak zaewidencjonować najem sali osobie fizycznej na kasie rejestrującej?
 • Czy instytucja kultury może być organizatorem aukcji obrazów?
 • Jak zaewidencjonować zakup popcornu do kina prowadzonego w instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2022) [Zapowiedzi]

 • Czy przyznanie dodatkowego dnia wolnego na szczepienie przeciwko COVID-19 albo przyznanie finansowego bonusu dla zaszczepionych to nierówne traktowanie pracowników?
 • Czy instytucja kultury może być organizatorem aukcji obrazów?
 • Jak ująć w księgach zwrot nienależnie pobranego przez zleceniobiorcę wynagrodzenia?
 • Czy Koło Gospodyń Wiejskich może działać w strukturach instytucji kultury i prowadzić własną księgowość?
 • Czy organizator może zlecać audyt wewnętrzny w instytucji kultury?
 • Czy zakupienie do gabinetu dyrektora instytucji kultury godła Polski (haftowanego obrazu w ramce) należy traktować jako zakup materiałów czy jako reprezentację?
 • Czy organizator może wymagać od instytucji kultury przedłożenia kopii list płac jako dokumentu potwierdzającego wydatek realizowany z udzielonej dotacji celowej?
 • Jaką stawką VAT opodatkować wykonane na zamówienie przez instytucję wyroby ceramiczne?
 • Czy biblioteka może pobierać opłatę za bilety na zorganizowany przez nią spektakl? Czy takie imprezy może robić tylko bezpłatnie?
 • Jak zaewidencjonować zakup popcornu do kina prowadzonego w instytucji kultury?
 • Czy zastępca dyrektora, któremu na pewien czas powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, po upływie tego okresu pozostaje na swoim stanowisku? Czy organizator może na okres powierzenia obowiązków dyrektora zawrzeć z dotychczasowym zastępcą porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2021) [Zapowiedzi]

 • Jakie zmiany podatkowe dla instytucji kultury niosą przepisy tzw. Polskiego Ładu?
 • Czy instytucje kultury będą miały obowiązek zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu?
 • Czy pracownik urzędu gminy, działający na podstawie upoważnienia wójta, może przeprowadzić kontrole płac i zatrudnienia w gminnym ośrodku kultury z powołaniem na art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym?
 • Czy na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców istnieje możliwość wystawienia przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej faktury VAT?
 • Jaką stawką VAT opodatkować usługę nagłośnienia podczas koncertu współorganizowanego przez instytucję kultury? Czy jest to usługa zwolniona od VAT?
 • Czy biblioteka może pobierać opłatę za bilety na zorganizowany przez nią spektakl? Czy takie imprezy może robić tylko bezpłatnie?
 • Na jakie konto księguje się wypłatę odprawy pośmiertnej?
 • Czy w związku ze zmianą etatu głównego księgowego trzeba zmieniać cały regulamin organizacyjny, czy wystarczy aneks do umowy o pracę?
 • Czy obecny zastępca dyrektora po okresie powierzenia mu pełnienia obowiązków dyrektora nadal zostaje na swoim stanowisku? Czy organizator może na okres powierzenia obowiązków dyrektora zawrzeć z dotychczasowym zastępcą porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?
 • Czy odpłatne wynajęcie sceny mobilnej na imprezę jest opodatkowane stawką VAT 23%, czy też można je uznać za usługę kulturalną zwolnioną z VAT?
 • Czy z okazji swojego jubileuszu instytucja może, a jeśli tak, to w jaki sposób wypłacić autorom tekstów do lokalnej gazety nagrody pieniężne za wieloletnią pracę charytatywną?
 • Jak zaewidencjonować zakup popcornu do kina prowadzonego w instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2021) [Zapowiedzi]

 • Jak naliczać odsetki za opóźnienie w płatności wyrażonej w walucie obcej?
 • Na jakie konto księguje się wypłatę odprawy pośmiertnej, na 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” czy na 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”?
 • Czy w związku ze zmianą etatu głównego księgowego trzeba zmieniać cały regulamin organizacyjny, czy wystarczy zrobić to aneksem do umowy o pracę?
 • Czy jeśli że seans filmowy nie odbywa się z powodu braku publiczności, to pracownik kina może zakończyć pracę wcześniej, nie odrabiając godzin pracy?
 • Jak rozliczać czas pracy, jeśli pracownik z jednym pracodawcą ma zawarte dwie umowy o pracę w celu wykonywania pracy na dwóch różnych stanowiskach pracy?
 • Co dzieje się z trwającą umową dyrektora instytucji kultury w przypadku połączenia instytucji? Czy organizator może w jej trakcie zwiększyć zakres czynności i odpowiedzialności dyrektora?
 • Czy nowo utworzona instytucja kultury może przez pierwsze 3 miesiące funkcjonować bez dyrektora i głównego księgowego i nie prowadząc żadnej działalności kulturalnej?
 • Czy biblioteka może pobierać opłatę za bilety na zorganizowany przez nią spektakl? Czy takie imprezy może robić tylko bezpłatnie?
 • Czy odpłatne wynajęcie sceny mobilnej na imprezę jest opodatkowane stawką VAT 23%, czy też można je uznać za usługę kulturalną zwolnioną z VAT?