Zapowiedzi

Liczba artykułów w dziale: 72

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2019) [Zapowiedzi]

 • Jak ująć zwrot wydatków na realizację projektu w zeznaniu CIT-8?
 • Jak rozliczyć podatkowo umowę o dzieło zawartą z niemieckim rezydentem podatkowym?
 • Po czyjej stronie leży obowiązek sfinansowania badań epidemiologiczno-sanitarnych zleceniobiorcy?
 • Jaka jest stawka amortyzacyjna dla zewnętrznego systemu wystawienniczego o wartości powyżej 10 000 zł?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Czy pracownicy niemerytoryczni w muzeum mogą być uznani za pracowników samorządowych?
 • Czy z pisarzem zaproszonym na spotkanie autorskie z czytelnikami, na które autor przygotował własny scenariusz i według niego przeprowadzi spotkanie, można podpisać umowę o dzieło czy musi to być umowa-zlecenie?
 • Czy kilka lat od powołania dyrektor powinien przyjąć od wójta zakres obowiązków i czy ten dokument jest w ogóle potrzebny?
 • Czy organizując w ferie bal karnawałowy dla dzieci biblioteka publiczna może wynająć animatora kultury do przeprowadzenia zabawy?
 • Czy instytucje kultury powinny od stycznia 2019 r. odprowadzać składki na fundusz solidarnościowy i w jakim procencie?
 • Czy instytucja kultury może zamieścić ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego (samochód) na portalach sprzedażowych, takich jak np. OLX?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powinien sprawdzać w Rejestrze Przestępców na Tle Seksualnym już zatrudnionych pracowników?
 • Jakie dokumenty powinno mieć muzeum funkcjonujące w ramach ośrodka kultury, aby zgodnie z prawem pozyskiwać i eksponować zabytki, które chcą przekazać prywatni kolekcjonerzy czy organizacje?
 • Czy z ZFŚS można sfinansować wyjazd do teatru dla pracowników instytucji kultury? Jak w takim przypadku rozliczyć koszty transportu?
 • Jakie powinny być zadania komisji inwentaryzacyjnej i komisji spisowych? Czy obydwie komisje muszą być powołane przy przeprowadzeniu inwentaryzacji?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2019) [Zapowiedzi]

 • W jakim języku podpisać umowę o pracę z Ukraińcami zatrudnianymi do porządkowania zabytkowego ogrodu po zimie?
 • Czy od wiaty gospodarczej wybudowanej w muzeum należy zapłacić podatek od nieruchomości?
 • Jakie dokumenty powinno mieć muzeum funkcjonujące w ramach ośrodka kultury, aby zgodnie z prawem pozyskiwać i eksponować zabytki, które chcą przekazać prywatni kolekcjonerzy czy organizacje?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powinien sprawdzać w Rejestrze Przestępców na Tle Seksualnym już zatrudnionych pracowników?
 • Czy organizując w ferie bal karnawałowy dla dzieci, biblioteka publiczna może wynająć animatora kultury do przeprowadzenia zabawy?
 • Czy instytucje kultury powinny od stycznia 2019 r. odprowadzać składki na fundusz solidarnościowy i w jakim procencie?
 • Czy z pisarzem zaproszonym na spotkanie autorskie z czytelnikami, na które autor przygotował własny scenariusz, można podpisać umowę o dzieło czy musi to być umowa-zlecenie?
 • Jak wykazać w planie finansowym danego roku refundację kosztów, która nastąpi w roku następnym?
 • Czy kilka lat od powołania dyrektor powinien przyjąć od wójta zakres obowiązków i czy ten dokument jest w ogóle potrzebny?
 • Jak rozliczyć z urzędem skarbowym transakcję zakupu sprzętu nagłośnieniowego w niemieckim sklepie internetowym dla instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Czy opłata za przetrzymywanie książek ma charakter cywilnoprawny czy publicznoprawny?
 • Jak prawidłowo zlikwidować bibliotekę wchodzącą w skład GOK?
 • Czy po zmianie przepisów dotyczących kół gospodyń wiejskich powinny również zmienić się zasady współpracy instytucji kultury z tymi podmiotami?
 • Jakie powinny być zadania komisji inwentaryzacyjnej i komisji spisowych? Czy obydwie komisje muszą być powołane przy przeprowadzeniu inwentaryzacji?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2019) [Zapowiedzi]

 • Jak powinna wyglądać współpraca instytucji kultury z kołami gospodyń wiejskich po ostatniej zmianie przepisów?
 • Jak rozliczyć z urzędem skarbowym transakcję zakupu sprzętu nagłośnieniowego w niemieckim sklepie internetowym dla instytucji kultury?
 • Według jakiej procedury likwidować druki ścisłego zarachowania w instytucji?
 • Czy prawidłowy jest zapis w statucie instytucji, że oświadczenia woli składane przez instytucję wymagają podpisu dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych, i czy w związku z tym w przypadku nieobecności głównego księgowego może on wyznaczyć na swoje zastępstwo do podpisywania umów oraz zatwierdzania dokumentów pod względem formalnym dyrektora instytucji?
 • Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa operacji dotyczących przekazania organizatorowi środka trwałego (budynku), który jest umorzony częściowo (lub całkowicie)?
 • Czy skrócony okres wypowiedzenia liczy się do stażu pracy?
 • Jak wykazać w planie finansowym danego roku refundację kosztów, która nastąpi w roku następnym?
 • Czy instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Czy w sytuacji gdy fundusz instytucji kultury jest ujemny, a w danym roku nastąpił zysk netto, który przeksięgowano na fundusz rezerwowy, należy środki z funduszu rezerwowego przeksięgować na fundusz instytucji kultury, zmniejszając jednocześnie stratę instytucji kultury?
 • Jak opodatkować import dzieła sztuki?
 • Czy twórca może przenieść na instytucję prawa autorskie do albumu wykorzystywanego przez inny podmiot?
 • Czy opłata za przetrzymywanie książek ma charakter cywilnoprawny czy publicznoprawny?
 • Jak prawidłowo zlikwidować bibliotekę wchodzącą w skład GOK?
 • Czy zapłata zaległych składek ZUS za zleceniobiorców jest przychodem instytucji do opodatkowania?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2019) [Zapowiedzi]

 • Czy zapłata zaległych składek ZUS za zleceniobiorców jest przychodem instytucji do opodatkowania?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Jak opodatkować import dzieła sztuki?
 • Czy twórca może przenieść na instytucję prawa autorskie do albumu wykorzystywanego przez inny podmiot?
 • Czy opłata za przetrzymywanie książek ma charakter cywilnoprawny czy publicznoprawny?
 • Jak prawidłowo zlikwidować bibliotekę wchodzącą w skład GOK?
 • Czy obecnemu dyrektorowi, który od 1 lutego będzie pełnił obowiązki dyrektora do czasu ogłoszenia wyników konkursu na nowego dyrektora, należy wystawić świadectwo pracy?
 • Czy skrócony okres wypowiedzenia liczy się do stażu pracy?
 • Jaką stawką VAT opodatkować zajęcia z pierwszej pomocy i samoobrony organizowane w instytucji kultury?
 • Jak powinno wyglądać rozliczenie podatku dochodowego i VAT od faktury wystawionej przez niemiecką agencję za występ artysty z tego kraju?
 • Czy należności z tytułu kar umownych instytucja powinna wykazywać w sprawozdaniu Rb-N, a jeśli tak, to w której pozycji?
 • Czy instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?
 • W jakiej formie należy wypłacić odszkodowanie dla artysty za zniszczone obrazy i jak ująć to w księgach?
 • Czy sprzęt komputerowy można kupić z dotacji podmiotowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2018) [Zapowiedzi]

 • Czy pracownicy mogą odmówić przygotowywania uroczystości oraz udziału w wydarzeniu po godzinach pracy?
 • Czy słusznie sanepid wymaga od pracowników instytucji kultury — instruktorów, pracowników działu organizacji imprez i osób sprzątających — książeczek zdrowia?
 • Czy osoba, która pełni funkcję zastępcy dyrektora ośrodka kultury, może być radnym w radzie gminy?
 • Czy imię i nazwisko to są dane osobowe i czy dziennik osób korzystających z czytelni — niebędących czytelnikami — powinien być traktowany jak zbiór danych osobowych?
 • Jak powinno wyglądać rozliczenie podatku dochodowego i VAT od faktury wystawionej przez niemiecką agencję za występ artysty z tego kraju?
 • Czy instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?
 • Gdzie w planie finansowym umieścić kredyt bankowy?
 • Jaką stawką VAT opodatkować zajęcia z pierwszej pomocy i samoobrony organizowane w instytucji kultury?
 • Jak należy zaksięgować zakup książek do odsprzedaży, sprzedaż i zwrot do wydawnictwa?
 • Jak opodatkować umowę-zlecenie zawartą na rok z wynagrodzeniem poniżej 200 zł miesięcznie?
 • Czy z dotacji podmiotowej można pokryć koszty zakupu artykułów żywnościowych na pożegnanie rozwiązywanego zespołu ludowego działającego przy instytucji?
 • Jaki jest zakres obowiązków głównego księgowego instytucji kultury i czy może być on odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem umów cywilnoprawnych zawieranych przez instytucję?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2018) [Zapowiedzi]

 • Jakie są najnowsze interpretacje przepisów dotyczących nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, które wejdą w życie od 2019 r.?
 • Jaką stawką VAT opodatkować zajęcia z pierwszej pomocy i samoobrony organizowane w instytucji kultury?
 • Czy organizator może umorzyć instytucji podatek od nieruchomości i jak to zrobić prawidłowo?
 • Czy pracownikowi instytucji kultury, który osiągnął wiek emerytalny, lecz zamierza zrezygnować z emerytury z ZUS i pobierać świadczenie — rentę rodzinną po zmarłym dziecku ze służb mundurowych — przysługuje odprawa emerytalna?
 • Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek informować na swojej stronie BIP o prowadzonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy?
 • Czy należy zapłacić podatek dochodowy od dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z PFRON i jak prawidłowo należy zaksięgować tę kwotę?
 • Czy zastępcy dyrektora instytucji kultury należy się oprawa emerytalna z regulaminu wynagradzania czy z ustawy kominowej?
 • Czy księgowy w instytucji ma obowiązek księgować zaangażowanie budżetowe i rozliczać tak jak wymaga urząd gminy?
 • Przerwanie imprezy plenerowej w związku z pogorszeniem pogody — jak rozliczyć się z artystami i pracownikami obsługi?
 • Czy z dotacji podmiotowej można pokryć koszty zakupu artykułów żywnościowych na to pożegnanie zespołu ludowego działającego przy instytucji?
 • Jaki jest zakres obowiązków głównego księgowego instytucji kultury i czy może być on odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem umów cywilnoprawnych zawieranych przez instytucję?
 • Jak należy zaksięgować na kontach zakup książek do odsprzedaży, sprzedaż i zwrot do wydawnictwa?
 • Czy instytucja kultury na obowiązek wypłacić nagrodę jubileuszową, do której prawo pracownik nabył przed zawarciem stosunku pracy?
 • Jak skorygować rachunek, który błędnie wystawiono na gminę, zamiast na instytucję kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2018) [Zapowiedzi]

 • Czy w czasie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego można podpisać z pracownicą umowę-zlecenie?
 • Czy zastępcy dyrektora instytucji kultury należy się oprawa emerytalna z regulaminu wynagradzania czy z ustawy kominowej?
 • Jaka jest najnowsza lista zawodów, do której stosuje się koszty autorskie w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Jak rozliczyć fakturę za występ szwajcarskiego stowarzyszenia zwolnionego w tym kraju z VAT?
 • Czy bibliotekarka, która jest osobą odpowiedzialną materialnie za zbiory biblioteczne, może być powołana w skład komisji inwentaryzacyjnej jako jej członek?
 • Czy koszty zakupu artykułów żywnościowych na pożegnanie członków działającego przy instytucji zespołu ludowego można pokryć z dotacji podmiotowej?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane ze sprzedażą (likwidacją) części środka trwałego oraz jak tę sytuację zaprezentować w sprawozdaniu finansowym instytucji?
 • W jakim zakresie można wykorzystać teledysk artysty umieszczony w serwisie YouTube do promocji organizowanego przez instytucję jego koncertu?
 • Jakie jest zakres obowiązków głównego księgowego instytucji kultury?
 • Przerwanie imprezy plenerowej w związku z pogorszeniem pogody — jak rozliczyć się z artystami i pracownikami obsługi?
 • Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, a otrzymała fakturę za materiały budowlane z odwrotnym obciążeniem, musi podjąć jakieś działania, aby rozliczyć VAT?
 • Czy instytucja może zakupić artykuły spożywcze takie jak np. kawa, herbata, ciasto, batoniki dla dzieci na daną imprezę kulturalną lub sportową i z jakich środków można sfinansować te zakupy?
 • Czy księgowy w instytucji ma obowiązek księgować zaangażowanie budżetowe i rozliczać tak jak wymaga urząd gminy?
 • Cyberbezpieczeństwo — co każdy pracownik instytucji kultury powinien o nim wiedzieć, aby nie narażać siebie oraz instytucji, jakie potknięcia mogą być najgorsze dla instytucji i jak szkolić pracowników w tym względzie?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2018) [Zapowiedzi]

 • Przerwanie imprezy plenerowej w związku z pogorszeniem pogody — jak rozliczyć się z artystami i pracownikami obsługi?
 • W jakim zakresie można wykorzystać teledysk artysty umieszczony w serwisie YouTube do promocji organizowanego przez instytucję jego koncertu?
 • Jak rozliczyć podatkowo wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane do działalności statutowej i gospodarczej?
 • Jak policzyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, którego instytucja zatrudnia ponownie?
 • Jak rozliczyć fakturę za występ szwajcarskiego stowarzyszenia zwolnionego w tym kraju z VAT?
 • Czy osoba pełniąca obowiązki głównego księgowego albo pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora może otrzymać premię lub nagrodę?
 • W jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych oddanie zniszczonych książek na makulaturę?
 • Czy pracownikowi zwalnianemu z powodu likwidacji jego stanowiska pracy należy się odprawa?
 • Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, a otrzymała fakturę za materiały budowlane z odwrotnym obciążeniem, musi podjąć jakieś działania, aby rozliczyć VAT?
 • Jakie są skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny?
 • Jakie są skutki zawarcia układu ratalnego z ZUS w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2018) [Zapowiedzi]

 • Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (split payment), co to znaczy, że jest dobrowolny, i od czego to zależy oraz jak go wykorzystać do rozliczeń z urzędem skarbowym?
 • O jakich nadchodzących zmianach w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej należy pamiętać i jak przygotować się do zmian?
 • Jak policzyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, którego instytucja zatrudnia ponownie?
 • Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej muzealia?
 • Czy instytucja kultury może udostępnić kontrolującemu ją skarbnikowi akta osobowe pracowników?
 • Czy instytucja może skorzystać z jednorazowej amortyzacji dla podmiotów rozpoczynających działalność?
 • Czy pracownikowi zwalnianemu z powodu likwidacji jego stanowiska pracy należy się odprawa?
 • W jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych oddanie zniszczonych książek na makulaturę?
 • Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, a otrzymała fakturę za materiały budowlane z odwrotnym obciążeniem, musi podjąć jakieś działania, aby rozliczyć VAT?
 • Jakie są skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny?
 • Jakie są skutki zawarcia układu ratalnego z ZUS w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Czy osoba pełniąca obowiązki głównego księgowego albo pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora może otrzymać premię lub nagrodę?
 • W jakiej formie zawrzeć umowę na koncert z artystą, który wykonuje swoje własne utwory (za każdym razem te same) — czy ma to być umowa-zlecenie, umowa o dzieło, czy faktura?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2018) [Zapowiedzi]

 • Czy w bibliotece koniecznie trzeba zatrudnić z zewnątrz inspektora ochrony danych osobowych?
 • Które dane dotyczące pracowników dyrektor może, a których nie powinien udostępniać radnym?
 • Jakie są skutki zawarcia układu ratalnego z ZUS w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Czy pracownikowi rozwiązującemu umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę przysługuje także nagroda jubileuszowa?
 • Czy wypłata pomocy finansowej ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • Jak rozliczać VAT od sprzedaży biletów obcych?
 • Czy według RODO na biletach sprzedawanych na wydarzenia kulturalne organizator musi umieszczać informację o tym, że wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w sieci internetowej i mediach z podaniem nazwy organizatora jako administratora danych osobowych?
 • Czy dodatkowe świadczenia dla artysty w postaci zakwaterowania i wyżywienia są jego przychodem, który korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku?
 • Czy od wydatków na budowę obiektu, który w przyszłości będzie służył sprzedaży opodatkowanej instytucji kultury, można zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot VAT naliczonego?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jakie są skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny?
 • Jak zaewidencjonować wpłaty za zajęcia dokonane za pomocą PayU?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Co to jest nagroda, jak określić przesłanki do niej uprawniające, oraz czy dyrektorzy i główni księgowi mają prawo do premii i nagród?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2018) [Zapowiedzi]

 • Czy pozostawienie na karcie bibliotecznej niezaszyfrowanych: imienia i nazwiska oraz numeru karty czytelnika jest naruszeniem przepisów wg RODO?
 • Czy muzeum może nagrodzić znalazcę przekazanego mu skarbu nagrodą pieniężną 3000 zł i czy od tej nagrody trzeba odprowadzić podatek?
 • Czy wypłata pomocy finansowej ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • Czy według RODO na biletach sprzedawanych na wydarzenia kulturalne, organizator musi umieszczać informację o tym, że wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w sieci internetowej i mediach z podaniem nazwy organizatora jako administratora danych osobowych?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jakie są skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny?
 • Czy można przyjąć inny termin rozpoczęcia amortyzacji bilansowej i inny dla amortyzacji podatkowej?
 • Występy artystów wykonujących własne utwory na podstawie zawartej z instytucją umowy a opłaty na rzecz ZAiKS — czy nie zachodzi podwójne finansowanie tej samej usługi?
 • Jak zgodnie z prawem połączyć bibliotekę z inną instytucją kultury?
 • Jak zaewidencjonować wpłaty za zajęcia dokonane za pomocą PayU?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Co to jest nagroda, jak określić przesłanki do niej uprawniające oraz czy dyrektorzy i główni księgowi mają prawo do premii i nagród?
 • Czy po wydzieleniu osobnego rachunku na środki własne odsetki od środków na rachunku bankowym, na który wpływa dotacja od organizatora, można traktować jako przychody własne, czy też trzeba je oddać organizatorowi?
 • Jak postąpić w sytuacji gdy zmiany w regulaminie wynagradzania wpływają na zmianę grup zaszeregowania czy zmianę widełek płacowych dla pracowników?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2018) [Zapowiedzi]

 • Czy według RODO na biletach sprzedawanych na wydarzenia kulturalne organizator musi umieszczać informację o tym, że wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w sieci internetowej i mediach z podaniem nazwy organizatora jako administratora danych osobowych?
 • Jak ująć w księgach otrzymanie książek w akcji „Paczka Literacka”?
 • Jakie są podatkowe skutki poniesienia kosztu niebędącego kosztem statutowym?
 • Czy organizator ma rację twierdząc, że w pierwszej kolejności instytucja powinna wydawać środki własne, a następnie dotację otrzymaną od organizatora?
 • Czy obliczając prewspółczynnik do przychodów wykonanych samorządowej instytucji kultury bierze się pod uwagę refundację wynagrodzeń otrzymywaną z urzędu pracy?
 • Co to jest nagroda, jak określić przesłanki do niej uprawniające oraz czy dyrektorzy i główni księgowi mają prawo do premii i nagród?
 • Czy można przyjąć inny termin rozpoczęcia amortyzacji bilansowej i inny dla amortyzacji podatkowej?
 • Jak zaewidencjonować wpłaty za zajęcia dokonane za pomocą PayU?
 • Kto zatwierdza wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?
 • Jak ująć zakup urządzenia grzewczego w planie finansowym i otrzymanie dotacji celowej na tę inwestycję?
 • Czy instytucja kultury powinna wydzielić osobne konto bankowe na środki własne?
 • Jak postąpić w sytuacji gdy zmiany w regulaminie wynagradzania wpływają na zmianę grup zaszeregowania czy zmianę widełek płacowych dla pracowników?
 • Kiedy nagroda roczna jest kosztem?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych nieprzyznane odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego?
 • Czy dyrektorowi można wypłacić nagrodę roczną, gdy instytucja kultury nie osiągnęła zysku?
 • Czy można zatrudnić głównego księgowego na umowę-zlecenie w instytucji kultury?