Zapowiedzi

Liczba artykułów w dziale: 133

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2024) [Zapowiedzi]

 • Jaką stawkę VAT zastosować do relaksującego koncertu pod nazwą „Kąpiel w dźwiękach”?
 • Jak prawidłowo wprowadzić ruchomy czas pracy w instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach zakup Parasola Licencyjnego?
 • Jakie obowiązki ma instytucja kultury, jeśli jej pracownik zgłosił się do terytorialnej służby wojskowej?
 • Czy instytucja ma prawo amortyzować podatkowo składniki majątku wykorzystywane zarówno w działalności kulturalnej, jak i w działalności gospodarczej?
 • Z jakich środków sfinansować modernizację programu funkcjonalno-użytkowego?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do organizowanych przez instytucję półkolonii?
 • Czy dodatek specjalny i nagrodę roczną wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?
 • Czy od wydatków eksploatacyjnych związanych z autem instytucja kultury może odliczać 100% VAT i jak powinna traktować prewspółczynnik i proporcję?
 • Czy koszty prowadzenia orkiestry nieujętej w strukturach instytucji można sfinansować z dotacji podmiotowej?
 • Czy instytucja kultury musi zgłaszać do urzędu skarbowego rachunek bankowy, który będzie wykorzystany tylko raz do zapłaty faktury z dotacji celowej?
 • Jak szczegółowy powinien być regulamin ZFŚS?
 • Jak rozliczyć VAT od współorganizacji spektaklu, jeśli każda z instytucji będzie we własnym zakresie ponosiła różne koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem?
 • Które osoby przed dopuszczeniem do pracy z dziećmi instytucja kultury ma obowiązek sprawdzić, czy nie występują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić zmianę umowy o pracę kierownika w instytucji kultury, którego organizator — zgodnie ze statutem — powołał na stanowisko zastępcy dyrektora?
 • Czy instytucja kultury może odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?
 • Jak zgodnie z przepisami użyczyć składnik majątku instytucji kultury innemu podmiotowi? Co zrobić z amortyzacją takiego środka trwałego?
 • Jak poprawnie zsumować wartość zakupów przy zamówieniach podprogowych (o wartości do 130 000 zł)?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2024) [Zapowiedzi]

 • Czy organizator może być mobberem dyrektora instytucji kultury?
 • Czy pracodawca może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych?
 • Czy instytucja kultury ma prawo amortyzować podatkowo składniki majątku wykorzystywane zarówno w działalności kulturalnej, jak i w działalności gospodarczej?
 • Czy pokrywanie przez instytucję kosztów wyjazdów osób reprezentujących instytucję podczas różnych konkursów czy festiwali stanowi dla nich przychód podatkowy?
 • Czy usługi cateringowe instytucja można sfinansować z dotacji podmiotowej czy tylko ze środków własnych?
 • Jakie przychody domu kultury korzystają ze zwolnienia od VAT i nie wchodzą w związku z tym do limitu 200 000 zł zwolnienia podmiotowego?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do organizowanych przez instytucję półkolonii?
 • Jak rozliczyć pracę w sobotę niepełnoetatowca?
 • Jak ująć w JPK_VAT zwolnione z VAT opłaty pobierane za nauczanie języków obcych?
 • Czy dodatek specjalny i nagrodę roczną wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?
 • Czy samorządowy ośrodek kultury ma obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego budynków?
 • Jakie konsekwencje podatkowe rodzi po stronie instytucji kultury najem sali w zabytkowym budynku?
 • Jakie obowiązki ma instytucja kultury, jeśli jej pracownik zgłosił się do terytorialnej służby wojskowej?
 • Czy można przenieść urlop pracownikowi, który odchodzi na emeryturę i będzie znowu zatrudniony w instytucji kultury na okres kolejnej umowy o pracę?
 • Z jakich środków sfinansować modernizację programu funkcjonalno-użytkowego?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę polisy ubezpieczeniowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2024) [Zapowiedzi]

 • Czy instytucja kultury może udzielić dotacji celowej innym instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym?
 • Jakie obowiązki ma instytucja kultury, jeśli jej pracownik zgłosił się do terytorialnej służby wojskowej?
 • Z jakich środków sfinansować modernizację programu funkcjonalno-użytkowego?
 • Jeśli wbrew obowiązkowi biblioteka publiczna nigdy nie sporządzała sprawozdania z zamówień publicznych, to czy należy za wcześniejsze lata uzupełnić takie sprawozdania? Jeśli tak, to za ile lat wstecz i jak je przekazać?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę polisy ubezpieczeniowej?
 • Czy połączenie instytucji kultury stanowi podstawę do odwołania dotychczasowych dyrektorów instytucji kultury?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do organizowanych przez instytucję półkolonii?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w rocznym kursie języka angielskiego? Kto powinien podjąć o tym decyzję?
 • Czy remont instytucji można sfinansować ze środków własnych?
 • Czy wystawienie w styczniu 2024 r. refaktury za media za cały 2023 rok wchodzi do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT za 2023 rok czy za kolejny?
 • Jak ująć w JPK_VAT zwolnione z VAT opłaty pobierane za nauczanie języków obcych?
 • Czy instytucja kultury, która wypłaca szkole nagrodę w konkursie, powinna pobrać podatek dochodowy?
 • Czy do zakresu obowiązków instruktora kultury można dodać obowiązki związane z pracą w filii biblioteki?
 • Jakie konsekwencje podatkowe rodzi po stronie instytucji kultury najem sali w zabytkowym budynku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2024) [Zapowiedzi]

 • Jaką stawkę VAT zastosować do zajęć organizowanych przez instytucję kultury, a które z nich mogą być zwolnione z VAT?
 • Jak rozliczyć podatkowo koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach zapłatę za akredytację, jeśli instytucja nie otrzymała do tej pory faktury?
 • Jak ustalić czas pracy instruktorów na wyjazdowych warsztatach z dziećmi?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę polisy ubezpieczeniowej?
 • Jakie możliwości ma instytucja, gdy organizuje imprezę kulturalną o wartości powyżej 130 000 zł?
 • Czy refakturując koszty ubezpieczenia wystawy na inny podmiot, instytucja kultury powinna opodatkować je VAT, a jeśli tak, to z jaką stawką?
 • Jak zaksięgować fakturę za dostęp do publikacji elektronicznych?
 • Czy instytucja kultury może zrezygnować z dochodzenia od pracownika zwrotu nienależnie pobranego świadczenia urlopowego?
 • Czy w komisji konkursowej na dyrektora instytucji kultury może być protokolant?
 • Czy ten sam pracownik może mieć przyznane dwa dodatki specjalne?
 • Czy rok obrotowy i podatkowy instytucji kultury powinien być opisany w statucie?
 • Jak prawidłowo wprowadzić różne systemy czasu pracy w instytucji kultury?
 • W jakim zakresie główny księgowy odpowiada za inwentaryzację zbiorów muzealnych?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2024) [Zapowiedzi]

 • Czy kwestie związane z rokiem obrotowym i rokiem podatkowym powinny znaleźć się w statucie instytucji kultury?
 • Co zrobić, gdy fundusz rezerwowy instytucji kultury jest niewystarczający na pokrycie straty?
 • Czy zastępca dyrektora instytucji kultury może być także głównym księgowym?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę polisy ubezpieczeniowej?
 • Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach uniwersytetu trzeciego wieku oraz czesne pobierane od uczestników powinny być opodatkowane VAT?
 • Jak wprowadzić prawidłowe zapisy dotyczące premii w regulaminie wynagradzania?
 • Gdzie powinny być prowadzone akta osobowe dyrektora i czy konieczne jest potwierdzanie przez niego obecności w pracy?
 • W jakim przypadku szkolenie bhp dla bibliotekarzy może przeprowadzić dyrektor instytucji kultury?
 • Czy do przychodów instytucji kultury do limitu 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia z VAT wlicza się otrzymane darowizny i odszkodowania?
 • Czy pracownikowi zatrudnionemu w dwóch instytucjach kultury na część etatu należy się jedno świadczenie — tzw. wczasy pod gruszą — czy dwa?
 • Jak zaksięgować fakturę za dostęp do publikacji elektronicznych?
 • Jak prawidłowo wprowadzić różne systemy czasu pracy w instytucji kultury?
 • Czy poniesienie przez instytucję kultury kosztów podróży służbowej zleceniobiorcy stanowi dla niego przychód podatkowy?
 • Jak rozliczyć podatkowo koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych gadżetami reklamowymi?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2024) [Zapowiedzi]

 • Czy dyrektor instytucji kultury może, zgodnie z zawartą pomiędzy nim a organizatorem umową w sprawie warunków organizacyjno-finansowych, otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za zrealizowane przedsięwzięcia, w tym np. za prowadzenie dyrygentury koncertów, nagranie płyty?
 • Czy do przychodów instytucji kultury do limitu 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia z VAT wlicza się otrzymane darowizny i odszkodowania?
 • Czy instytucja kultury może amortyzować jednorazowo fabrycznie nowe środki trwałe o wartości do 100 000 zł?
 • Czy po ustaniu powołania byłemu dyrektorowi instytucji, zatrudnionemu na innym stanowisku pracy, należą się dni wolne za przepracowane niedziele i święta w czasie pełnienia swojej funkcji?
 • Czy ośrodek kultury, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, musi ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej również przychody z tej działalności?
 • Jeśli imprezę sfinansowano z budżetu gminy, to czy komisja rewizyjna może żądać od instytucji dokumentacji z imprezy sprzed trzech czy czterech lat, czy tylko na bieżąco?
 • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?
 • Z jakiego okresu obliczyć podstawę wymiaru zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego dla pracownika instytucji kultury, któremu kilka miesięcy wcześniej skończyło się powołanie na dyrektora?
 • Czy dzień wolny za pracę w sobotę (przypadającą ostatniego dnia miesiąca) można odebrać w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Jak rozliczyć podatkowo koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych wytworzenie rzeźby sfinansowane z dotacji celowej oraz z darowizny?
 • Jakie dokumenty instytucja powinna przygotować i udostępnić na żądanie biegłego rewidenta?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2023) [Zapowiedzi]

 • Jak ująć w księgach rachunkowych wytworzenie rzeźby sfinansowane z dotacji celowej i z darowizny?
 • Z jaką stawką VAT wystawić fakturę zleceniodawcy za przygotowanie projektu artystycznego obejmującego m.in. projekcję wyprodukowanego filmu?
 • Jakie dokumenty instytucja powinna przygotować i udostępnić na żądanie biegłego rewidenta?
 • Czy pracownicy na zasiłku chorobowym, a następnie macierzyńskim należy wypłacić dodatek stażowy za część miesiąca?
 • Jak prawidłowo wprowadzić różne systemy czasu pracy w instytucji kultury?
 • Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego dla pracownika instytucji kultury, któremu kilka miesięcy wcześniej skończyło się powołanie na dyrektora?
 • Czy dzień wolny za pracę w sobotę (przypadającą ostatniego dnia miesiąca) można odebrać w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Jak rozliczyć podatkowo koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?
 • W jaki sposób ująć zakup kart podarunkowych w konkursie w księgach rachunkowych, jeśli instytucja nie jest podatnikiem VAT?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2023) [Zapowiedzi]

 • Czy ustępujący ze swojego stanowiska dyrektor ma prawo podejmować jeszcze decyzje kadrowe, finansowe, repertuarowe, które wykraczają już poza okres jego umocowania do zarządzania instytucją?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych operacje gospodarcze związane z decyzją o zaniechaniu inwestycji?
 • Jakie dokumenty instytucja powinna przygotować i udostępnić na żądanie biegłego rewidenta?
 • Jakie skutki w podatku dochodowym i w VAT wywołuje nieodpłatny wynajem sali przez instytucję kultury?
 • Czy przy wyliczeniu proporcji i prewspółczynnika instytucja bierze pod uwagę obrót z ubiegłego roku czy z roku bieżącego?
 • Czy instytucja powinna prowadzić ewidencję wyjść służbowych i prywatnych pracowników?
 • Czy można ujawnić ZAiKS wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z artystą na potrzeby wyliczenia licencji, jeżeli w umowie z artystą jest klauzula o poufności?
 • Dlaczego organizator nie sprawuje nadzoru nad instytucją kultury?
 • Czy biblioteka publiczna może starać się o sprzedaż niskoprocentowego alkoholu w prowadzonej przez nią małej kawiarence, w której odbywają się także wernisaże?
 • Czy specjalista ds. kadr i płac może mieć w zakresie obowiązków nadzór nad terminowością przeglądów okresowych budynków należących do instytucji kultury?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?
 • W jaki sposób ująć zakup kart podarunkowych w konkursie w księgach rachunkowych, jeśli instytucja nie jest podatnikiem VAT?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2023) [Zapowiedzi]

 • Dlaczego organizator nie sprawuje nadzoru nad instytucją kultury?
 • Jak ująć rekultywację terenu w księgach rachunkowych instytucji kultury?
 • Jak powinna wyglądać nowa informacja o warunkach zatrudnienia pracownika w instytucji kultury, w której wprowadzony jest regulamin pracy i wynagradzania?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy nagroda okolicznościowa z MKiDN przyznana z okazji 45-lecia działalności instytucji może być wypłacona również kierownikowi działu organizacyjnego, głównemu księgowemu i dyrektorowi?
 • W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych korektę rozliczenia dotacji celowej sfinansowaną z dotacji podmiotowej?
 • Z jaką stawką VAT wystawić fakturę za realizację spektaklu na rzecz innej instytucji kultury?
 • Czy w koszcie realizacji dożynek gminnych na zlecenie gminy można uwzględnić dodatki specjalne dla pracowników za realizacje zadania?
 • Czy instytucja kultury w ramach podziękowania wolontariuszom za udział w organizowanym koncercie, może rozdać im nieodpłatnie bony podarunkowe o wartości 50 zł do jednej z sieci sklepów z logo imprezy?
 • Jak w JPK_VAT ująć sprzedaż biletów online?
 • W jaki sposób ująć zakup kart podarunkowych w konkursie w księgach rachunkowych, jeśli instytucja nie jest podatnikiem VAT?
 • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2023) [Zapowiedzi]

 • Czego dotyczą najnowsze zmiany w ustawie o działalności kulturalnej?
 • Kiedy instytucja kultury powinna raportować schematy podatkowe?
 • Czy prenumerata czasopism może być ujmowana za pomocą konta 400 „Amortyzacja”?
 • Czy organizator może w trakcie roku uchylić uchwałę w sprawie zwolnienia instytucji kultury od podatku od nieruchomości?
 • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?
 • Jak policzyć w danym miesiącu dni do przepracowania po urlopie bezpłatnym, jeśli pracownik jest zatrudniony na pół etatu?
 • W jaki sposób ująć zakup kart podarunkowych w konkursie w księgach rachunkowych, jeśli instytucja nie jest podatnikiem VAT?
 • Czy organizator może przeprowadzić audyt wewnętrzny w muzeum?
 • Czy biblioteka może bezpłatnie za zgodą organizatora użyczyć pomieszczenia innej instytucji kultury?
 • Czy w związku z wypłatą nagród rocznych konieczne jest utworzenie funduszu nagród?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?
 • Jak powinna wyglądać nowa informacja o warunkach zatrudnienia pracownika w instytucji kultury, w której wprowadzony jest regulamin pracy i wynagradzania?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2023) [Zapowiedzi]

 • Jak po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy prawidłowo zawierać umowy na okres próbny?
 • Czy drugą część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych instytucja kultury może przelać na konto ZFŚS na przykład w sierpniu?
 • Czy biblioteka może bezpłatnie za zgodą organizatora użyczyć pomieszczenia innej instytucji kultury?
 • Kiedy rozpoznać import usług i jak go wykazać w JPK_VAT?
 • Jak powinna wyglądać nowa informacja o warunkach zatrudnienia pracownika w instytucji kultury, w której wprowadzony jest regulamin pracy i wynagradzania?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy w związku z wypłatą nagród rocznych konieczne jest utworzenie funduszu nagród?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby instytucja kultury mogła rozpocząć prowadzenie działalności kulturalnej?
 • Czy instytucja może amortyzować połowę budynku, której jest współwłaścicielem?
 • Czy organizator samorządowej instytucji kultury ma prawo pytać o wynagrodzenie, wymiar etatu oraz zakres obowiązków głównego księgowego tej instytucji?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?
 • Czy opłaty wpisowe na konkurs piosenki podlegają opodatkowaniu VAT? Jaką stawkę VAT należy zastosować?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2023) [Zapowiedzi]

 • Czy w umowie o dzieło można zapisać, że wysokość wynagrodzenia artysty stanowi 1/2 wartości utargu ze sprzedaży biletów na koncert, w którym weźmie on udział?
 • Jakie niezbędne informacje instytucje kultury powinny zamieszczać na tworzonym przez nie Biuletynie Informacji Publicznej?
 • Czy w podstawie odprawy emerytalnej powinna być ujęta kwota dodatku specjalnego?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych należność na roszczenia sporne?
 • Czy opłaty wpisowe na konkurs piosenki podlegają opodatkowaniu VAT? Jaką stawkę VAT należy zastosować?
 • Jak prawidłowo udzielać dni wolnych za pracę w niedzielę, jeśli w instytucji kultury obowiązuje równoważny system czasu pracy?
 • Czy sprzedaż napojów i przekąsek za pośrednictwem automatu vendingowego podlega ewidencji z wykorzystaniem kasy rejestrującej?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek uzyskania opinii właściwego terenowego archiwum państwowego o projekcie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt?
 • Jak zaksięgować kolejne ulepszenie środka trwałego?
 • Jak refakturować energię elektryczną na inny podmiot, jeśli instytucja kultury jest zwolniona od VAT?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?