Biblioteka zawarła w 2017 r. umowę z autorem na zakup kilkunastu różnych zilustrowanych legend. Biblioteka wyda te legendy w formie publikacji książkowej w 2018 r. Autor przenosi na wydawcę na zasadach wyłączności, wszelkie autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania dziełem. Z tytułu wykonania dzieła i przeniesienia praw autorowi przysługuje wynagrodzenie powyżej 3500 zł, a wartość jednej legendy nie przekracza 600 zł. W polityce rachunkowości biblioteki znajduje się postanowienie, zgodnie z którym składniki majątku trwałego o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej do 600 zł są zarachowane bezpośrednio w koszty, natomiast przy składnikach majątku trwałego o wartości początkowej powyżej 600 zł, a niższej lub równej 3500 zł dokonuje się amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania w 100%, zaś składniki majątkowe o wartości przekraczającej 3500 zł są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po ujęciu ich w ewidencji.
Czy biblioteka powinna zaliczyć zakup legend do wartości niematerialnych i prawnych oraz jak zaksięgować zakup praw autorskich?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.