Organizator planuje budowę przepompowni ścieków ze środków samorządowej instytucji kultury. Statut instytucji nie zawiera postanowień uprawniających do realizacji działania inwestycyjnego w postaci budowy przepompowni ścieków.
W zakresie gospodarowania mieniem publicznym statut instytucji stanowi, że administracja obiektów, wymienionych w załączniku do statutu oraz w umowie o administrowanie, obejmuje wykonywanie bieżących prac remontowych i konserwatorskich, prowadzenie i utrzymywanie administrowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
Zapisy statutu w zakresie gospodarki finansowej określają, że instytucja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Otrzymuje z budżetu gminy corocznie dotację w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
Czy tego typu inwestycja może być realizowana ze środków dotacji celowej lub z dochodów własnych z działalności gospodarczej instytucji?
W jakim zakresie za decyzję w tej sprawie oraz dokonywane płatności odpowiedzialność ponosi główny księgowy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: