W dużej bibliotece publicznej działa wydawnictwo. W ciągu roku biblioteka pozyskuje środki na druk czasopism oraz książek o tematyce branżowej i nie tylko. Ze statutu biblioteki wynika, że wpływy z opłat pobieranych przez bibliotekę za usługi i wydawnictwa są dochodami własnymi.
Z kolei w polityce rachunkowości instytucji zapisano, że produkty gotowe (wydawnictwa własne) wycenia się według cen nabycia netto lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Natomiast odpisy aktualizujące tworzy się w połowie ich wartości, gdy nie wykazują ruchu przez rok, a w pełnej wysokości na wydawnictwa niewykazujące ruchu przez ponad 2 lata.
Czy biblioteka może sprzedawać wydawane publikacje i czy może na tym dodatkowo zarabiać?
Jaką wartość należy przyjąć, wyceniając do bilansu niesprzedane publikacje, które pozostały w magazynie biblioteki?
Czy po dokonaniu odpisów aktualizujących wartość publikacji ulega zmniejszeniu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.