• Od 1 maja 2011 r. kasy zastosują instytucje kultury
  • Ustawodawca ułatwia im zadanie, przyznając ulgę na jej zakup
  • Za ich niezainstalowanie grozi kara

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. Nr 138, poz. 930). W wyniku likwidacji zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas wśród grup zawodowych podatników od 1 maja br. zobowiązanych do stosowania kas są świadczący usługi w zakresie kultury i sportu. Podatnikom tym przysługuje ulga — mogą odliczyć od podatku 90% ceny netto kasy fiskalnej, jednak nie więcej niż 700 zł.

Za niezainstalowanie kasy fiskalnej naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej może nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe (30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług od dnia powstania obowiązku ewidencjonowania do momentu jej rozpoczęcia).

Ponadto niedopełnienie lub naruszenie obowiązków rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fi skalnych (np. niewydanie paragonu) grozi karą grzywny za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.