• Do 2013 r. będzie zwolnionych 10% pracowników
  • Obniży to koszty funkcjonowania administracji
  • Do uchwalonej ustawy Prezydent RP ma jednak zastrzeżenia

Od 1 lutego 2011 r. ma obowiązywać (w chwili oddania numeru do druku Prezydent RP skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego) ustawa z 16 grudnia 2010 r. o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2013, stanowi część pakietu konsolidacji finansów publicznych. Jej celem jest:

  • umożliwienie ograniczenia o 10% zatrudnienia w administracji publicznej w stosunku do stanu zatrudnionych pod koniec II kwartału 2010 r.,
  • poprawienie efektywności wykonywanych zadań poprzez zmiany w strukturze zatrudnienia oraz
  • obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej.

Redukcja zatrudnienia obejmie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (w rozumieniu Kodeksu pracy) w m.in.: państwowych jednostkach budżetowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwowym Funduszu Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji oraz Modernizacji Rolnictwa i innych agencjach.

Nie będą zwalniani pracownicy, którzy są objęci szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, m.in. pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, główni księgowi jednostek, pracownicy służby BHP.

Pozycja ustrojowa oraz charakter wykonywanych zadań spowodowały, że z obowiązku ograniczenia zatrudnienia są wyłączone: uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe instytucje kultury, Państwowa Akademia Nauk, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki prowadzone przez administrację rządową.

Racjonalizacja nie obejmie kancelarii m.in.: Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, a także TK, SN, NSA i jego wojewódzkich odpowiedników, GIODO, IPN i PIP.