• Planowana jest nowelizacja rozporządzenia
  • Dotyczy ona kwalifikacji nie tylko bibliotekarza
  • Uporządkuje to dotychczasowe przepisy

W I kwartale harmonogramu prac legislacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2011 r. znalazły się prace dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. Nr 41, poz. 419).

Proponowane zmiany będą miały charakter porządkujący i dostosowujący do obecnie funkcjonujących aktów prawnych m.in. w zakresie pracowników służby bibliotecznej oraz wykazu szkól wyższych, szkół i innych form kształcenia, których ukończenie uznaje się za wykształcenie biblioteczne i przygotowanie pedagogiczne.