• E-aukcja bez podpisu elektronicznego
  • Tym samym zniknie niepotrzebny koszt
  • Przedsiębiorcy chętniej przystąpią do przetargów

W Urzędzie Zamówień publicznych są przygotowywane założenia do nowelizacji ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych. Wśród propozycji zmian znalazła się jedna dotycząca aukcji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Pozytywne jest, że zwiększa się skalę jej stosowania poprzez umożliwienie składania ofert nieopatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia oferty najkorzystniejszej złożonej w toku aukcji elektronicznej przed upływem terminu wyznaczonego przez zamawiającego (nie krótszego niż 3 dni robocze od zamknięcia aukcji), z wyjątkiem tych sytuacji w których zamawiający uzna za skuteczne pisemne potwierdzenie doręczone po tym terminie. Jest to konieczne ze względu na wymóg zachowania formy pisemnej, a jedynie taka forma jest jej równoważna.