• Posłowie uchwalili zmiany jednomyślnie
  • Mniej obowiązków będą mieli przedsiębiorcy chcący zawiesić działalność gospodarczą
  • Teraz ustawą zajmie się Senat

4 marca 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości (druk sejmowy nr 2566, autorstwa sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne państwo” ds. związanych z ograniczeniem biurokracji). Posłowie postanowili, że przedsiębiorca zamierzający zawiesić działalność gospodarczą będzie miał mniej obowiązków. Zwolniony będzie więc ze wszystkich wymogów dokumentacyjnych i sprawozdawczych, które nie są konieczne dla ustalenia jego zobowiązań wobec Skarbu Państwa i osób prywatnych. I tak np. nie będzie musiał prowadzić ksiąg rachunkowych, a także sporządzać, badać i składać w sądzie rejestrowym oraz publikować sprawozdań finansowych z działalności.

Uwaga! Zwolnienie to dotyczyć będzie tylko pełnego roku obrotowego, w którym trwa stan zawieszenia. Dziś zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółkach kapitałowych odbywa się nawet wtedy, gdy działalność gospodarcza spółki w całym poprzedzającym roku obrotowym była zawieszona. Po wejściu w życie tej noweli ustawy (tj. po upływie 14 dni od jej ogłoszenia — o ile Senat tego nie zmieni) nie będzie to już konieczne. Pod warunkiem jednak, że w okresie tym nie miało miejsce żadne zdarzenie gospodarcze, w wyniku którego powstałby obowiązek zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki.