Zaczynają obowiązywać nowe formularze do wyceny zabytkowych map czy partytur wwożonych do Polski.

Od 23 marca 2011 r. instytucje kultury wyspecjalizowane w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcy, podmioty gospodarcze handlujące w Polsce zabytkami i organy administracji publicznej powinny sporządzać ocenę zabytkowych map czy np. partytur, jakie mają być wwiezione do Polski, na formularzach określonych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Tego dnia, czyli po upływie 14 dni od opublikowania, zaczęło bowiem obowiązywać rozporządzenie z 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 50, poz. 256).

Formularze stanowią załączniki do ww. rozporządzenia i obejmują nie tylko szczegółowy opis zabytku, jego wartość rynkową czy dane podmiotu dokonującego oceny czy wyceny, ale także zdjęcie zabytku.