Usługi konserwatorskie i restauratorskie dotyczące zabytków będą zwolnione od podatku.

Do konsultacji międzyresortowych trafił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów zaproponowało w nim zwolnienie od tego podatku usług konserwatorskich i restauratorskich. Będzie ono stosowane pod warunkiem, że prace będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a zabytek — przed rozpoczęciem i w okresie wykonywania prac — będzie wpisany do rejestru zabytków, inwentarza muzeum lub będzie wchodził w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Ponadto wymagana też będzie zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac.

Jak twierdzi MF, przepisy, które będą obowiązywać do końca 2011 r. umożliwią objęcie specjalistyczną ochroną większej ilości dzieł sztuki.