13 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 88, poz. 497).

Nowe przepisy wymagają, by takie sprawozdanie zawierało m.in. nazwę, siedzibę i adres organizacji, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe, numer wpisu do KRS oraz numer REGON. A ponadto aktualny statut, informacje o strukturze organizacyjnej i działalności.

W tej ostatniej kwestii przepisy wymagają przedstawienia m.in. obowiązujących w roku sprawozdawczym tabel wynagrodzeń prawomocnie zatwierdzonych przez Komisję Prawa Autorskiego (lub sąd) wraz z kopiami orzeczeń wydanych w celu ich zatwierdzenia.