Od 14 maja 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 18 kwietnia 2011 r. zmieniającego dotychczasowe regulacje w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 89, poz. 511).

Minister postanowił w nim m.in., że w statutach szkół policealnych i pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury nie będą określane programy wychowawcze szkół oraz sposoby współpracy szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

W statucie ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkoły baletowej, realizującej projekt edukacyjny, określony zostanie natomiast sposób i kryteria oceny opisowej za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego i zakres zadań nauczycieli.

Minister dał też publicznym szkołom i placówkom artystycznym oraz zespołom tych szkół i placówek czas do 31 maja 2011 r. na dostosowanie swoich statutów do wymogów rozporządzenia.