Każdy zabytek nieruchomy, ruchomy i archeologiczny będzie wpisany do rejestru. Zasady prowadzenia tego rejestru określił minister kultury i dziedzictwa narodowego w wydanym właśnie rozporządzeniu z 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. Nr 113, poz. 661).

I tak, rejestr będzie prowadzony w formie ksiąg, osobno dla zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych. Znajdzie się w nim informacja nie tylko o przedmiocie i zakresie ochrony, ale i np. o miejscu położenia lub przechowywania zabytku, jego właścicielu czy posiadaczu oraz skreśleniu z rejestru.

Nowe przepisy przewidują prowadzenie karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, która ma zawierać:

 • nazwę zabytku,
 • czas jego powstania,
 • miejscowość,
 • adres,
 • przynależność administracyjną,
 • współrzędne geograficzne,
 • poprzednie nazwy miejscowości,
 • właściciela i jego adres,
 • użytkownika i jego adres,
 • formy ochrony,
 • materiały graficzne,
 • historię,
 • opis,
 • kubaturę,
 • powierzchnię użytkową,
 • pierwotne przeznaczenie,
 • użytkowanie obecne,
 • stan zachowania,
 • istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie,
 • akta archiwalne,
 • uwagi,
 • adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach,
 • bibliografię,
 • opracowanie karty ewidencyjnej,
 • źródła ikonograficzne i miejsce ich przechowywania,
 • załączniki.

Zabytek nieruchomy będzie też posiadał kartę adresową zabytku nieruchomego, którą wójt (burmistrz lub prezydent) będzie włączał do gminnej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w karcie adresowej są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym.

Minister w rozporządzeniu postanowił ponadto, że karta adresowa będzie przechowywana w archiwum zakładowym urzędu gminy.

Nowe przepisy weszły w życie z dniem ich ogłoszenia, czyli 2 czerwca 2011 r.