Instytucje kultury prowadzące sprzedaż, np. biletów, za pomocą kas fi skalnych będą musiały przechowywać kopie dokumentów kasowych sporządzonych na papierowym nośniku, potwierdzających dokonanie sprzedaży do 31 grudnia 2012 r. przez okres nie krótszy niż 2 lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.

Tak postanowił minister finansów w rozporządzeniu z 24 czerwca 2011 r. zmieniającym dotychczasowe przepisy w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 140, poz. 818).

Nowe przepisy, które zaczęły obowiązywać 21 lipca 2011 r., ograniczyły się jedynie do zmiany § 19 ust. 1 wydanego wcześniej rozporządzenia.