Nie więcej niż 23 lata skończone w danym roku może mieć kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy semestr do pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej i animatorów kultury.

Tak postanowił minister kultury i dziedzictwa narodowego w rozporządzeniu z 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do drugich (Dz.U. Nr 142, poz. 831).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli 8 lipca 2011 r. Z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 5, które zaczną obowiązywać 1 września 2012 r. Pierwszy dotyczy przyjmowania do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat albo 5 lat w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły. Drugi z przepisów dotyczy natomiast przyjmowania do pierwszej klasy szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia.
W tym przypadku o przyjęcie będzie mógł ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym będzie kończył co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat. Minister postanowił ponadto, że w roku szkolnym 2011/2012 będą przyjmowani:

  • do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia — kandydaci, którzy w roku 2011 kończą 7 lat,
  • do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia — kandydaci, którzy w 2011 r. kończą 7 lat.

Uwaga!
Dyrektorzy szkół będą mogli przyjąć do szkoły — na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecko, które przed 1 września 2011 r. kończy 6 lat. Taką możliwość przewidują przepisy rozporządzenia (tj. § 13 ust. 2 i § 14 ust. 2 rozporządzenia).

Najnowsze rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 7 września 1999 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 943), które straciło moc.