Pozostało już tylko zaakceptowanie lub odrzucenie przez Sejm poprawek senackich do ustawy zmieniającej przepisy o organizowaniu działalności kulturalnej, by ustawa mogła trafić do podpisu prezydenta.

Uchwalona 1 lipca 2011 r. nowelizacja, która ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, wprowadza przepisy, zgodnie z którymi:

  • działalność kulturalna instytucji artystycznej organizowana będzie w oparciu o sezony artystyczne, na które będą ustalane plany repertuarowe; sezon będzie rozpoczynał się 1 września, a kończył 31 sierpnia następnego roku;
  • dyrektor instytucji kultury będzie powoływany przez organizatora na czas określony (dyrektor instytucji artystycznej na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych, a dyrektor instytucji innej niż instytucja artystyczna — od trzech do siedmiu lat), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w danej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję; odwołanie dyrektora będzie odbywało się w tym samym trybie, a odwołanie dyrektora samorządowej instytucji kultury będzie odbywało się po zasięgnięciu opinii ministra kultury i dziedzictwa narodowego;
  • statut instytucji kultury będzie mógł przewidywać utworzenie jednego lub kilku stanowisk zastępcy dyrektora, określając przy tym tryb ich powołania i odwołania;
  • organizator instytucji kultury będzie mógł powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej na okres nie krótszy niż trzy lata, określając w umowie o zarządzanie instytucją kultury m.in. warunki wynagradzania zarządcy, sposób podziału zysków, kryteria oceny pracy zarządcy czy tryb przeprowadzania kontroli;
  • organizator będzie mógł dokonywać połączeń instytucji kultury (w tym tych prowadzących działalność w różnych formach) lub podziału instytucji kultury;
  • przychodami instytucji kultury będą przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego, środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł;
  • wartość majątku instytucji kultury będzie odzwierciedlał fundusz instytucji kultury, który ma odpowiadać wartości mienia wydzielonego dla instytucji;
  • pracownik instytucji artystycznej będzie mógł otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, w szczególności za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia;
  • za wieloletnią pracę pracownik instytucji kultury będzie otrzymywał nagrodę jubileuszową, a przy przejściu na emeryturę czy rentę z tytułu niezdolności do pracy będzie mu przysługiwała jednorazowa odprawa pieniężna;
  • jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymywać dotacje na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury — zakres zadań i tryb udzielania dotacji określi minister kultury i dziedzictwa narodowego w rozporządzeniu.

Posłowie mogą zająć się poprawkami Senatu już na najbliższym posiedzeniu izby, zaplanowanym na 18–19 sierpnia 2011 r.