Można zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury.

Osoby, które w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2011 r. pobierały emeryturę, do której prawo zostało zawieszone od 1 października 2011 r., na podstawie art. 103 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mogą zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury na zasadach określonych w art. 194d–194h, o ile w wyniku tego zawieszenia nie pobrały emerytury przez co najmniej 18 miesięcy.

Dokładnie 1 października 2011 r. wchodzą w życie znowelizowane 10 czerwca 2011 r. przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. Nr 168, poz. 1001).

Nowe przepisy określają kto i na jakich zasadach ma prawo do ponownego ustalenia wysokości emerytury. O tym, jak ma być ponownie przeliczana emerytura decydować będzie przepis, na podstawie którego została przyznana.