Dłużnik alimentacyjny, który przez okres ostatnich sześciu miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie co najmniej 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów nie będzie mógł zostać uznany za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego trafi do starosty dopiero wtedy, gdy decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna. Tak stanowi nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 205, poz. 1212). Jej przepisy, z jednym wyjątkiem, zaczną obowiązywać 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy będzie następowało na pisemny wniosek organu właściwego dłużnika, skierowany do starosty, gdy:

  • ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich sześciu miesięcy w każdym miesiącu wywiązywał się ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub
  • nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

Co ważne, wnioski o zatrzymanie prawa jazdy, które trafi ły do starosty przed wejściem w życie tej nowelizacji (czyli w praktyce — do 31 grudnia 2011 r.), a w sprawie nie została wydana decyzja ostateczna, będą zwracane do właściwego organu dłużnika, by ten raz jeszcze przeprowadził postępowanie, ale tym razem na zasadach i w trybie określonym nowymi przepisami.