Konkurs i olimpiada mają być organizowane z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, a turniej — z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych takim planem.

Nowe zasady organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych określił właśnie minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Jego rozporządzenie z 4 października 2011 r. wydane właśnie w tej sprawie (Dz.U. Nr 224, poz. 1346) obowiązuje od 3 listopada 2011 r.
Zgodnie z nim, organizatorem konkursu, turnieju lub olimpiady mogą być:

  • minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego,
  • specjalistyczna jednostka nadzoru, czyli Centrum Edukacji Artystycznej,
  • szkoła artystyczna,
  • państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna,
  • inna osoba prawna,
  • osoba fizyczna.

Konkurs, turniej lub olimpiada mają zostać zorganizowane według specjalnie na tę okoliczność opracowanego regulaminu. Ministerstwo chce, by to w nim określona została nazwa odpowiednio konkursu, turnieju lub olimpiady, program merytoryczny zawierający zakres tematyczny lub repertuar, wskazanie materiałów lub źródeł i informacje na temat instrumentarium oraz wydawnictw nutowych, w przypadku konkursu, turnieju lub olimpiady w zakresie gry na instrumencie.

W regulaminie mają znaleźć się również data i miejsce przeprowadzania konkursu, turnieju lub olimpiady, warunki uczestnictwa oraz sposób oceniania i nagradzania, a także tryb pracy komisji podejmującej decyzje w sprawie oceniania i nagradzania uczestników.

Konkursy organizowane w roku szkolnym 2011/2012 są przeprowadzane na dotychczasowych zasadach.

Nowe przepisy zastąpiły rozporządzenie z 10 września 1999 r. wydane przez ministra kultury i sztuki (Dz.U. Nr 87, poz. 975).