Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach muzycznych ma osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w wyższej szkole muzycznej na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. Musi też posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Tak postanowił minister kultury i dziedzictwa narodowego. W rozporządzeniu z 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 224, poz. 1345) zdecydował także, że kwalifikacje te uprawniają do nauczania następujących przedmiotów:

  • historia muzyki z literaturą muzyczną,
  • literatura muzyczna,
  • formy muzyczne,
  • folklor (muzyczny),
  • audycje muzyczne,
  • zasady muzyki.

Kwalifi kacje posiada także osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku muzykologia w innej niż wyższa szkoła muzyczna szkole wyższej oraz przygotowaniem pedagogicznym.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać po upływie 14 dni od ich opublikowania w Dzienniku Ustaw, czyli 3 listopada 2011 r. Tym samym moc obowiązującą utraciły dotychczasowe przepisy w tej sprawie z 6 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 135).