Wniosek zainteresowanej osoby, zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu w organie rentowym, stanowi podstawę do wszczęcia postępowania o przyznanie świadczenia, wznowienie postępowania w sprawie świadczenia przez organ rentowy czy inne żądanie w sprawie przyznanego świadczenia. W szczególności — ponownego ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości, przyznania dodatku do pobieranego świadczenia czy zawieszenia prawa do świadczenia.

Tak postanowił Minister Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1412).

Minister postanowił, że wniosek o przyznanie świadczenia powinien zawierać:

  • imię i nazwisko zainteresowanego,
  • datę urodzenia zainteresowanego,
  • numer PESEL zainteresowanego, a jeżeli nie nadano mu tego numeru — serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
  • adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji zainteresowanego,
  • ostatni adres miejsca zamieszkania zainteresowanego w Polsce — w przypadku osoby zamieszkałej za granicą, jeżeli zamieszkiwała uprzednio w Polsce,
  • adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania zainteresowanego — w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,
  • wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się zainteresowany,
  • wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem odpowiednich danych niezbędnych do jego wypłaty,
  • podpis zainteresowanego, pełnomocnika albo osoby upoważnionej przez zainteresowanego.

Jeśli natomiast wniosek dotyczy np. wznowienia postępowania w sprawie świadczenia przez organ rentowy, wówczas do wniosku należy również dołączyć m.in. numer świadczenia lub numer sprawy oraz wskazać organ, który ustalił prawo do świadczenia lub wypłaca świadczenie.

Rozporządzenie, które weszło w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia, czyli 23 listopada 2011 r., zastąpiło wcześniejsze rozporządzenie wydane przez Radę Ministrów 7 lutego 1983 r. A mianowicie rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalnorentowe i zasad wypłaty tych świadczeń.