Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, która poniosła straty na skutek powodzi musi do wniosku o przyznanie pomocy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem.

Tak zdecydował Minister Pracy i Polityki Społecznej, określając szczegółowe warunki i tryb przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi. Jego rozporządzenie z 15 listopada 2011 r. w tej sprawie weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli 28 listopada 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 256, poz. 1536). MPiPS postanowił, że fundusz w terminie 14 dni od otrzymania spełniającego wymogi wniosku, ma go rozpatrzeć i pisemnie powiadomić wnioskodawcę o wysokości przyznanych środków lub o odmowie ich przyznania z podaniem przyczyny włącznie. Jeśli jednak pieniądze zostaną przyznane, wówczas normalną koleją rzeczy jest podpisanie umowy z wnioskodawcą, w której określona zostanie:

  • wysokość środków,
  • przeznaczenie środków,
  • sposób rozliczenia środków,
  • warunki wypowiedzenia umowy,
  • czy otrzymane środki stanowią pomoc publiczną.