Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie honorował tytułem „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” osoby wskazane przez organy administracji publicznej oraz władze statutowe ogólnopolskich organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących statutową działalność kulturalną.

Dyplom dostaną również osoby, które we wnioskach do ministra wskażą również kierownicy placówek dyplomatycznych lub konsularnych RP. A także osoby wskazane przez Związek Rzemiosła Polskiego (dalej: ZRP).

Co ważne, ZRP będzie mógł opiniować wnioski złożone przez pozostałe podmioty, o ile oczywiście o taką opinię zwróci się do związku minister, który będzie rozpatrywał wnioski o nadanie tego honorowego tytułu. Tak postanowił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozporządzeniu z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” (Dz.U. Nr 8, poz. 39).

Zgodnie z przepisami, które zaczęły obowiązywać z dniem ich ogłoszenia, czyli od 12 stycznia 2012 r., we wniosku oprócz danych osobowych kandydata do tytułu podane mają być również dane o przebiegu działalności lub dorobku zawodowym kandydata, państwowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (w tym kopie dyplomu mistrzowskiego) lub dokumenty istotne dla oceny wniosku dyplomu (w tym kopie dyplomu z wystaw i konkursów branżowych). A także uzasadnienie nadania tytułu.