Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z własnej inicjatywy lub na wniosek, będzie nadawał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie z 5 stycznia 2012 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 69), które weszło w życie 3 lutego 2012 r., czyli po upływie 14 dni od jego opublikowania w Dzienniku Ustaw, odznaka będzie nadawana na wniosek:

  • posłów lub senatorów,
  • ministrów lub kierowników urzędów centralnych,
  • wojewodów,
  • marszałków województw,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmiotów prowadzących statutową działalność kulturalną, w tym organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury,
  • dyrektorów państwowych i samorządowych instytucji kultury,
  • rektorów szkół wyższych,
  • dyrektorów szkół artystycznych,
  • kierowników placówek dyplomatycznych i konsularnych RP.