Złoty, srebrny i brązowy będzie medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego określił właśnie wzór odznaki i jej miniatury, wzór wniosku o przyznanie medalu oraz wzór legitymacji potwierdzającej jego nadanie. Rozporządzenie ustala także warunki wydania jej duplikatu oraz sposób noszenia odznaki Medalu i jej miniatury.

Rozporządzenie z 5 stycznia 2012 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 70) w tej sprawie zaczęło obowiązywać 3 lutego 2012 r. To kolejne rozporządzenie wydane na podstawie znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230).

Zgodnie z nowymi przepisami we wniosku składanym do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy podać nie tylko dane kandydata i przyznane mu wcześniej (z uwzględnieniem roku i stopnia) medale niższego rzędu, ale także uzasadnienie przyznania tego medalu. Z opisem pracy w zakresie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochrony kultury i dziedzictwa narodowego włącznie.

Wraz z wejściem w życie tego rozporządzenia swoją moc utraciły obowiązujące do tej pory przepisy wykonawcze, a mianowicie rozporządzenie Ministra Kultury z 20 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 1235 ze zm.).