Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zarządzeniu z 2 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz. MKiDN z 2 kwietnia 2012 r. poz. 13) ogłosił nowy skład Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Członkowie Rady zostali powołani na kolejną 3–letnią kadencję, która będzie trwała do 2015 r. Rada do Spraw Muzeów składa się z 21 członków, w tym 10 wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 11 wybranych na zjeździe muzeów rejestrowanych (art. 7 ust. 2 ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach). Rada do Spraw Muzeów jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa.

Zarządzenie Ministra weszło w życie w dniu podpisania, czyli 2 kwietnia.