Instytucje kultury jako płatnicy zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, zleceniobiorcom czy artystom powinny poznać wydany niedawno przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrok z 16 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1188/11.

Sąd uznał, że jeśli płatnik nienależnie pobrał i odprowadził podatek, to nie może on złożyć do urzędu skarbowego wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Zdaniem Sądu wniosek taki może złożyć jedynie podatnik.

Sprawa dotyczyła płatnika, który pobrał nienależnie podatek i wpłacił go do urzędu skarbowego. Następnie złożył on wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami. Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia i zwrotu nadpłaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał rację organom podatkowym. Powołał się na art. 75 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707). Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może sam złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Sąd przypomniał też, że płatnik lub inkasent może domagać się stwierdzenia i zwrotu nadpłaty jedynie w określonych przypadkach, gdy (art. 75 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej):

  • w złożonej deklaracji wykazał lub wpłacił podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku lub
  • w złożonej deklaracji wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od należnej lub nie ma obowiązku złożenia deklaracji,
  • wpłacił podatek w wysokości większej od należnej.

Zdaniem Sądu z tego przepisu wynika, że w tym przypadku płatnikowi nie przysługiwało prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Jedynym podmiotem uprawnionym do stwierdzenia nadpłaty i odzyskania należności jest podatnik.