MKiDN wydał rozporządzenie o sposobie i trybie zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych.

W obowiązującym od 26 kwietnia 2012 r. rozporządzeniu z 2 kwietnia 2012 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U. z 11 kwietnia 2012 r., poz. 390):

 • określił sposób i tryb zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych innych niż Biblioteka Narodowa oraz biblioteki, których organizatorami są: szkoły wyższe, PAN i jednostki badawczo-rozwojowe,
 • ustalił wykaz tych bibliotek.

Biblioteki naukowe (art. 21 ust. 1 ustawy o bibliotekach):

 • służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych,
 • prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.

Do bibliotek naukowych może zostać zaliczona biblioteka spełniająca te dwa wymogi, w której:

 • znajduje się specjalistyczny zasób biblioteczny w zakresie co najmniej jednej dyscypliny naukowej albo artystycznej, który służy do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawiera wyniki badań,
 • zatrudniony jest co najmniej jeden bibliotekarz dyplomowany lub pracownik ze stopniem naukowym w zakresie bibliologii i informatologii lub w zakresie jednej z dyscyplin naukowych albo artystycznych zaliczonych do dziedziny nauki obsługiwanej przez bibliotekę, prowadzący działalność naukową albo działalność upowszechniającą naukę,
 • znajduje się infrastruktura techniczna i teleinformatyczna zapewniająca dostęp do bazy elektronicznych czasopism naukowych oraz innych elektronicznych baz danych służących do prowadzenia prac naukowych.

Z wnioskiem do MKiDN o zaliczenie biblioteki do biblioteki naukowej występuje jej organizator. Do wniosku trzeba dołączyć:

 • akt o utworzeniu biblioteki oraz jej statut — w przypadku biblioteki stanowiącej samodzielną jednostkę organizacyjną,
 • statut jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzi biblioteka, oraz regulamin biblioteki — w przypadku biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej,
 • informację o spełnianiu przez bibliotekę wspomnianych wyżej wymogów i kryteriów.

Minister przewidział także przepisy przejściowe. Biblioteki zaliczone do bibliotek naukowych przed 26 kwietnia 2012 r., a także te, które zostały zaliczone na podstawie dotychczasowych (poprzednich) przepisów, ale po 26 kwietnia 2012 r., w terminie 3 lat od dnia:

 • wejścia w życie rozporządzenia (26 kwietnia) — w przypadku pierwszej grupy bibliotek,
 • zaliczenia biblioteki do bibliotek naukowych — w przypadku drugiej grupy bibliotek — dostosują swoją działalność do wymaganych kryteriów.

W przypadku tych bibliotek ocenę w zakresie spełniania kryteriów przeprowadza się nie wcześniej niż 3 lata, a nie później niż 4 lata od dnia — odpowiednio — wejścia w życie rozporządzenia oraz zaliczenia biblioteki do bibliotek naukowych.