Od 1 lipca 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji (Dz.U. z 29 czerwca 2012 r. poz. 737).

Wnioskodawcy, czyli jednostki samorządu terytorialnego ubiegające się o taką dotację, mogą ją otrzymać na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury w zakresie:

 • zachowania, waloryzacji o ochrony dziedzictwa narodowego,
 • budowy i modernizacji infrastruktury kulturalnej, w tym obiektów publicznych, w których prowadzona jest działalność kulturalna.

Dotacja będzie przyznawana na wniosek złożony do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji oraz 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona. Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę wnioskodawcy i urzędu go obsługującego,
 • rodzaj zadania i opis projektu, który wnioskodawca zamierza realizować w ramach zadania, uwzględniający termin, cykl i miejsce realizacji, cel, zasięg terytorialny i liczbę uczestników projektu,
 • wysokość wnioskowanego dofinansowania oraz wysokość wkładu własnego z oświadczeniem o sytuacji finansowej wnioskodawcy,
 • preliminarz całkowitych kosztów projektu z harmonogramem realizacji projektu,
 • podpis skarbnika i osoby reprezentującej wnioskodawcę.

Wniosek będzie oceniany według trzech kryteriów:

 • stopnia zgodności projektu z wykonywanym zadaniem,
 • wartości merytorycznej projektu,
 • warunków finansowania projektu.

Zaakceptowany przez MKiDN wniosek będzie podstawą do zawarcia umowy z wnioskodawcą. Muszą się w niej znaleźć:

 1. szczegółowy opis projektu wykonywanego w ramach zadania i termin jego realizacji;
 2. kwota udzielonej dotacji, termin jej wykorzystania oraz termin i tryb przekazywania środków;
 3. zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez ministra;
 4. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
 5. warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioskodawca, któremu udzielono dotacji, ma obowiązek sporządzenia i przedstawienia ministrowi rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy.
Ewidencjonowanie i rozliczanie dotacji odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W rozporządzeniu określono też zasady rozpatrzenia wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia jego wejścia w życie, tj. do 1 lipca 2012 r. Zostaną one rozpatrzone na podstawie przepisów nowego rozporządzenia.