1 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz.U. z 30 maja 2012 r. poz. 610).

Z rozporządzenia wynika, że MKiDN oraz wszyscy inni ministrowie mogą przyznawać doroczne nagrody, biorąc pod uwagę znaczenie i uznanie dorobku, oryginalny charakter osiągnięć lub wspieranie i promocję działalności istotnej dla twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.

Nagrody takie można przyznać:

  • jako indywidualne lub zbiorowe,
  • w formie pieniężnej lub jako nagrody honorowe,
  • w trybie pozakonkursowym z własnej inicjatywy właściwego ministra lub w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra.

Co istotne, każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie i tylko jedną nagrodę za całokształt działalności.
Informacja o przyznanych nagrodach będzie publikowana w BIP na stronie internetowej właściwego ministra.

W przypadku nagród przyznawanych w trybie konkursu, ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informację o:

  • przedmiocie konkursu,
  • terminie i miejscu składania wniosków o przystąpienie do konkursu,
  • warunkach udziału w konkursie,
  • procedurze i terminie rozstrzygnięcia konkursu.

Do ogłoszenia tego trzeba będzie załączyć regulamin konkursu, a także wzór formularza wniosku o przyznanie nagrody zawierający dane dotyczące kandydata do nagrody: imię i nazwisko, pseudonim artystyczny, numer PESEL, adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wraz z wykazem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

Ogłoszenie o konkursie również trzeba opublikować w BIP na stronie internetowej właściwego ministra.

Wnioski o przyznanie nagrody będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

Warto pamiętać, że wnioski dotyczące nagród złożone przed 1 lipca 2012 r. podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów dotychczasowych (czyli rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, Dz.U. nr 50, poz. 593).