W Dz.U. z 6 czerwca 2012 r. pod poz. 637 opublikowano ustawę z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta m.in.:

  • wprowadza emeryturę częściową — ubezpieczonym, którzy nie osiągną wieku emerytalnego, będzie przysługiwało prawo do emerytury częściowej po spełnieniu określonych warunków; wysokość emerytury częściowej będzie wynosiła 50% emerytury „normalnej” i nie będzie podlegała podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury;
  • określa zasady ustalania wieku emerytalnego — wiek emerytalny został uzależniony od daty urodzenia osoby uprawnionej i maksymalnie wynosi 67 lat zarówno dla kobiet (urodzonych po 30 września 1973 r.), jak i mężczyzn (urodzonych po 30 września 1953 r.).

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.