Z obowiązującego od 1 lipca 2012 r. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz.U. z 30 maja 2012 r. poz. 612) wynika, że stypendium takie jest przyznawane przez MKiDN, a także innych ministrów, osobie fizycznej na jej wniosek, na realizację określonego przedsięwzięcia.

Stypendium przyznaje się:

 • na okres 6 miesięcy, roku lub na okres realizacji przedsięwzięcia,
 • w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra.

Informacja o przyznanych stypendiach będzie publikowana w BIP na stronie właściwego ministra.

Osoba wnioskująca o przyznanie stypendium może złożyć w ogłoszonym konkursie jeden wniosek o stypendium. Wniosek taki podlega ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z wymogami określonymi we właściwym regulaminie konkursu.

O stypendium nie może ubiegać się wnioskodawca, który:

 • aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest właściwy minister;
 • realizował przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest właściwy minister — przed upływem 2 lat od dnia przyjęcia rozliczenia tego stypendium;
 • został wezwany do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest właściwy minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej — przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu.

Z osobą, której przyznano stypendium, zawiera się umowę stypendialną, która stanowi podstawę wypłaty stypendium i określa:

 • przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium, w tym zakres realizowanych zadań, harmonogram ich wykonania, planowane efekty przedsięwzięcia oraz sposób ich upowszechnienia,
 • wysokość stypendium oraz terminy wypłaty i sposób płatności,
 • obowiązki stypendysty i właściwego ministra,
 • tryb kontroli wykonania umowy,
 • termin i sposób rozliczenia stypendium.

Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Przeciętne wynagrodzenie za 2011 r. wynosi 2974,69 zł (MP z 24 lutego 2012 r. poz. 94). Oznacza to, że stypendium nie może przekroczyć kwoty 8924,07 zł.

Stypendia mogą być przyznawane jako:

 • stypendia twórcze w dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, a także twórczość ludowa,
 • stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinach: animacja i edukacja kulturalna, a także zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

W związku z tym, że stypendia są przyznawane w konkursie, ogłoszenie o konkursie będzie publikowane w BIP na stronie właściwego ministra.
Warto dodać, że właściwy minister może zlecić wykonywanie czynności związanych z przyznawaniem stypendiów (w tym ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu), podległym ośrodkom i instytucjom kultury, w ramach realizacji ich zadań.

Rozporządzenie zawiera także przepisy przejściowe, zgodnie z którymi:

 • osoba, której przyznano stypendium na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuje prawo do tego stypendium do końca okresu, na który zostało ono przyznane, na dotychczasowych warunkach,
 • wnioski o stypendia, złożone i nierozpatrzone przed 1 lipca 2012 r. podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów dotychczasowych (rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów, Dz.U. nr 52, poz. 626 ze zm.).