Od 7 września 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz.U. z 7 września 2012 r. poz. 999).

Rozporządzenie obowiązuje z mocą wsteczną od 1 września 2012 r.

Według nowych przepisów innowacja pedagogiczna lub eksperyment pedagogiczny nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły, ani nie mogą naruszać uprawnień ucznia:

  • do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki,
  • w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły,
  • w zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów dotyczących kształcenia ogólnego.

Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę lub jej część, w szczególności wydział, sekcję, specjalność, specjalizację, klasę, grupę, ciąg klas lub grup.

Innowację wprowadza się na podstawie uchwały rady pedagogicznej, którą dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje Centrum Edukacji Artystycznej.

Eksperyment również będzie wprowadzany na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Prowadzenie eksperymentu będzie jednak możliwe dopiero po uzyskaniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego z wnioskiem o jej wyrażenie wystąpi dyrektor szkoły. Powinien to uczynić w terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym planowane jest rozpoczęcie eksperymentu. Wniosek składa się za pośrednictwem Centrum, które dołącza swoją opinię.